Vzorové dokumenty, smlouvy a formuláře ke stažení

Vzory smluv a podání - aktuální a prověřené

Sousedské spory aneb Čí je to jablko a kdo shrabe listí?

Autor: Mgr. Vít Šimonovský

Základní právní režim takzvaných „sousedských práv” je obsažen v novém občanském zákoníku (NOZ), který nastavuje limity výkonu vlastnického práva v rámci užívání věci.

Toto ustanovení umožňuje požadovat ochranu proti nepřiměřenému výkonu vlastnického práva k nemovitostem.

V původní právní úpravě občanského zákoníku tuto problematiku upravoval § 127 ObčZ:

(1) Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto zejména nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami pozemku nebo úpravami stavby na něm zřízené bez toho, že by učinil dostatečné opatření na upevnění stavby nebo pozemku, nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi, nesmí nechat chovaná zvířata vnikat na sousedící pozemek a nešetrně, popřípadě v nevhodné roční době odstraňovat ze své půdy kořeny stromu nebo odstraňovat větve stromu přesahující na jeho pozemek.

(2) Je-li to potřebné a nebrání-li to účelnému využívání sousedících pozemků a staveb, může soud po zjištění stanoviska příslušného stavebního úřadu rozhodnout, že vlastník pozemku je povinen pozemek oplotit.

(3) Vlastníci sousedících pozemků jsou povinni umožnit na nezbytnou dobu a v nezbytné míře vstup na své pozemky, popřípadě na stavby na nich stojící, pokud to nezbytně vyžaduje údržba a obhospodařování sousedících pozemků a staveb. Vznikne-li tím škoda na pozemku nebo na stavbě, je ten, kdo škodu způsobil, povinen ji nahradit; této odpovědnosti se nemůže zprostit.

 

Zákaz imisí v § 1013 odst. 1 NOZ obsahuje demonstrativní výčet zakázaných imisí.

(1)   Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.

 Výslovně je zakázáno i vnikání zvířat obecně (oproti předchozí úpravě zohledňující jen chovaná zvířata). Je zakázáno i přivádět imise na cizí pozemek přímo (bez ohledu na míru obtěžování tím způsobeného vlastníku cizího závodu), ledaže k tomu je zvláštní právní důvod.

Imise jsou děleny na přímé a nepřímé. Přímé imise jsou přímým pokračováním vlastníkovy činnosti. Nepřímé imise nejsou přímo vyvolány činností vlastníka, ale jsou jejím volným následkem ve vazbě na přírodní vlivy (spad popílku, šíření hluku). Přímé i nepřímé imise jsou zakázány, avšak nepřímé pouze za podmínky, že jsou místním poměrům nepřiměřené a podstatně omezující obvyklé užívání pozemku v daném místě. Zákon používá termín sousední pozemek v tom smyslu, že představuje nejen pozemek v přímém sousedství, ale každý pozemek zasažený imisemi.

Jsou-li imise důsledkem provozu závodu nebo podobného zařízení, který byl úředně schválen, má soused právo jen na náhradu újmy v penězích, i když byla újma způsobena okolnostmi, k nimž se při úředním projednávání nepřihlédlo. To neplatí, pokud se při provádění provozu překračuje rozsah, v jakém byl úředně schválen.

Režim sousedského spolužití je dále upraven v § 1014 – 1023 NOZ.

Příklad z praxe:

Jablka, která ze sousedova stromu spadnou na vaši zahradu, si můžete nechat. Ale sami musíte uklidit i listí, které rovněž napadalo za váš plot. Pozor však platí to i naopak. 

Pokud vám vadí větve sousedova stromu, které zasahují na váš pozemek a roky o ně vedete boj, protože dotyčný roky odmítal s nimi něco dělat, můžete se řešení ujmout sami. 

Nesmíte zničit celý strom

Nový občanský zákoník vám dává právo, abyste větve sami ořezali, v případě, že tak neučinil na vaši žádost vlastník. Podobně můžete naložit s kořeny, které se k vám prodraly pod plotem a ničí například vaše cestičky. Nestačí však, aby vám vadila pouze jejich přítomnost, musí vám způsobovat škodu, popřípadě jiné obtíže, které převyšují zájem na zachování stromu. Zákon vám dále ukládá, abyste odstranění kořenů a větví provedli šetrně a ve vhodné roční době, tedy abyste například odstraněním větví nezničili celý strom.

Jablka i ořechy si můžete nechat, listí však musíte uklidit

Napadala vám na pozemek ze sousedova stromu třeba jablka nebo ořechy? Jsou vaše, ze stromu byste je však ani u přesahujících větví česat neměli. Podobně je však vaše i listí, které sem napadalo, pokud jste přímo nepřikročili k ořezání přesahujících větví, nemůžete po sousedovi chtít, aby listí odklidil, je to na vás. Výjimku tvoří veřejné statky – pokud listí napadá tam, měl by ho uklidit ten, jehož je strom. Veřejným statkem se rozumí např cesta či park určené k obecnému užívání.

Naopak se na sousedův pozemek můžete vypravit tehdy, pokud vám tam například zaběhlo zvíře nebo tam dětem spadl míč. Se sousedy byste si rovněž měli umožňovat navzájem vstupovat na své pozemky a to kvůli jejich údržbě – soused by vás například měl pustit na svou zahrádku, pokud budete ctít vyspravit zídku mezi nimi a podobně.

Nelze si to však nárokovat každou chvíli, občanský zákoník mluví o tom, že jde o vstup na pozemek „v době, rozsahu a způsobem, které jsou nezbytné k údržbě sousedního pozemku a hospodaření na něm.“ Navíc vlastník pozemku tuto povinnost má jen tehdy, pokud soused nemůže plot nebo třeba okap opravit jinak.  

Příklad převzat z Portálu o bydlení

 

 Ke stažení pro Vás - Výzva souseda k odstranění převisů a podrostů - vzor s výkladem