Smlouvy a vzory pro společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným je společností, jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků, kteří ručí za dluhy společnosti společně a nerozdílně do výše, v jaké nesplnili své vkladové povinnosti, a to podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění.

Ručení společníků za dluhy společnosti vzniká ze zákona (tj. ex lege) okamžikem vzniku společnosti, případně při zvyšování základního kapitálu převzetím vkladové povinnosti, a zaniká úplným splněním vkladové povinnosti a zápisem této skutečnosti do obchodního rejstříku.

Zakladatelem s. r. o. může být jak fyzická, tak právnická osoba, tuzemská i zahraniční. ZOK opouští některá dosavadní omezení související se zakládáním s. r. o. obsažená v obchodním zákoníku:

  • zákaz řetězení jednočlenných společností (§ 105 odst. 2 ObchZ),
  • omezení spočívající v tom, aby jedna a táž fyzická osoba byla zakladatelem, resp. společníkem nejvýše tří s. r. o. (§ 105 odst. 2 ObchZ),
  • omezení maximálního počtu společníků (§ 105 odst. 3 ObchZ).

S účinností od 1. 1. 2014 tak bude možné, aby s. r. o. s jediným společníkem byla zakladatelem a společníkem jiné s. r. o. nebo aby jediná fyzická osoba byla zakladatelem libovolného počtu společností s ručením omezeným.

 

Nalezeno 42 dokumentů.

Výsledky hledání řadit podle: sipka Abeceda | sipka Datum
Exekuční příkaz 99 Kč
99 Kč
rtf20.11.2020, JUDr. Alena Pokorná Malachová
Počet stran: 1
Typ: Smlouvy a vzory pro společnost s ručením omezeným, Rozhodnutí
Pokud soudní exekutor zjistí, že povinný má podíl ve společnosti s ručením omezeným, a rozhodne se vést exekuci postižením tohoto podílu, vydá exekuční příkaz. V něm kromě dalších náležitostí zejména specifikuje výši pohledávky a jejího příslušenství, které mají být vymoženy, a označí podíl povinného, který se exekučním příkazem postihuje. Příkaz se doručí oprávněnému, povinnému, obchodní společnosti, jakož i rejstříkovému soudu. Společnost má poté postavení poddlužníka povinného.

Listina přítomných na valné hromadě společnosti s ručením omezeným zdarma
rtf22.11.2016, Mgr. Markéta Káninská
Počet stran: 1
Typ: Smlouvy a vzory pro společnost s ručením omezeným, Ostatní
Bezprostředně po příchodu do místa konání valné hromady se společníci, resp. jejich zástupci zapíší do listiny přítomných. Listina přítomných je velmi důležitým dokumentem, jehož prostřednictvím se prokazuje usnášeníschopnost valné hromady. Vzor listina přítomných na valné hromadě společnoti s r. o. je ke stažení zcela zdarma.

Obecná plná moc k zastupování společníka na valné hromadě s. r. o. - od 1.1.2014 99 Kč
99 Kč
rtf14.8.2014, Mgr. Markéta Káninská
Počet stran: 1
Typ: Smlouvy a vzory pro společnost s ručením omezeným, Plná moc
Společník se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc musí být udělena písemně a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Spolehněte se na obsahovou správnost uvedeného vzoru, který je připraven odborníky v souladu s aktuálně platnými zákony ČR. Stačí pouze vzor plné moci zaplatit a můžete plnou moc okamžitě použít pro řešení Vaší konkrétní situace.

Plná moc k zastupování akcionáře na valné hromadě (pro konkrétní valnou hromadu) 149 Kč
149 Kč
rtf24.3.2017, Mgr. Markéta Káninská
Počet stran: 1
Typ: Smlouvy a vzory pro společnost s ručením omezeným, Plná moc
Plná moc v tomto vzorovém dokumentu opravňuje konkrétní osobu, aby zastupovala akcionáře jmenované společnosti na valné hromadě, která se koná v konkrétní den a na konkrétním místě. Zmocněnec je zejména oprávněn dostavit se na jednání valné hromady, vznášet dotazy a připomínky, uplatňovat návrhy a protinávrhy k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a hlasovat o jednotlivých bodech pořadu jednání valné hromady.

