Vzorové dokumenty, smlouvy a formuláře ke stažení

Vzory smluv a podání - aktuální a prověřené

Mzda vs. plat

16. 8. 2016, Mgr. Jan Horecký

Právní úprava mezd a platů je obsažena zejména v ustanovení části šesté zákoníku práce nazvaném „Odměňování za práci, odměna za pracovní pohotovost a srážky z příjmů z pracovněprávního vztahu”.

Zákoník práce stanoví, že každému zaměstnanci přísluší za vykonanou práci mzda, plat nebo odměna z dohod. Rozlišování forem peněžité ohodnocení zaměstnance (mzda vs plat vs odměna z dohody) je důležité pro další správné odměňování zaměstnanců, např. v souvislosti s určováním „osobního ohodnocení” a především z důvodů rozdílné úpravy stanovení výše mzdy/platu/odměny, stanovení příplatků ke mzdě, platu či odměně z dohod, či z důvodu působení pravidel o zaručené mzdě.

Mzdou se rozumí peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci.

Platem se rozumí peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým je:

  • stát,

  • územní samosprávný celek,

  • státní fond,

  • příspěvková organizace, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů, nebo

  • školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona,

s výjimkou peněžitého plnění poskytovaného občanům cizích států s místem výkonu práce mimo území České republiky.

Odměna z dohod je pak peněžité plnění poskytované za práci vykonanou na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.

Pozor!

Základní rozdělení mzdy a platu je takové, že obecně ve veřejném sektoru (tam, kde jsou zdroje brány ze státního rozpočtu) jsou zaměstnanci odměňováni platem (typicky úřednice a úředníci na městském úřadě).

Mzdou jsou odměňováni zaměstnanci, kteří vykonávají závislou práci pro zaměstnavatele – na základě pracovní smlouvy (ne dohody o provedení práce ani dohody o pracovní činnosti) v soukromém sektoru (např. automobilky a běžné služby a výrobní odvětví).

Odměnu z dohody (o provedení práce nebo pracovní činnosti) dostávají právě a jen zaměstnanci činní pro zaměstnavatele na základě některé z dohod. A to i v případě, kdy se jedná o veřejný sektor!

Vzory ke stažení: