Vzor smlouvy - Zakladatelská listina o založení společnosti s ručením omezeným (základní zákonný režim) - od 1.1.2021 - vzor ke stažení

K založení společnosti dochází zásadně přijetím zakladatelského dokumentu. Má-li společnost jediného zakladatele, označuje se zakladatelský dokument jako zakladatelská listina. Je-li zakladatelů více, uzavírají společenskou smlouvu. Nicméně v obou případech zákon vyžaduje zpřísněnou formu veřejné listiny, kterou se rozumí notářský zápis. V této fázi existence ovšem společnost ještě není právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Nachází se v jakémsi „omezeném” režimu existence (v právní teorii se často užívá termín „předspolečnost”), který skončí okamžikem jejího vzniku, tj. zápisem společnosti do obchodního rejstříku.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

K založení společnosti dochází zásadně přijetím zakladatelského dokumentu. Má-li společnost jediného zakladatele, označuje se zakladatelský dokument jako zakladatelská listina. Je-li zakladatelů více, uzavírají společenskou smlouvu. Nicméně v obou případech zákon vyžaduje zpřísněnou formu veřejné listiny, kterou se rozumí notářský zápis. V této fázi existence ovšem společnost ještě není právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Nachází se v jakémsi „omezeném” režimu existence (v právní teorii se často užívá termín „předspolečnost”), který skončí okamžikem jejího vzniku, tj. zápisem společnosti do obchodního rejstříku.

Obsah zakladatelského dokumentu

Obligatorními náležitostmi společenské smlouvy (zakladatelské listiny) o založení společnosti s ručením omezeným jsou:

 • firma společnosti – obchodní firmou se rozumí jméno, pod kterým je společnost zapsána do obchodního rejstříku; obchodní firma nesmí být zaměnitelná s firmou jiného podnikatele ani nesmí působit klamavě, tvoří se vždy ze základu (kmene) a povinného dodatku označujícího právní formu (společnost s ručením omezeným, spol. s r. o. nebo jen s. r. o.);

 • sídlo – tak jako je tomu doposud, postačí, aby zakladatelský dokument obsahoval pouze název obce, v níž bude sídlo společnosti umístěno; konkrétní adresa se posléze uvádí až při zápisu společnosti do obchodního rejstříku; pokud to neodporuje klidu a pořádku v domě, lze sídlo společnosti zřídit i v bytě;

 • předmět podnikání nebo činnosti;

 • určení společníků uvedením jména a bydliště nebo sídla;

 • určení druhů podílů každého společníka a práv a povinností s nimi spojených, dovoluje-li společenská smlouva vznik různých druhů podílů;

 • výši vkladu nebo vkladů připadajících na podíl nebo podíly – zákonná minimální výše vkladu je 1 Kč, nicméně společenská smlouva může určit libovolnou vyšší výši vkladu, a to dokonce rozdílně pro jednotlivé podíly;

 • výši základního kapitálu – ta je rovna souhrnu všech vkladů společníků;

 • počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost;

 • vkladovou povinnost zakladatelů včetně lhůty pro její splnění;

 • údaj o tom, koho zakladatelé určují jednatelem či jednateli společnosti, případně členy dalších fakultativně zřizovaných orgánů společnosti (např. dozorčí rady), kteří mají být podle ZOK voleni valnou hromadou;

 • určení správce vkladů;

 • u nepeněžitého vkladu jeho popis, ocenění, částku, kterou se započítává na emisní kurs, a dále určení osoby znalce, který provede ocenění vkladu.

 

 

 

 

 

 

 

 

cena: 349,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu