VZORY SMLUV A PODÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE A ZAMĚSTNAVATELE, PRACOVNÍ PRÁVO

Pracovní poměr se zakládá ve většině případů pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

K založení pracovního poměru může dojít i jmenováním na vedoucí pracovní místo, ovšem to pouze v případech, na které odkazuje ust. § 33 odst. 3 zákoníku práce (ZP). Typicky se jedná o vedoucí funkce ve veřejném sektoru, např. organizačních složkách státu.

V ostatních případech (soukromá sféra) je nutné založit pracovní poměr vždy pracovní smlouvou, a to i tam, kde by vznik pracovního poměru mohl být lidově vázán na jmenování, např. jmenování do funkce ředitele s. r. o. – i v tomto případě, byť by se zdálo, že jmenování je dostačující, musí vedle jmenovacího dekretu zaměstnanec obdržet také pracovní smlouvu.

Pokud by „ředitel” pracovní smlouvu neobdržel, a jmenovací dekret by obsahoval náležitosti typické pro pracovní smlouvu, pak by bylo možno pod jmenovacím dekretem vidět pracovní smlouvu. (Není totiž důležité, jak je právní jednání formálně označeno, ale jaký je jeho obsah).

Nalezeno 81 dokumentů.

Výsledky hledání řadit podle: sipka Abeceda | sipka Datum
Dodatek pracovní smlouvy - změna místa výkonu práce - vzor ke stažení 149 Kč
149 Kč
rtf10.4.2019, Mgr. Jan Horecký
Počet stran: 1
Typ: Vzor pracovní smlouvy, Smlouva
Pracovní poměr se zakládá běžně dvoustranným projevem vůle - pracovní smlouvou. Obsah pracovního poměru je proto možné změnit v souladu s ustanovením § 40 zákoníku práce pouze dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem na základě souhlasného projevu jejich vůle. Nelze tedy, aby zaměstnavatel nebo zaměstnanec měnili ustanovení pracovní smlouvy jednostranně. Vzor dodatku pracovní smlouvy připravil odborník, Mgr. Jan Horecký, garantujeme Vám tedy obsahovou i formální správnost uvedeného vzoru dodatku pracovní smlouvy. Dohoda o změně pracovní smlouvy/dodatek pracovní smlouvy je v souladu s aktuálně platnými zákony ČR.

Dodatek pracovní smlouvy vzor - doplnění podmínky vysílání zaměstnance na pracovní cesty 99 Kč
99 Kč
rtf22.11.2016, Mgr. Jan Horecký
Počet stran: 1
Typ: Vzor pracovní smlouvy, Smlouva
Dodatek pracovní smlouvy řeší situaci, kdy zaměstnanec souhlasí s tím, že může být zaměstnavatelem vysílán na dobu nezbytné potřeby na pracovní cesty. Dodatek pracovní smlouvy je vzor smlouvy, kterou můžete okamžitě použít. Stačí ji zaplatit například smskou, platební kartou nebo převodem z účtu. Vzor dodatek pracovní smlouvy ke připraven odborníky z oblasti pracovního práva. Můžete se tedy spolehnout, že je správný, v souladu s platnými zákony a má všechny náležitosti, které má dodatek pracovní smlouvy mít. Vzor smlouvy je po zaplacení ke stažení ze zobrazeného odkazu nebo z emailu, který Vám okamžitě po platbě zašleme.

Dohoda o bezhotovostní výplatě mzdy 99 Kč
99 Kč
rtf4.7.2019, Mgr. Jan Horecký
Počet stran: 2
Typ: Ostatní vzory dle zákoníku práce a dalších předpisů, Dohoda
Smluvní strany této vzorové dohody se dohodly, že zaměstnavatel bude ode dne nabytí účinnosti této dohody poukazovat zaměstnanci část mzdy bezhotovostním převodem na účet zaměstnance, a to v pravidelném termínu výplaty mzdy.

Dohoda o hmotné odpovědnosti - vzor s výkladem 239 Kč
239 Kč
rtf1.11.2018, JUDr. Vladimíra Knoblochová, JUDr. Alena Čechtická
Počet stran: 4
Typ: Ostatní vzory dle zákoníku práce a dalších předpisů, Dohoda
Dohodu o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování lze uzavřít pouze za předpokladu, že zaměstnanec může se svěřenými hodnotami disponovat po celou dobu, po kterou jsou mu svěřeny, a má umožněno je na pracovišti uchovávat v ohraničeném prostoru, který je uzamykatelný a nemají k němu přístup žádné další osoby.

Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování podle § 252 zákoníku práce s komentářem 239 Kč
239 Kč
rtf30.10.2015, JUDr. Věra Bognárová
Počet stran: 4
Typ: Ostatní vzory dle zákoníku práce a dalších předpisů, Dohoda
Předmětem dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty mohou být hotovosti, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty určené k obratu nebo oběhu, s nimiž má zaměstnanec možnost osobně disponovat po celou dobu, po kterou mu byly svěřeny. Nejde-li o takové hodnoty, nemohou být předmětem dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty (například inventář kanceláře, stolní počítač, motorové vozidlo zaměstnavatele).

Dohoda o poskytnutí neplaceného volna podle § 4 ZP a § 1746 NOZ - péče o dítě do 4 let - vzor s výkladem 239 Kč
239 Kč
rtf15.6.2018, JUDr. Alena Čechtická, PhD.
Počet stran: 3
Typ: Ostatní vzory dle zákoníku práce a dalších předpisů, Dohoda
Dohoda o poskytnutí neplacení volna není pracovněprávními předpisy výslovně upravena. Jedná se tedy o nepojmenovanou smlouvu ve smyslu § 1746 odst. 2 NOZ, jejíž uzavření není s ohledem na § 4 ZP vyloučeno.

Dohoda o poskytování pracovního volna bez náhrady mzdy (platu) s komentářem 149 Kč
149 Kč
rtf5.4.2018, JUDr. Věra Bognárová
Počet stran: 3
Typ: Ostatní vzory dle zákoníku práce a dalších předpisů, Dohoda
Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na tom, že mu bude poskytnuto pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu. Možnost poskytnout neplacené pracovní volno se vztahuje na všechny zaměstnavatele bez výjimky, neplacené pracovní volno může poskytnout i zaměstnavatel uvedený v § 109 odst. 3 ZP, mezi které patří stát a jeho organizační složky, územní samosprávné celky a další zaměstnavatelé v tomto ustanovení uvedení.

Dohoda o práci mimo pracoviště zaměstnavatele sjednaná podle § 317 . vzor s výkladem 239 Kč
239 Kč
rtf27.11.2013, Verlag Dashöfer
Počet stran: 5
Typ: Vzor pracovní smlouvy, Dohoda
Zaměstnanec může v dohodě se zaměstnavatelem konat práci na jiném místě než je (jsou) pracoviště zaměstnavatele. Může se jednat o jakékoliv dohodnuté místo, nejčastěji bydliště zaměstnance, není to však podmínkou.

Dohoda o pracovní činnosti - vzor ke stažení 99 Kč
99 Kč
rtf1.2.2016, Mgr. Jan Horecký
Počet stran: 3
Typ: Vzor dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, Dohoda
Dohoda o pracovní činnosti není zákoníkem práce nijak omezena předpokládaným rozsahem práce, jak je tomu u dohody o provedení práce. Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít i přesto, že rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce 300 hodin. Výkon práce na základě této dohody ale zákoník práce limituje tak, že na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím polovinu stanovené týdenní pracovní doby.

Dohoda o prohloubení kvalifikace (Kvalifikační dohoda) 239 Kč
239 Kč
rtf10.11.2016, JUDr. Vladimíra Knoblochová
Počet stran: 2
Typ: Ostatní vzory dle zákoníku práce a dalších předpisů, Dohoda
Předmětem této dohody je zejména stanovení podmínek pro prohloubení kvalifikace zaměstnance pro vykonávanou práci u zaměstnavatele a zejména závazek zaměstnance prohloubit si kvalifikaci pro tuto práci a setrvat u zaměstnavatele v pracovním poměru po dobu stanovenou v této dohodě. Vzor dohody ke stažení je připraven k okamžitému použití, stačí pouze vzor dohody zaplatit, stáhnout do svého počítače a upravit pro Vaši konkétní situaci.

Další stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9