VZORY SMLUV - OBČANSKÝ ZÁKONÍK, ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

V této rubrice a jejích podkapitolách naleznete vzory smluv, které jsou připraveny a v souladu se zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník a 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Pro vyhledání správného vzoru smlouvy použijte buď jednotlivé kategorie, nebo vyhledavací políčko v levém horním rohu stránky a klikněte na Hledat.

Nalezeno 191 dokumentů.

Výsledky hledání řadit podle: sipka Abeceda | sipka Datum
Cenová doložka (ujednání v kupní smlouvě) - vzor ke stažení 149 Kč
149 Kč
rtf22.11.2016, JUDr. Vladimíra Knoblochová
Počet stran: 1
Typ: Kupní smlouva - vzor, Dohoda
Vzor cenové doložky upravuje situaci, kdy se smluvní strany dohodly na dodatečné úpravě kupní ceny, změní-li se ceny některých výrobních nákladů nejméně o 5 % oproti stavu ke dni uzavření této smlouvy. Pracujte okamžitě s tímto vzorem cenové doložky - ujednání v kupní smlouvě. Vzor je připraven odborníky v oblasti občanského práva, je tedy platný v souladu s aktuálními zákony. Spoléhejte se na prověřené smlouvy, které jsou správné a platné. Stačí pouze vyplnit objednávku vzoru smlouvy, poté si vyberete vhodný způsob platby a po zaplacení Vám okamžitě zašleme vzor smlouvy - cenová doložka (ujednání v kupní smlouvě) emailem. Pak už stačí jen vzor upravit pro Vaši konkrétní situaci.

Čestné prohlášení člena představenstva a. s. - vzor ke stažení 149 Kč
149 Kč
rtf4.2.2020, Mgr. Radana Burešová
Počet stran: 2
Typ: Smlouvy a vzory pro akciovou společnost, Ostatní
Člen představenstva se přijetím této funkce dle zákona zavazuje, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí (péče řádného hospodáře). Členy představenstva volí a odvolává valná hromada, a stanovy mohou určit, že tato působnost náleží dozorčí radě. Nově může být členem představenstva i právnická osoba, která bude jednat prostřednictvím oprávněné fyzické osoby.

Čestné prohlášení jednatele 99 Kč
99 Kč
rtf22.11.2016, Mgr. Dita Komárková
Počet stran: 1
Typ: Smlouvy a vzory pro společnost s ručením omezeným, Ostatní
Statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným je jeden nebo více jednatelů. Dokument obsahuje jednoduchý vzor čestného prohlášení jednatele, že splňuje podmínky výkonu této funkce. Vzor čestné prohlášení jednatele je v souladu s aktuálně platnými zákony ČR a je připraven odborníky na obchodní právo.

Darovací smlouva - movitá věc (osobní automobil) - podle NOZ 349 Kč
349 Kč
rtf25.1.2020, JUDr. Vladimíra Knoblochová
Počet stran: 3
Typ: Darovací smlouva - vzor, Smlouva
Darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá. předmětem daru je v tomto vzoru osobní automobil.

Darovací smlouva - pozemky 349 Kč
349 Kč
rtf25.1.2020, JUDr. Vladimíra Knoblochová
Počet stran: 3
Typ: Darovací smlouva - vzor, Smlouva
Darovací smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ), ve spojení s § 1105 NOZ. Vzor darovací smlouvy je připraven odborníky a dle aktuální platné legislativy. Můžete tedy s jistotou tento vzor darovací smlouvy stáhnout a okamžitě použít na řešení svého právního jednání. Darovací smlouva - vzor můžete stáhnout i bez registrace, stačí zvolit jen platební metodu a po platbě Vám vzor darovací smlouvy zašleme emailem ke stažení. Vzor darovací smlouvy pak stačí jen upravit dle Vašich potřeb. Spolehněte se na VzoroveDokumenty.cz, garantujeme Vám, že vzor smlouvy nebo dokumentu je obsahově i formálně správný.

Darovací smlouva (peněžitá částka) - vzor darovací smlouvy ke stažení 239 Kč
239 Kč
rtf6.12.2016, Mgr. Jana Rejtarová
Počet stran: 1
Typ: Darovací smlouva - vzor, Smlouva
Dárce se touto darovací smlouvou zavazuje bezplatně převést do vlastnictví obdarovaného peněžní částku ve výši 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za podmínek sjednaných v této darovací smlouvě. Vzor darovací smlouvy podle nového občanského zákoníku je připraven odborníky a dle aktuální platné legislativy. Můžete tedy s jistotou tento vzor smlouvy stáhnout a okamžitě použít na řešení svého právního jednání. Darovací smlouva - vzor je, stejně jako další vzory smluv, například kupní smlouva, smlouva o dílo, nájemní smlouva, pracovní smlouva nebo plná moc, přpravena se spolupráci s odborníky, kteří garantují její obsahovou správnost.

Darovací smlouva a smlouva o zřízení reálného věcného břemene a dohoda o zákazu zcizení a zatížení s prvky výměnku podle § 2707 a násl. NOZ - vzor s výkladem 349 Kč
349 Kč
rtf1.11.2018, JUDr. Petra Kejvalová
Počet stran: 4
Typ: Darovací smlouva - vzor, Smlouva
Darovací smlouva je dvoustranné právní jednání podle § 2055 a násl. NOZ. Jedná se o bezúplatné právní jednání, kdy účastníkem jsou dárce na straně jedné a obdarovaný na straně druhé. Darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku daru přijímá.

Darovací smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene - darování domu s právem ho doživotně užívat 349 Kč
349 Kč
rtf24.3.2015, Mgr. Jana Rejtarová
Počet stran: 2
Typ: Darovací smlouva - vzor, Smlouva
Darovací smlouva je uzavřena v souladu s ustanoveními § 2055 a násl. a § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákon vyžaduje zvláštní – písemnou - formu pro darovací smlouvu v případě, že je předmětem darování věc, která se zapisuje do veřejného seznamu (půjde např. o nemovitosti, obchodní podíly, ochranné známky apod.). Darovací smlouva vzor je připravena odbornicí, Mgr. Pavlou Krejčí, garantujeme Vám obsahovou i formální správnost darovací smlouvy.

Darovací smlouva na bytovou jednotku, smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti doživotního užívacího práva a reálného věcného břemene a dohoda o zákazu zcizení a zatížení - vzor s výkladem 349 Kč
349 Kč
rtf1.10.2016, Mgr. Pavla Krejčí
Počet stran: 5
Typ: Darovací smlouva - vzor, Smlouva
Smlouva řeší darování bytové jednotky rodiči synovi. Zároveň je zřízeno věcné břemeno, které zajistí rodičům doživotní užívání tohoto bytu.

Darovací smlouva pro případ smrti dle § 2063 NOZ - vzor s výkladem 349 Kč
349 Kč
rtf1.12.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková
Počet stran: 3
Typ: Darovací smlouva - vzor, Smlouva
Právní úprava pořízení darovací smlouvy pro případ smrti je jedním z nových institutů zavedených zákonem č. 89/2012 Sb. a dalo by se říci, že znovuobnovení tohoto institutu si vyžádala praxe.

Další stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 20