Vzorové dokumenty, smlouvy a formuláře ke stažení

Vzory smluv a podání - aktuální a prověřené

Závažná vada na pronajatém bytě - jak postupovat?

JUDr. Petra Kejvalová

Pokud nájemce v bytě zjistí poškození, nebo vadu, které je zapotřebí bez prodlení odstranit, oznámí to ve smyslu § 2264 NOZ ihned pronajímateli.

Pronajímatel má povinnost vady odstranit v přiměřené době (přiměřenost doby nutno stanovit vždy individuálně podle povahy vady či poškození).

Pokud pronajímatel vady či poškození neodstraní bez zbytečného odkladu a řádně, může nájemce poškození nebo vadu odstranit sám a žádat náhradu odůvodněných nákladů, popřípadě může žádat slevu z nájmu, to však pouze za předpokladu, že vada nebo poškození je podstatné – § 2265 NOZ.

Uplatňování náhrady odůvodněných nákladů

U uplatňování náhrady odůvodněných nákladů je vždy zapotřebí prokázat:

−zaslání výzvy k odstranění vady pronajímateli,

−výši odůvodněných vynaložených nákladů – například fakturou nebo jiným účetním dokladem, a dále prokázat úhradu těchto nákladů ze strany nájemce.

Sleva z nájemného

Kdy je možné žádat slevu z nájemného:

−existující vada či poškození bytu, které ztěžuje nájemci užívání bytu,

−zaslání výzvy k odstranění vady pronajímateli,

−prodlení pronajímatele s odstraněním vad či poškození bytu,

−nájemce sám vadu či poškození neodstranil – pokud ano, vzniká mu již nárok pouze na náhradu odůvodněných nákladů,

 

Související vzory si můžete zakoupit ZDE:

Uplatnění práva na slevu z nájemného podle § 2265 odst. 2 NOZ - vzor s výkladem

Uplatnění práva na náhradu odůvodněných nákladů vynaložených na nezbytné odstranění vady podle § 2265 NOZ - vzor s výkladem