VZORY SMLUV - OBČANSKÝ ZÁKONÍK, ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

V této rubrice a jejích podkapitolách naleznete vzory smluv, které jsou připraveny a v souladu se zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník a 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Pro vyhledání správného vzoru smlouvy použijte buď jednotlivé kategorie, nebo vyhledavací políčko v levém horním rohu stránky a klikněte na Hledat.

Nalezeno 186 dokumentů.

Výsledky hledání řadit podle: sipka Abeceda | sipka Datum
Cenová doložka (ujednání v kupní smlouvě) - vzor ke stažení 129 Kč
129 Kč
rtf22.11.2016, JUDr. Vladimíra Knoblochová
Počet stran: 1
Typ: Kupní smlouva - vzor, dohoda
Vzor cenové doložky upravuje situaci, kdy se smluvní strany dohodly na dodatečné úpravě kupní ceny, změní-li se ceny některých výrobních nákladů nejméně o 5 % oproti stavu ke dni uzavření této smlouvy. Pracujte okamžitě s tímto vzorem cenové doložky - ujednání v kupní smlouvě. Vzor je připraven odborníky v oblasti občanského práva, je tedy platný v souladu s aktuálními zákony. Spoléhejte se na prověřené smlouvy, které jsou správné a platné. Stačí pouze vyplnit objednávku vzoru smlouvy, poté si vyberete vhodný způsob platby a po zaplacení Vám okamžitě zašleme vzor smlouvy - cenová doložka (ujednání v kupní smlouvě) emailem. Pak už stačí jen vzor upravit pro Vaši konkrétní situaci.

Čestné prohlášení člena představenstva a. s. - vzor ke stažení 79 Kč
79 Kč
rtf22.11.2016, JUDr. Jaroslav Bursík
Počet stran: 1
Typ: Smlouvy a vzory pro akciovou společnost, ostatní
Člen představenstva se přijetím této funkce dle zákona zavazuje, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí (péče řádného hospodáře). Členy představenstva volí a odvolává valná hromada, a stanovy mohou určit, že tato působnost náleží dozorčí radě. Nově může být členem představenstva i právnická osoba, která bude jednat prostřednictvím oprávněné fyzické osoby.

Čestné prohlášení jednatele 79 Kč
79 Kč
rtf22.11.2016, Mgr. Dita Komárková
Počet stran: 1
Typ: Smlouvy a vzory pro společnost s ručením omezeným, ostatní
Statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným je jeden nebo více jednatelů. Dokument obsahuje jednoduchý vzor čestného prohlášení jednatele, že splňuje podmínky výkonu této funkce. Vzor čestné prohlášení jednatele je v souladu s aktuálně platnými zákony ČR a je připraven odborníky na obchodní právo.

Darovací smlouva - movitá věc (osobní automobil) - podle NOZ 299 Kč
299 Kč
rtf20.2.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová
Počet stran: 2
Typ: Darovací smlouva - vzor, smlouva
Darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá. předmětem daru je v tomto vzoru osobní automobil.

Darovací smlouva (peněžitá částka) - vzor darovací smlouvy ke stažení 199 Kč
199 Kč
rtf6.12.2016, Mgr. Jana Rejtarová
Počet stran: 1
Typ: Darovací smlouva - vzor, smlouva
Dárce se touto darovací smlouvou zavazuje bezplatně převést do vlastnictví obdarovaného peněžní částku ve výši 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za podmínek sjednaných v této darovací smlouvě. Vzor darovací smlouvy podle nového občanského zákoníku je připraven odborníky a dle aktuální platné legislativy. Můžete tedy s jistotou tento vzor smlouvy stáhnout a okamžitě použít na řešení svého právního jednání. Darovací smlouva - vzor je, stejně jako další vzory smluv, například kupní smlouva, smlouva o dílo, nájemní smlouva, pracovní smlouva nebo plná moc, přpravena se spolupráci s odborníky, kteří garantují její obsahovou správnost.

Darovací smlouva a smlouva o zřízení reálného věcného břemene a dohoda o zákazu zcizení a zatížení s prvky výměnku podle § 2707 a násl. NOZ - vzor s výkladem 299 Kč
299 Kč
rtf1.11.2018, JUDr. Petra Kejvalová
Počet stran: 4
Typ: Darovací smlouva - vzor, smlouva
Darovací smlouva je dvoustranné právní jednání podle § 2055 a násl. NOZ. Jedná se o bezúplatné právní jednání, kdy účastníkem jsou dárce na straně jedné a obdarovaný na straně druhé. Darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku daru přijímá.

Darovací smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene - darování domu s právem ho doživotně užívat 299 Kč
299 Kč
rtf24.3.2015, Mgr. Jana Rejtarová
Počet stran: 2
Typ: Darovací smlouva - vzor, smlouva
Darovací smlouva je uzavřena v souladu s ustanoveními § 2055 a násl. a § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákon vyžaduje zvláštní – písemnou - formu pro darovací smlouvu v případě, že je předmětem darování věc, která se zapisuje do veřejného seznamu (půjde např. o nemovitosti, obchodní podíly, ochranné známky apod.). Darovací smlouva vzor je připravena odbornicí, Mgr. Pavlou Krejčí, garantujeme Vám obsahovou i formální správnost darovací smlouvy.

Darovací smlouva na bytovou jednotku, smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti doživotního užívacího práva a reálného věcného břemene a dohoda o zákazu zcizení a zatížení - vzor s výkladem 299 Kč
299 Kč
rtf1.10.2016, Mgr. Pavla Krejčí
Počet stran: 5
Typ: Darovací smlouva - vzor, smlouva
Smlouva řeší darování bytové jednotky rodiči synovi. Zároveň je zřízeno věcné břemeno, které zajistí rodičům doživotní užívání tohoto bytu.

Dohoda o narovnání (smlouva o dílo) - dle NOZ 199 Kč
199 Kč
rtf19.6.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová
Počet stran: 2
Typ: Smlouva o dílo - vzor, dohoda
Předmětem této dohody je narovnání vzájemných práv a povinností smluvních stran vztahujících se ke sporné pohledávce a její existenci. Dosavadní závazek lze nahradit novým závazkem i tak, že si strany ujednáním upraví práva a povinnosti mezi nimi dosud sporné nebo pochybné. Týká-li se narovnání věcného práva k věci zapsané do veřejného seznamu, nastávají účinky narovnání zápisem do tohoto seznamu.

Dohoda o změně smlouvy dle § 1902 NOZ (úvěrová smlouva) 199 Kč
199 Kč
rtf19.6.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová
Počet stran: 2
Typ: Další vzory podle nového občanského zákoníku, dohoda
Dohodou o změně obsahu závazku se dosavadní závazek ruší a nahrazuje se novým závazkem. Může-li však dosavadní závazek vedle nového závazku obstát, má se za to, že nebyl zrušen. Tento vzor dohody o změně smlouvy řeší situaci, kdy se smluvní strany dohodly na změně úvěrové smlouvy tak, že se prodlužuje splatnost úvěru spolu se sjednanými úroky do určitého data. Ostatní ujednání úvěrové smlouvy se touto dohodou nemění.

Další stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 19