Vzorové dokumenty, smlouvy a formuláře ke stažení

Vzory smluv a podání - aktuální a prověřené

Ubytovací smlouva

Mgr. Adriana Kvítková

Smlouva o ubytování je smlouva, ze které vznikne ubytovanému právo na poskytnutí přechodného ubytování od ubytovatele a ubytovateli vznikne právo na odpovídající odměnu.  Právo vzniká na dobu dohodnutou nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování. Ubytovací smlouva nepodléhá ochraně tak jako smlouva nájemní. Předmětem smlouvy o ubytování je nejen poskytnutí vymezeného prostoru k užívání (pokoj v hotelu či ubytovně), ale i poskytnutí služeb s ubytováním spjatých.

Práva a povinnosti ubytovaného

Ubytovaný má právo užívat prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny, jakož i užívat společné prostory ubytovacího zařízení a využívat služeb, jejichž poskytování je s ubytováním spojeno. Prostory vyhrazené k ubytování musí být předány ve stavu způsobilém pro řádné užívání. Povinností ubytovatele je zajistit, aby ubytovaný mohl svá práva vykonávat, aniž by byl ve svých právech rušen (např. hlukem). Ubytovaný má na druhou stranu povinnost zdržet se takového jednání, které by bylo v rozporu s řádným užíváním. Ubytovaný též nemůže provádět žádné podstatné změny v prostorech ubytovatele.

Odpovědnost za vnesené či odložené věci

Ubytovatel je dle § 2945 až 2949 NOZ odpovědný za vnesené či odložené věci.

Pokud jde o odpovědnost za odložené věci, odpovídá ubytovatel za poškození, ztrátu nebo zničení věci tomu, kdo ji odložil (popřípadě vlastníku věci), pokud byla věc odložena na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se takové věci obvykle odkládají. Vznikne-li ubytovanému škoda, musí ji u ubytovatele uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů po dni, kdy se o škodě musel dozvědět, jinak nemusí soud právo na náhradu škody přiznat.

V rámci odpovědnosti za škodu na vnesených věcech odpovídá ubytovatel za škodu na věcech, které ubytovaný vnesl do prostor vyhrazených k ubytování nebo k uložení věci, popřípadě na věcech, které tam byly pro ubytovaného vneseny. Této odpovědnosti se může ubytovatel zprostit, prokáže-li, že by škoda vznikla i jinak nebo že škodu způsobil ubytovaný či osoba, která ubytovaného z jeho vůle provází. Povinnost nahradit škodu se však nevztahuje na vozidla, věci ponechané ve vozidle ani na živá zvířata, ledaže by je ubytovatel zvlášť převzal do úschovy.

Vyčíslení škody

Škoda se podle zákona vyčísluje do výše odpovídající stonásobku ceny ubytování za jeden den. V případě, že by ubytovatel převzal věc do úschovy, nebo naopak v rozporu se zákonem odmítl úschovu věci převzít, jakož i v případech, kdy by škoda byla způsobena přímo ubytovatelem či jinou osobou, která v daném provozu pracuje, hradí ubytovatel škodu bez omezení. I v tomto případě musí být nárok na náhradu škody uplatněn u ubytovatele bez zbytečného odkladu a nejpozději do 15 dnů po dni, kdy se poškozený o škodě musel dozvědět, jinak soud nemusí nárok poškozenému přiznat. To nebude platit pouze v případech, kdy ubytovatel odpovídá za škodu bez omezení.

Ukončení smlouvy o ubytování

Smlouva o ubytování končí zejména uplynutím sjednané doby, na kterou bylo ubytování poskytnuto. Ukončit ubytování je možné i výpovědí smlouvy před uplynutím sjednané doby. Platí, že ubytovaný může smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu, přičemž výpovědní doba by měla být sjednána ve smlouvě (výpověď lze ujednat i bez výpovědní doby). Nebude-li výpovědní doba sjednána, mohou vznikat spory o její délku, neboť zákon tuto dobu nestanoví. S opatrností by pak bylo možné se klonit k tomu, že ubytovaný může smlouvu vypovědět kdykoliv a bez výpovědní doby. Toto jeho právo je totiž vyváženo povinností nahradit ubytovateli škodu vzniklou v souvislosti s předčasným zrušením ubytování. Škodu však ubytovaný hradí jen tehdy, pokud jejímu vzniku nemohl ubytovatel zabránit.

Ubytovatel může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby jen omezeně. Důvodem k výpovědi smlouvy může být pouze skutečnost, že ubytovaný v ubytovacím zařízení i přes výstrahu hrubě porušuje dobré mravy nebo jinak hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy.

Smlouvu o ubytování si můžete zakoupit ZDE.