Pozvánka na valnou hromadu s. r. o. od 1.1.2014 - vzor ke stažení 99 Kč
99 Kč
rtf22.4.2014, Mgr. Markéta Káninská
Počet stran: 1
Typ: Smlouvy a vzory pro společnost s ručením omezeným, Ostatní
Vzor pozvánka na valnou hromadu s.r.o. je dokument připravený odborníky, s garancí správnosti, jistoty a aktuálnosti. Je v souladu s aktuální legislativou. Spolehněte se na vzor pozvánka na valnou hromadu s.r.o. s garancí od nakladatelství Verlag Dashöfer. Využijte i další prověřené vzory smluv, např. kupní smlouva, pracovní smlouva, smlouva o dílo, plná moc nebo nájemní smlouva. Jednotlivé vzory smluv ke stažení pouze zaplatíte pomocí sms, převodem nebo platební kartou a můžete je okamžitě použít pro svou konkrétní situaci.

Prohlášení o převzetí vkladové povinnosti - vzor s komentářem ke stažení 239 Kč
239 Kč
rtf14.7.2016, Mgr. Markéta Káninská
Počet stran: 2
Typ: Smlouvy a vzory pro společnost s ručením omezeným, Podání
Vkladová povinnost k peněžitému vkladu se přebírá písemným prohlášením, které musí obsahovat konkrétní náležitosti. Vzorový dokument obsahuje samotný vzor prohlášení o převzetí vkladové povinnosti, ale i odborný komentář k tématu. Vzor si můžete stáhnout po platbě např. platební kartou nebo převodem z bankovního účtu. Vzor prohlášení je ve formátu rtf, proto můžete vzor upravit, ukládat nebo tisknout.

Prohlášení správce vkladu o splacení nepeněžitého vkladu - podle ZOK 149 Kč
149 Kč
rtf22.11.2016, Mgr. Markéta Káninská
Počet stran: 1
Typ: Smlouvy a vzory pro společnost s ručením omezeným, Ostatní
Prohlášení správce vkladu ve smyslu ustanovení § 24 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, v platném znění (ZOK). Vzor ke stažení Prohlášení správce vkladu připravila odbornice, Mgr. Markéta Káninská, garantujeme Vám obsahovou i formální správnost a aktuálnost tohoto vzoru ke stažení.

Rozhodnutí jednatele o umístění sídla 99 Kč
99 Kč
rtf22.11.2016, JUDr. Vladimíra Knoblochová
Počet stran: 1
Typ: Smlouvy a vzory pro společnost s ručením omezeným, Rozhodnutí
Vzorový dokument obsahuje rozhodnutí jednatele o umístění sídla na konkrétní adresu. Dokument je ke stažení okamžitě po zaplacení smskou nebo vybranou jinou metodou, stejně jako další vzory smluv, například smlouva o dílo, pracovní smlouva nebo smlouva o nájmu nebytových prostor.

Smlouva o převodu obchodního podílu v s.r.o. - podrobná podle § 208 ZOK - vzor s výkladem 559 Kč
559 Kč
rtf1.11.2017, JUDr. Vladimíra Knoblochová
Počet stran: 25
Typ: Smlouvy a vzory pro společnost s ručením omezeným, Smlouva
Právní úprava smlouvy o převodu podílu je obsažena obecně zejména v ustanoveních o kupní smlouvě v občanském zákoníku (§ 2079 a následující) a dále pak jsou podmínky pro převod podílu upraveny v § 207 a násl. ZOK. Smlouva o převodu podílu musí mít písemnou formu a je v ní třeba řádně specifikovat podíl, který se převádí. Podpisy na smlouvě o převodu obchodního podílu musejí být úředně ověřeny.

Smlouva o převodu podílu dle ust. § 207 a násl. ZOK 349 Kč
349 Kč
rtf15.1.2014, Mgr. Markéta Káninská
Počet stran: 3
Typ: Smlouvy a vzory pro společnost s ručením omezeným, Smlouva
Každý společník může svůj podíl převést na jiného společníka. Tato vzorová smlouva o převodu podílu mezi společníky s.r.o. upravuje právě tuto situaci. Uvádí podmínky převodu, cenu i převoditelnost podílu na třetí osobu. Smlouva je v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a je aktuální a platná.

Další stránky: 1 2 3 4 5