Smlouvy a vzory pro akciovou společnost

Akciová společnost je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen do určitého počtu akcií. Akciová společnost je jednou z forem kapitálové společnosti, oproti nim pak stojí osobní společnosti, jež jsou dle českého právního řádu zastoupeny veřejnou obchodní společností a komanditní společností. Firma akciové společnosti musí obsahovat označení „akciová společnost”, které může být nahrazeno zkratkou „akc. spol.” nebo „a. s.”.

Právní úpravu akciové společnosti upravuje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále „ZOK”).

K založení společnosti se vyžaduje přijetí stanov, které jsou společenskou smlouvou akciové společnosti; v případě jediného akcionáře zakladatele pak její zakladatelskou listinou, neboť u jediného subjektu nelze hovořit o smlouvě, která je ze své definice úkonem vícestranným.

Stanovy mají zákonem předepsány základní náležitosti a vyžadují formu veřejné listiny, kterou bude nejčastěji notářský zápis. V důsledku tohoto požadavku musí být formou veřejné listiny provedena i jakákoli změna stanov schválená valnou hromadou akciové společnosti.

Nalezeno 18 dokumentů.

Výsledky hledání řadit podle: sipka Abeceda | sipka Datum
Čestné prohlášení člena představenstva a. s. - vzor ke stažení 149 Kč
149 Kč
rtf4.2.2020, Mgr. Radana Burešová
Počet stran: 2
Typ: Smlouvy a vzory pro akciovou společnost, Ostatní
Člen představenstva se přijetím této funkce dle zákona zavazuje, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí (péče řádného hospodáře). Členy představenstva volí a odvolává valná hromada, a stanovy mohou určit, že tato působnost náleží dozorčí radě. Nově může být členem představenstva i právnická osoba, která bude jednat prostřednictvím oprávněné fyzické osoby.

Listina přítomných na valné hromadě akciové společnosti zdarma
rtf22.11.2016, Mgr. Markéta Káninská
Počet stran: 1
Typ: Smlouvy a vzory pro akciovou společnost, Ostatní
Valnou hromadu musí představenstvo společnosti svolat nejméně jedenkrát za účetní období (§ 402 odst. 1 ZOK). Stanovy však mohou určit, že se valná hromada koná častěji. Stáhněte si vzor listiny přítomných na valné hromadě akciové společnosti zdarma a můžete si jej v počítači upravit podle Vaší skutečné situace. Listina přítomných na valné hromadě je připravena dle aktuálních zákonů ČR.

Pozvánka na valnou hromadu a.s. - vzor ke stažení 149 Kč
149 Kč
rtf1.2.2020, Mgr. Radana Burešová
Počet stran: 2
Typ: Smlouvy a vzory pro akciovou společnost, Sdělení
Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti je vzorový dokument ke stažení. Je vypracován odborníky za korporátní právo, v souladu s aktuálními zákony ČR.

Rozhodnutí orgánu právnické osoby o likvidaci 449 Kč
449 Kč
rtf15.2.2017, Mgr. Markéta Káninská
Počet stran: 4
Typ: Smlouvy a vzory pro akciovou společnost, Rozhodnutí
Rozhodnutí valné hromady a.s. o zrušení společnosti s likvidací. Rozhodnutí je připraveno ve formě notářského zápisu. Vzor rozhodnutí o zrušení společnosti obsahuje i krátký výklad problematiky.

Seznam akcionářů - vzor ke stažení zdarma zdarma
rtf22.11.2016, Mgr. Markéta Káninská
Počet stran: 1
Typ: Smlouvy a vzory pro akciovou společnost, Ostatní
Ve vztahu k akciové společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Akciová společnost je povinna vést seznam akcionářů, případně evidenci zaknihovaných cenných papírů ve smyslu § 264 zákona o obchodních korporacích (dále ZOK). Seznam akcionářů si můžete stáhnout zcela zdarma a upravit dle Vašich konkrétních podmínek.

Smlouva o převodu akcií 239 Kč
239 Kč
rtf14.6.2017, Mgr. Zuzana Kittrichová
Počet stran: 3
Typ: Smlouvy a vzory pro akciovou společnost, Smlouva
Za podmínek dle této smlouvy převodce tímto souhlasí, že prodá, jako zákonný a oprávněný vlastník, a nabyvatel, vycházeje z prohlášení a záruk uvedených v této smlouvě, tímto souhlasí, že koupí akcie prosté zatížení jakýmikoliv věcnými či závazkovými právy ve prospěch třetích osob.

Smlouva o převodu listinné akcie na jméno 349 Kč
349 Kč
rtf10.10.2016, Mgr. Jana Rejtarová
Počet stran: 2
Typ: Smlouvy a vzory pro akciovou společnost, Smlouva
Předmětem této smlouvy o převodu listinné akcie na jméno je závazek převodce převést na nabyvatele x kusů listinných akcií společnosti znějících na jméno, o konkrétní jmenovité hodnotě, a závazek nabyvatele akcie do svého vlastnictví přijmout.

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva akciové společnosti - dle ZOK 349 Kč
349 Kč
rtf22.11.2016, JUDr. Vladimíra Knoblochová
Počet stran: 6
Typ: Smlouvy a vzory pro akciovou společnost, Smlouva
Smlouva o výkonu funkce se v kapitálové společnosti sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, nejvyšší orgán společnosti. Vzor smluvy o výkonu funkce člena představenstva akciové společnosti je připravena odborníky v souladu s aktuálním zněním zákona o obchodních korporacích, můžete se tedy spolehnout, že je správný a aktuální a můžete jej bez obav použít v praxi.

Smlouva o zápůjčce cenných papírů 349 Kč
349 Kč
rtf2.5.2017, JUDr. Vladimíra Knoblochová
Počet stran: 7
Typ: Smlouvy a vzory pro akciovou společnost, Dohoda
Účelem této vzorové smlouvy je zejména zápůjčka akcií vydlužiteli, zaplacení ceny za zapůjčení akcií a sjednání výkonu akcionářských práv po dobu trvání zápůjčky. Smlouva je připravena v souladu s aktuální legislativou, konkrétně s § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Vzor - Obecná plná moc k zastupování akcionáře na valné hromadě a. s. dle ustanovení § 399 ZOK ke stažení 149 Kč
149 Kč
rtf22.11.2016, Mgr. Markéta Káninská
Počet stran: 1
Typ: Smlouvy a vzory pro akciovou společnost, Plná moc
Vzorový dokument - Obecná plná moc k zastupování akcionáře na valné hromadě je platný vzor dle aktuální legislativy a ke stažení a okamžitému použití ve Vaší praxi. Vzor obecné plné moci je Vám k dispozici k zakoupení i bez registrace, stejně jako další vzorové smlouvy, například smlouva o dílo, nájemní smlouva, generální plná moc nebo pracovní smlouva. Každý vzor smlouvy je aktuální a upraven dle platné legislativy.

Další stránky: 1 2