Vzorové dokumenty, smlouvy a formuláře ke stažení

Vzory smluv a podání - aktuální a prověřené

Vytýkací dopis - co musí obsahovat? 

JUDr. Alena Čechtická, Ph.D., Verlag Dashofer

Zaměstnavatel může dát v souladu s § 52 písm. g) ZP zaměstnanci výpověď pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci. Výpověď však může dát zaměstnanec zaměstnanci pouze za předpokladu, že jej v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně na možnost výpovědi upozornil.

Písemná forma

Vytýkací dopis, tedy upozornění na možnost výpovědi pro soustavné méně závažné porušování povinností podle § 52 písm. g) zákoníku práce, musí být z formálního hlediska vyhotoven písemně (zaslání e-mailem by bylo nedostatečné), podepsán osobou oprávněnou v těchto věcech jednat za zaměstnavatele a musí být doručen zaměstnanci do vlastních rukou. Jako nejvhodnější se s ohledem na jednoduchost samozřejmě jeví předání zaměstnanci přímo na pracovišti.

Skutkové vymezení jednání

Z pohledu obsahu pak je nutné, aby ve vytýkacím dopise bylo uvedeno skutkové vymezení jednání, ve kterém zaměstnavatel spatřuje porušení povinností zaměstnance (vždy určitým způsobem, tedy s uvedením konkrétních okolností, dat, čísel apod.). Naopak není vůbec nutné, aby zaměstnavatel v rámci vytýkacího dopisu jakkoliv hodnotil závažnost takového porušení nebo se věnoval právní kvalifikaci.

Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi

Druhou podstatnou náležitostí je pak upozornění zaměstnance na možnost výpovědi v případě, že se bude jednat o soustavné méně závažné porušování povinností, tedy že se zaměstnanec dopustí alespoň 3 porušení povinnosti (může se jednat o odlišné povinnosti). Obecně pak musí zaměstnavatel předat zaměstnanci vytýkací dopis nejpozději při méně závažném porušení povinnosti, které předcházelo méně závažnému porušení, po kterém následovala výpověď. V praxi tak k výpovědi postačí, pokud například zaměstnanec dvakrát přijde pozdě do práce, poté obdrží vytýkací dopis s upozorněním na možnou výpověď, a přesto se do 6 měsíců dopustí dalšího prohřešku, třeba přes zákaz odešle soukromý e-mail (to vše za předpokladu, že takové jednání není obecně zaměstnavatelem tolerováno).

Kdyby zaměstnavatel zaměstnance na možnost výpovědi z pracovního poměru z výše uvedeného důvodu neupozornil, neučinil by tak písemně nebo k němu nedošlo v době posledních 6 měsíců před samotným doručením výpovědi zaměstnanci, vedlo by to v případě soudního sporu k vyslovení neplatnosti jeho právního jednání.

Vytýkací dopis stačí pouze jeden

Z pohledu zaměstnavatele není od věci spojit písemné upozornění na možnost výpovědi z pracovního poměru hned s prvním, jakož i dalším porušením pracovní kázně zaměstnancem, k naplnění podmínek pro rozvázání pracovního poměru jich ale více než jedno být nemusí. Co to znamená? Že porušení pracovní kázně musejí být skutečně minimálně tři (a zákon dokonce ani nevyžaduje, že by na ně musel být zaměstnanec písemně upozorněn, byť to lze jen doporučit), písemné upozornění zaměstnance na možnost následku v podobě výpovědi z pracovního poměru postačí ale jen jedno.

Neuspokojivé pracovní výsledky

V případě, že zaměstnavatel kvalifikuje jednání zaměstnance jako neuspokojivé pracovní výsledky, musí mu taktéž nejprve předat vytýkací dopis s výzvou k jejich odstranění.  Z hlediska obsahu musí tento vytýkací dopis také obsahovat popis jednání, ve kterém jsou spatřovány neuspokojivé pracovní výsledky, a lhůta k nápravě. Naopak ale nemusí obsahovat upozornění na možnost výpovědi, byť to lze s ohledem na možnost záměny s porušováním povinností doporučit.

Související dokumenty: