Vzorové dokumenty, smlouvy a formuláře ke stažení

Vzory smluv a podání - aktuální a prověřené

Darovací smlouva aneb Aby dar byl darem...

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Přestože se může zdát, že darování je jednostranné právní jednání, není tomu tak. K darování je nezbytné nejen jednání dárce, ale i jednání obdarovaného, který dar nebo nabídku přijímá. Nikomu totiž nelze proti jeho vůli dar vnutit. V okamžiku, kdy obdarovaný dar či nabídku přijme, je uzavřena darovací smlouva. Darovací smlouvou tedy dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar či nabídku přijímá.

Co může být předmětem daru?

Předmětem daru je věc. Věc je definována v § 489 NOZ, podle kterého je věcí vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí. Věci se člení zejména na věci hmotné a nehmotné a dále na věci movité a nemovité. Předmětem daru tak může být jak věc movitá (např. auto, kolo, peníze, akcie, vybavení bytu apod.), tak věc nemovitá (pozemek); může jít i o spoluvlastnický podíl na takové věci (např. spoluvlastnický podíl k pozemku) apod. Předmětem darování nemůže být něco, co není věcí v právním slova smyslu, tedy např. součást věci. Tu by bylo možné darovat pouze v případě, že by se stala samostatnou věcí. Tak např. součástí auta je motor. Dokud je motor součástí auta, nelze ho darovat. Pokud by byl z auta vymontován, pak se stává samostatnou věcí a již jej darovat lze.

Darování orgánů je upraveno zvláštním zákonem č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů, a úprava v NOZ se tedy nepoužije.

Bezúplatnost

Základním znakem darování je bezúplatnost. To znamená, že dárce daruje obdarovanému věc (případně se zavazuje takovou věc darovat), za kterou neobdrží žádnou protihodnotu. Nelze ale vyloučit darování, kdy se obdarovaný zaváže k protislužbě, která nemá majetkovou hodnotu; v takovém případě bude naplněn znak bezúplatnosti a půjde o darování. Pokud by se obdarovaný zavázal něco pro dárce vykonat (co majetkovou hodnotu má), pak nepůjde o darování, neboť nebude naplněn znak bezúplatnosti. V případě, že si strany sjednaly, že i dárce bude navzájem obdarován, jedná se o darování jen vzhledem k tomu, oč hodnota plnění jedné strany převyšuje hodnotu plnění druhé strany.

Dobrovolnost

Dalším pojmovým znakem darovací smlouvy je dobrovolnost, tedy darování věci není plněním právní povinnosti ze strany dárce. Proto se za darování nepovažuje např. plnění vyživovací povinnosti. Darování nicméně nebrání plnění společenské nebo mravní povinnosti (např. dar k Vánocům nebo dar zachránci života).

Forma smlouvy

Zákon vyžaduje zvláštní – písemnou - formu pro darovací smlouvu v případě, že je předmětem darování věc, která se zapisuje do veřejného seznamu (půjde např. o nemovitosti, obchodní podíly, ochranné známky apod.).

Písemnou formu dále vyžaduje smlouva v případě, kdy nedojde k odevzdání věci zároveň s projevem vůle darovat a přijmout dar (darovací smlouva je tedy uzavřena jako konsenzuální smlouva). Je-li smlouva uzavřena tímto způsobem (tedy dárce se zavazuje dar odevzdat později), může se obdarovaný domáhat vydání daru, ale nemůže požadovat úrok z prodlení.

Písemnou formu lze dále doporučit i v jiných případech, zejména v případě darování hodnotnějších věcí. Pokud by jedna ze smluvních stran projevila vůli, že požaduje, aby smlouva byla uzavřena v písemné formě, pak se má za to, že nechce být vázána, pokud by byla smlouva uzavřena v jiné než písemné formě (viz § 1758 NOZ).

Vlastnické právo k věci, která se zapisuje do katastru nemovitostí, nabývá obdarovaný až vkladem vlastnického práva v jeho prospěch do katastru nemovitostí.

Vzor darovací smlouvy ke stažení:

Podobnou situaci řeší: