Vzorové dokumenty, smlouvy a formuláře ke stažení

Vzory smluv a podání - aktuální a prověřené

Zápůjčka, zapůjčitel, vydlužitel – složitá označení běžné situace

Mgr. Pavla Krejčí

Zápůjčka se dle nového občanského zákoníku prakticky rovná pojmu půjčka.

Zásadní změnou je změna označení smluvních stran, na kterou se bude velmi těžko zvykat. Smluvní strany jsou nadále označovány jako zapůjčitel (dosud věřitel) a vydlužitel (dosud dlužník).

Zápůjčka je takzvaným reálným právním vztahem – to znamená, že smlouva o zápůjčce vzniká (je uzavřena) až okamžikem faktického poskytnutí věci, jež je předmětem zápůjčky – tedy okamžikem, kdy zapůjčitel věc vydlužiteli předá a vydlužitel věc převezme. K tomuto předání může dojít i bezhotovostním převodem finančních prostředků na účet vydlužitele.

Zápůjčka x úvěr

To také odlišuje smlouvu o zápůjčce od smlouvy o úvěru, která má povahu konsensuální – smlouva o úvěru vzniká okamžikem jejího uzavření. To znamená, že na základě smlouvy o úvěru vzniká úvěrujícímu povinnost finanční prostředky poskytnout a úvěrovanému povinnost finanční prostředky přijmout a vrátit spolu s úroky v čase a výši smlouvou o úvěru sjednaném.

Smlouva o zápůjčce nemusí být uzavřena v písemné formě – k jejímu uzavření postačí i forma ústní, respektive smlouva se uzavírá až faktickým poskytnutím předmětu zápůjčky. K dokladování zápůjčky postačí i takzvaný dlužní úpis – jednostranné prohlášení vydlužitele o existenci zápůjčky a jejích podmínkách – vzor dlužního úpisu ke stažení.

Dočasnost

Pojmovým znakem zápůjčky je také její dočasnost. To znamená, že zapůjčitel i vydlužitel jsou v okamžiku poskytnutí zápůjčky srozuměni s tím, že vydlužitel je povinen předmět zápůjčky zapůjčiteli po uplynutí určité doby vrátit.

Zajištění

Závazek k vrácení zápůjčky může být zajištěn prakticky všemi způsoby zajištění, např. zástavním právem (§ 1309 a násl. NOZ), ručením (§ 2018 NOZ), zajišťovacím převodem práva (§ 2040 NOZ), dohodou o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů (§ 2045 NOZ), smluvní pokutou (§ 2048 NOZ) apod. Výjimky jsou stanoveny v zákoně č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů.

Smluvní úrok

Asi nejdiskutovanější otázkou ohledně smlouvy o peněžité zápůjčce je otázka smluvních úroků.

Při poskytnutí peněžité zápůjčky lze totiž úroky dohodnout. Jedná se vlastně o úplatu za používání půjčky. Avšak na rozdíl od smlouvy o úvěru, u které je sjednání úroků z poskytnuté částky úvěru obligatorní náležitostí smlouvy (§ 2395 NOZ), se ve smlouvě o zápůjčce jedná o náležitost nepovinnou – úroky být ze zapůjčené částky sjednány mohou, ale nemusejí. Zápůjčka tedy může být zapůjčitelem poskytnuta též bezplatně. Dohoda o úrocích může být mezi smluvními stranami uzavřena i dodatečně po poskytnutí zápůjčky. Úrok bývá většinou sjednán procentuelní sazbou z jistiny za určité časové období – např. 10 % ročně nebo 0,05 % denně z půjčené částky. Chybí-li ve smlouvě u údaje o výši úroků údaj o tom, za jaké období je úrok sjednán, pak platí, že se jedná o úrok roční (§ 1803 NOZ).


Vzorové dokumenty ke stažení: