Vzorové dokumenty, smlouvy a formuláře ke stažení

Vzory smluv a podání - aktuální a prověřené

Kdy může pronajímatel zvýšit nájemné?

Mgr. Pavla Krejčí

Při zvyšování nájemného může docházet mezi pronajímatelem a nájemcem ke sporům. Pokud pronajímatel chce, aby nájemce hradil zvýšené nájemné, musí nejprve zvýšení nájemného nájemci navrhnout. Pronajímatel a nájemce si mohou v souladu s § 2248 NOZ dohodnout nájemní smlouvou na každoročním zvyšování nájemného. Pronajímatel a nájemce mohou taktéž zvyšování nájemného vyloučit nebo určit delší interval pro zvyšování než kalendářní rok. Vždy se dává přednost dohodě nájemce s pronajímatelem před právní úpravou.

Pokud však žádná dohoda nájemce a pronajímatele neexistuje, pak může dojít k jednostrannému zvýšení nájemného ze strany pronajímatele.

Písemná forma

Pokud pronajímatel chce, aby nájemce hradil zvýšené nájemné, musí nejprve zvýšení nájemného nájemci navrhnout. Návrh musí být učiněn písemně a musí být nájemci doručen.

Z návrhu musí vyplývat:

  • vůle pronajímatele ke zvýšení nájemného,
  • nově navrhovaná nová výše nájemného,
  • doložení splnění všech podmínek stanovených § 2249 NOZ pro zvýšení nájemného.

Maximální navýšení nájemného

Pokud se týká navrhované výše nájemného, není pronajímatel veden pouze volnou úvahou, ale je limitován § 2249 NOZ. Pronajímatel může navrhnout zvýšení nájemného až do výše

  • obvyklého nájemného v daném místě, přičemž
  • navržené zvýšení spolu s tím, k němuž již došlo v posledních třech letech, nebude vyšší než dvacet procent.

Jak čsto je možné navýšit nájemné

Návrh na zvýšení nájemného může pronajímatel učinit vždy až po uplynutí dvanácti měsíců od posledního zvýšení. Výše obvyklého nájemného v daném místě se stanovuje postupem podle nařízení vlády č. 453/2013 Sb., o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě.

Neplatný návrh

Nepřihlíží se k návrhu, který:

  • pronajímatel učiní dříve nežli po uplynutí dvanácti měsíců, v nichž nájemné nebylo zvýšeno,
  • neobsahuje nově stanovenou výši nájemného,
  • nedokládá splnění dalších podmínek pro zvýšení nájemného stanovených § 2249 NOZ

Není jasné, co přesně se myslí „doložením splnění podmínek pro zvýšení nájemného“. Zřejmě bude třeba v návrhu uvést, kdy naposledy ke zvýšení došlo, o kolik se částka zvedala v posledních třech letech, jaká byla výše tehdy sjednaného nájemného, a především bude nezbytné doložit výši srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě. Bude tedy třeba doložit posudek znalce o výši obvyklého nájemného pro pronajímaný byt nebo doložit výši nájemného u nejméně tří srovnatelných bytů.

Související dokumenty: