Další vzory podle nového občanského zákoníku

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy se strany dohodnou na jejím obsahu. Obsah smlouvy je ponechán na vůli stran, kritériem je pouze soulad se zákonem (kritériem budou například i nadále dobré mravy).

I v případě, že by strany opomněly ujednat si některou podstatnou náležitost, bude se mít za to, že smlouva byla uzavřena, pokud se následně smluvní strany chovají tak, že by smlouvu uzavřely i bez takové náležitosti. Výjimkou je případ, kdy si jedna smluvní strana výslovně takovou náležitost při jednání o uzavření smlouvy vyžádá, pak smlouva uzavřena nebude.

Základní zásady návrhu na uzavření smlouvy (nabídky)

Základní zásadou je důraz na úmysl navrhující strany uzavřít smlouvu s osobou, vůči které nabídku činí. Úmysl musí být z jednání zřejmý.

Za nabídku se považuje právní jednání směřující k uzavření smlouvy, které:

  • obsahuje podstatné náležitosti smlouvy, a smlouva tak může být uzavřena jednoduchým a nepodmíněným přijetím návrhu, a současně

  • z jednání plyne vůle navrhovatele být v případě přijetí návrhem vázán.

Nalezeno 38 dokumentů.

Výsledky hledání řadit podle: sipka Abeceda | sipka Datum
Dohoda o změně smlouvy dle § 1902 NOZ (úvěrová smlouva) 239 Kč
239 Kč
rtf19.6.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová
Počet stran: 2
Typ: Další vzory podle nového občanského zákoníku, Dohoda
Dohodou o změně obsahu závazku se dosavadní závazek ruší a nahrazuje se novým závazkem. Může-li však dosavadní závazek vedle nového závazku obstát, má se za to, že nebyl zrušen. Tento vzor dohody o změně smlouvy řeší situaci, kdy se smluvní strany dohodly na změně úvěrové smlouvy tak, že se prodlužuje splatnost úvěru spolu se sjednanými úroky do určitého data. Ostatní ujednání úvěrové smlouvy se touto dohodou nemění.

Návrh na osvojení nezletilého dítěte 239 Kč
239 Kč
rtf1.6.2017, Mgr. Pavla Krejčí
Počet stran: 3
Typ: Další vzory podle nového občanského zákoníku, Podání
Osvojením se rozumí přijetí cizí osoby za vlastní. Předpokladem je takový vztah mezi osvojitelem a osvojencem, jaký je mezi rodičem a dítětem, nebo že tu jsou alespoň základy takového vztahu. Osvojení nezletilého musí být v jeho zájmu.

Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže - vzor ke stažení 449 Kč
449 Kč
rtf6.12.2016, JUDr. Vladimíra Knoblochová
Počet stran: 5
Typ: Další vzory podle nového občanského zákoníku, Oznámení
Veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku nelze zaměňovat se zadávacím řízením podle zákona o veřejných zakázkách. Veřejná soutěž se vyhlašuje vůči neurčitým osobám. Zákon nestanoví, jakým způsobem má vyhlašovatel výzvu k podávání nabídek učinit, tedy „vyhlásit”, požaduje pouze, aby vyhlášení bylo písemné. Vzor smlouvy si můžete po platbě stáhnout, upravit pro Vaše potřeby a rovnou použít pro řešení Vaší konkrétní situace. Vzor smlouvy o mlčenlivosti je připraven dle platné legislativy ČR, garantujeme Vám tedy jeho správnost a aktuálnost.

Potvrzení o poskytnutí zápůjčky - podle nového občanského zákoníku 99 Kč
99 Kč
rtf22.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí
Počet stran: 1
Typ: Další vzory podle nového občanského zákoníku, Ostatní
K dokladování zápůjčky postačí i takzvaný dlužní úpis (§ 1952 NOZ) – jednostranné prohlášení vydlužitele o existenci zápůjčky a jejích podmínkách. Tento vzor potvrzení je jednoduchým sdělením dlužníka o přijetí půjčky a stanovení dne, do kdy má být zápůjčka splacena.

Příkazní smlouva o vedení účetnictví - vzor ke stažení s výkladem 149 Kč
149 Kč
rtf1.12.2016, Mgr. Pavla Krejčí
Počet stran: 4
Typ: Další vzory podle nového občanského zákoníku, Smlouva
Příkazní smlouva je typická tím, že neukládá povinnost výsledku, ale povinnost činnosti. Příkazník musí provést příkaz osobně. Předmětem této smlouvy je vedení podvojného účetnictví, zpracování mzdové a personální agendy a zastupování příkazce před příslušnými úřady. Vzor příkazní smlouvy obsahuje i výklad problematiky.

Slib odškodnění - podle nového občanského zákoníku 239 Kč
239 Kč
rtf22.11.2016, JUDr. Vladimíra Knoblochová
Počet stran: 1
Typ: Další vzory podle nového občanského zákoníku, Ostatní
Slibující tímto prohlašuje, že se bude konat na pozemku, který je v jeho vlastnictví dobročinná akce. Slibující se tímto zavazuje, že v případě, že vznikne na pozemku příjemce slibu škoda v důsledku průjezdu nákladních vozidel, slibující příjemci škodu na jeho písemnou výzvu, která bude obsahovat podrobné vyčíslení vzniklé škody, do pěti pracovních dnů uhradí, a to v plné výši.

Smlouva komisionářská dle § 2455 a násl. NOZ 349 Kč
349 Kč
rtf3.3.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová
Počet stran: 3
Typ: Další vzory podle nového občanského zákoníku, Smlouva
Vzor komisionářské smlouvy ke stažení je upraven v souladu s platnou legislativou a připravili jej pro Vás renomovaní odborníky. Můžete se tak spolehnout, že pro své jednání použijete opravdu platný vzor komisionářské smlouvy. Po objednání komisionářské smlouvy budete vyzváni k výběru platební metody. Po zaplacení vzoru smlouvy budete mít možnost vzorovou smlouvu stáhnout. Tentýž vzor komisionářské smlouvy Vám zašleme emailem.

Smlouva o kontrolní činnosti - vzor dle § 2652 a násl. NOZ ke stažení 349 Kč
349 Kč
rtf4.3.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová
Počet stran: 3
Typ: Další vzory podle nového občanského zákoníku, Smlouva
Smlouva o kontrolní činnosti představuje dohodu smluvních stran, ve které se jedna smluvní strana - kontrolor - zavazuje provést nestranné zjištění stavu určité věci nebo ověření výsledku určité činnosti a vydat o tom kontrolní osvědčení a druhá smluvní strana - objednatel - se zavazuje zaplatit mu za to úplatu. Vzor smlouvy o kontrolní činnosti je připraven odbornicí, JUDr. Vladimírou Knoblochovou, garantujeme Vám, že smlouva je v souladu s platnými zákony ČR, formálně i obsahově správná.

Smlouva o obchodním zastoupení (nevýhradní) podle § 2483 NOZ - vzor s výkladem 349 Kč
349 Kč
rtf15.2.2017, Verlag Dashöfer, spol. s r.o.
Počet stran: 6
Typ: Další vzory podle nového občanského zákoníku, Smlouva
Touto smlouvou se obchodní zástupce jako nezávislý podnikatel zavazuje dlouhodobě pro zastoupeného vyvíjet činnost směřující k uzavírání definovaných kupních smluv; zastoupený se zavazuje zaplatit obchodnímu zástupci za jeho činnost provizi za podmínek a ve výši stanovené v této smlouvě (tzv. „provize"). Smlouva je v souladus aktuálním znění občanského zákoníku, můžete se spolehnout na její správnost a kompletnost.

Smlouva o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku 239 Kč
239 Kč
rtf29.12.2016, Mgr. Markéta Káninská
Počet stran: 2
Typ: Další vzory podle nového občanského zákoníku, Smlouva
Pro tento typ příplatku nestanoví zákon o obchodních korporacích žádná omezení co do jeho výše nebo účelu využití, jediným zákonným požadavkem je souhlas příslušného orgánu společnosti s poskytnutím příplatku. Tímto orgánem bude v drtivé většině případů představenstvo v rámci jeho tzv. zbytkové působnosti1. Není však vyloučeno, že stanovy společnosti tuto působnost přenesou na valnou hromadu. Bude-li souhlas příslušného orgánu absentovat, není společnost oprávněna příplatek přijmout. Předmětem této smlouvy je závazek akcionáře poskytnout společnosti v souladu s rozhodnutím představenstva dobrovolný příplatek mimo základní kapitál společnosti, kterým akcionář přispěje na vytvoření vlastního kapitálu společnosti, a dále oprávnění společnosti dobrovolný příplatek mimo základní kapitál poskytnutý akcionářem přijmout.

Další stránky: 1 2 3 4