Vzorové dokumenty, smlouvy a formuláře ke stažení

Vzory smluv a podání - aktuální a prověřené

Smlouva o dílo – na co si dát pozor při jejím uzavírání

Mgr. Marek Zeman, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D., Vozáb & Co. Law Offices s. r. o.

Právní úprava díla je obsažena v ustanoveních § 2586 až 2635 NOZ, přičemž stejně jako u jiných podobných institutů se NOZ nezabývá primárně samotnou smlouvou o dílo, ale věnuje se přímo předmětu smlouvy, tedy dílu jako takovému.

Smlouva o dílo - Podstatné náležitosti

Podstatnými náležitostmi smlouvy o dílo jsou:

 • určení smluvních stran, tedy kdo je zhotovitelem a kdo je objednatelem,
 • vymezení díla,
 • povinnost zhotovitele provést dílo na svůj náklad a nebezpečí,
 • povinnost objednatele převzít dílo,
 • povinnost objednatele zaplatit cenu.

Forma smlouvy o dílo

K platnému uzavření smlouvy o dílo NOZ nepředepisuje žádnou zvláštní formu, tedy smlouva o dílo může být uzavřena i ústní formou. To vše za podmínky, že bude obsahovat veškeré podstatné obsahové náležitosti.

Pro smluvní strany je nejdůležitější řádné vymezení díla.

Co je to dílo?

Dílem se dle ustanovení § 2587 NOZ rozumí:

 • zhotovení určité věci, nespadá-li pod kupní smlouvu;
 • ke zhotovení určité věci na základě kupní smlouvy pak dochází v situaci, kdy si kupující koupí určitou věc, která ale musí být teprve vyrobena či sestavena (například koupě automobilu, který se musí nejprve vyrobit, či výroba a sestavení kuchyňské linky). Avšak v případě, že by se ten, komu má být věc dodána, zavázal předat druhé straně podstatnou část toho, čeho je k vyrobení věci zapotřebí, pak by se opět jednalo o dílo. Podstatnou částí mohou být nejen součástky, které mají být do díla zakomponovány, ale i materiály, které mají být užity, či například konstrukční výkres nebo schéma;
 • Je tedy vždy nutné zabývat se tím, zda předmětem smlouvy je věc, která má být teprve vyrobena či sestavena, či nikoliv, a pokud ano, pak i tím, zda ten, komu má být věc dodána, druhé straně předal podstatnou část potřebnou pro vytvoření věci. Tyto skutečnosti mají zásadní vliv na povahu smluvního vztahu, tedy například i na práva vyplývající z porušení smluvních povinností;
 • údržba, oprava nebo úprava věci;
 • činnost spočívající v údržbě, opravě nebo úpravě konkrétní věci se vždy považuje za dílo;
 • činnost s jiným výsledkem;
 • zákon v rámci definice díla uvádí tuto obecnou zbytkovou klauzuli, přičemž na první pohled není zcela jasné, výsledky jakých činností mají být považovány za dílo, avšak při bližším zkoumání lze dojít k závěru, že tato zbytková klauzule dopadá například na vytvoření softwaru, poskytnutí kadeřnické služby, vedení přednášky atp.;
 • zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části;
 • taková činnost je ze zákona bez výjimky vždy považována za dílo.

Ne každá činnost (práce) může být dílem. Dílem může být pouze taková činnost, při které je dosahováno výsledku. Výsledek přitom může být i nehmotné povahy. Výsledek činnosti je možné označit za předmět díla. To znamená, že dílem je např. zhotovení domu, zatímco předmětem díla je dům.

Provedení díla

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončení díla nastává okamžikem, kdy je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Z tohoto důvodu je v praxi důležité mít ve smlouvě o dílo takový účel uveden, aby následně nevznikaly spory o to, k čemu má dílo vlastně sloužit. Jak je uvedeno níže, účel smlouvy je významný i pro nehmotné výsledky činnosti vzniklé na základě smlouvy o dílo.

Převzetí díla a okamžik přechodu vlastnického práva

Oproti minulé právní úpravě je objednatel v souladu s ustanovením § 2605 odst. 1 NOZ povinen dílo převzít i v případě, že má dílo vady, za podmínky, že dílo je způsobilé sloužit svému účelu. Objednatel může dílo převzít s výhradami nebo bez výhrad, přičemž v případě, že převezme dílo bez výhrad, soud mu v případě sporu nepřizná právo ze zjevných vad díla za podmínky, že žalobce bezvýhradné převzetí díla namítne.

Je-li předmětem díla věc, pak okamžikem převzetí díla objednatel zpravidla nabývá vlastnické právo k této věci, nejde-li o dílčí specifické případy uvedené v zákoně, kdy vlastnické právo k věci objednatel má již od počátku nebo jej nabývá jindy než převzetím díla. Okamžikem převzetí díla na objednatele rovněž přechází nebezpečí škody, pokud na něj nepřešlo již dříve. V praxi má tedy okamžik převzetí díla zásadní význam, a proto je mu potřeba věnovat patřičnou pozornost a ve smlouvě o dílo upravit podmínky, za jakých dojde k předání a převzetí díla.

Cena za dílo

Jedním z pojmových znaků smlouvy o dílo je její úplatnost, je tedy zřejmé, že zhotoviteli náleží za zhotovení díla nějaká úplata – cena. Právo zhotovitele na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla, tedy jeho dokončením a předáním objednateli. Jedná-li se však o dílo prováděné po jednotlivých částech nebo pokud zhotoviteli v průběhu provádění díla vznikly značné náklady, je zhotovitel v souladu s ustanovením § 2611 NOZ oprávněn během provádění díla požadovat přiměřenou část ceny díla s přihlédnutím k vynaloženým nákladům; to však neplatí, pokud se smluvní strany dohodly na placení záloh ceny díla.

Vzory smlouvy o dílo, které si můžete snadno stáhnout do svého počítače:

Další vzory smlouvy o dílo naleznete v kategorii Smlouva o dílo - vzor.