Vzor - Stanovy akciové společnosti dle § 250 ZOK - rozsáhlejší verze ke stažení

Velmi podrobný jedenáctistránkový vzor stanov akciové společnosti dle § 250 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Tento vzor stanov akciové společnosti je ke stažení i bez registrace, vyberte si pouze jeden ze způsobů platby, například platební bránu GoPay. Po zaplacení Vám zašleme vzor smlouvy emailem - vzor smlouvy pak již stač í jen upravit pro Vaši společnost. Garantujeme Vám aktuálnost a obsahovou i formální správnost vzorové smlouvy.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Velmi podrobný jedenáctistránkový vzor stanov akciové společnosti dle § 250 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Tento vzor stanov akciové společnosti je ke stažení i bez registrace, vyberte si pouze jeden ze způsobů platby, například platební bránu GoPay. Po zaplacení Vám zašleme vzor smlouvy emailem - vzor smlouvy pak již stač í jen upravit pro Vaši společnost. Garantujeme Vám aktuálnost a obsahovou i formální správnost vzorové smlouvy.

K založení společnosti se vyžaduje přijetí stanov. Ten, kdo přijal stanovy a podílí se na úpisu akcií, je zakladatel.

Náležitosti stanov obligatorní

Stanovy musí po celou dobu existence společnosti obsahovat:

a) firmu a předmět podnikání nebo činnosti,

b) výši základního kapitálu,

c) počet akcií, jejich jmenovitou hodnotu, určení, zda a kolik akcií bude znít na jméno nebo na majitele, anebo zda budou vydány jako zaknihované cenné papíry, popřípadě údaj o omezení převoditelnosti akcií, popřípadě údaj, zda jsou akcie imobilizovány,

d) mají-li být vydány akcie různých druhů, jejich název a popis práv s nimi spojených,

e) počet hlasů spojených s jednou akcií a způsob hlasování na valné hromadě; mají-li být vydány akcie o různé jmenovité hodnotě, obsahují stanovy také počet hlasů vztahujících se k té které výši jmenovité hodnoty akcií a celkový počet hlasů ve společnosti,

f) údaj o tom, který ze systémů vnitřní struktury společnosti byl zvolen, a pravidla určení počtu členů představenstva nebo dozorčí rady,

g) jiné údaje, které stanoví zákon, kterými jsou:

 • sídlo,

 • výbor pro audit.

Vzor stanov - Obsah:

 • A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
  • Obchodní firma, sídlo a doba trvání společnosti
  • Internetové stránky společnosti
  • Předmět podnikání společnosti
  • Základní kapitál společnosti a změny jeho výše
  • Akcie
  • Upisování a splácení akcií při založení společnosti
  • Správce vkladů
  • Náklady spojené se založením společnosti a zvláštní výhody 
 • B. AKCIONÁŘI
  • Práva a povinnosti akcionářů
 • C. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI
  • Systém vnitřní struktury společnosti a orgány společnosti
  • A. VALNÁ HROMADA
   • Postavení a působnost valné hromady
   • Svolávání valné hromady
   • Jednání valné hromady
   • Rozhodování valné hromady
  • B. PŘEDSTAVENSTVO 
   • Postavení a působnost představenstva
   • Počet členů, funkční období, volba, odstoupení a podmínky výkonu funkce představenstva
   • Určení prvních členů představenstva
   • Svolávání jednání představenstva
   • Průběh jednání představenstva
   • Rozhodování představenstva
  • C. DOZORČÍ RADA
   • Postavení a působnost dozorčí rady
   • Počet členů, funkční období, volba, odstoupení a podmínky výkonu funkce dozorčí rady
   • První členové dozorčí rady
   • Svolání jednání dozorčí rady
   • Průběh jednání dozorčí rady
   • Rozhodování dozorčí rady
 • D. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST
  • Jednání za společnost
 • E. ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLEČNOSTI
  • Zrušení a zánik společnosti
 • F. ZMĚNA STANOV
  • Změna stanov, účinnost stanov

Praktického pomocníka pro úspěšné zvládnutí osobní odpovědnosti členů představenstva a dozorčí rady a pro její řízení z pohledu právního, organizačního a finančního získáte v podobě on-line knihy Akciová společnost a její řízení.

cena: 449,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 10.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 14 let
na trhu