Vzorové dokumenty, smlouvy a formuláře ke stažení

Vzory smluv a podání - aktuální a prověřené

Když nestíháte dojít na shromáždění SVJ…

Mgr. Adriana Kvítková, 13.5.2016

Na řadě rozhodnutí SVJ se musí podílet všichni vlastníc bytových jednotek. Pokud dopředu víte, že se shromáždění nemůžete zúčastnit a Váš hlas by chyběl pro společné rozhodování, můžete pověřit Vámi vybranou osobu plnou mocí.

Pro plnou moc udělovanou k zastupování vlastníka na shromáždění společenství vlastníků nejsou zákonem stanoveny žádné zvláštní požadavky a lze tak vycházet z obecných pravidel a požadavků stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ”), zakotvených zejména v ust. § 436 a násl. NOZ.

„(1) Kdo je oprávněn právně jednat jménem jiného, je jeho zástupcem; ze zastoupení vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému. Není-li zřejmé, že někdo jedná za jiného, platí, že jedná vlastním jménem.

(2) Je-li zástupce v dobré víře nebo musel-li vědět o určité okolnosti, přihlíží se k tomu i u zastoupeného; to neplatí, jedná-li se o okolnost, o které se zástupce dozvěděl před vznikem zastoupení. Není-li zastoupený v dobré víře, nemůže se dovolat dobré víry zástupce.“

V plné moci by měl být v prvé řadě identifikován zmocnitel (osoba, která uděluje plnou moc) a zmocněnec (osoba, jíž je plná moc udělována), a to nejlépe jménem, příjmením, datem narození, případně rodným číslem, a adresou trvalého bydliště.

Dále je třeba uvést pro jakou záležitost je plná moc udělována a jaký je rozsah oprávnění zmocněnce.

Plná moc může být také určitým způsobem omezena (například časově či pro určité záležitosti) a lze v ní udělit i pokyny (například pro hlasování).

Vzhledem k tomu, že na plnou moc mohou být kladeny zvláštní požadavky také stanovami či jinými vnitřními předpisy společenství vlastníků, doporučujeme plnou moc případně přizpůsobit také těmto požadavkům.

Závěrem si dovolíme pouze poznamenat, že pokud jde o ustanovení § 635 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, týká se toto ustanovení pouze plných mocí udělovaných k zastupování členů družstva na členské schůzi. Tato úprava se tedy na společenství vlastníků nepoužije (není pro vlastníky a společenství vlastníků závazná). Lze ji nicméně použít jako inspiraci a i na plných mocích udělovaných k zastupování na shromáždění společenství vlastníků uvádět, zda jsou udělovány pro zastoupení na jednom nebo na více shromážděních.

Vzor plné moci k zastupování vlastníka na shromáždění společenství vlastníků ke stažení zde.