VZORY SMLUV A PODÁNÍ PRO STAVEBNÍ PRÁVO A NEMOVITOSTI

Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., dále jen NOZ) zcela nově definuje pojem nemovité věci (§ 498 NOZ). Za nemovité věci budou nadále považovány:

  • pozemky,
  • podzemní stavby se samostatným účelovým určením (např. metro, vinné sklípky pod cizím pozemkem apod.),
  • věcná práva k pozemkům a podzemním stavbám se samostatným účelovým určením (např. věcná břemena),
  • práva, která za nemovité prohlásí zákon (např. právo stavby).

Rádi bychom upozornili na přechodná ustanovení NOZ ve věci přechodu celého systému nemovitostí na zásadu superficies solo cedit. Jedná se o staronovou zásadu, kdy takzvaně povrch ustupuje půdě. Jedná se o zásadu, která platí téměř ve všech evropských státech. Tato zásada je vyjádřena především v § 506 odst. 1 NOZ, který stanoví, že: „Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále jen „stavba”), s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech. Tato zásada platila v českých zemích až do roku 1951 a nyní se NOZ pokouší o návrat k ní.

Na základě výše uvedené zásady superficies solo cedit se tedy většina staveb stane součástí pozemku.

Výjimky ze zásady superficies solo cedit

Výjimku z této zásady pak tvoří:

  • podzemní stavby se samostatným účelovým určením (např. metro, vinné sklípky apod.),
  • stavby dočasné,
  • stavby, které za samostatné nemovité věci prohlásí zvláštní zákon (např. letiště).

Tyto stavby budou i nadále samostatnými nemovitými věcmi.

 

Nalezeno 46 dokumentů.

Výsledky hledání řadit podle: sipka Abeceda | sipka Datum
Co musí obsahovat potvrzení o příjmu z pronájmu - vzorový dokument s výkladem 239 Kč
239 Kč
rtf11.3.2016, JUDr. Jarmila Gajdošíková
Počet stran: 3
Typ: Vlastnictví nemovitostí, Formulář
Společenství vlastníků jednotek pronajímající společné prostory vystavuje každý rok potvrzení, jaká část příjmů z pronájmu společných prostor připadá na spoluvlastnický podíl konkrétního vlastníka. příjmů z pronájmu společných prostor připadá na spoluvlastnický podíl konkrétního vlastníka. Takové potvrzení by dle našeho názoru mělo postačovat jako podklad pro účely zahrnutí předmětného příjmu do daňového přiznání vlastníka.

Dohoda dotčených vlastníků jednotek o změně práv a povinností podle § 1169 NOZ - vzor s výkladem 239 Kč
239 Kč
rtf1.6.2019, Mgr. Pavla Krejčí
Počet stran: 5
Typ: Vlastnictví nemovitostí, Dohoda
Obsah prohlášení vlastníka se řídí § 1166 NOZ. Prohlášení však není neměnným dokumentem a jeho obsah se může měnit. K jeho změně může dojít i na základě dohody o změně prohlášení podle § 1169 NOZ.

Dohoda o zrušení věcného břemene užívání 149 Kč
149 Kč
docx6.12.2016, Mgr. Pavla Krejčí
Počet stran: 1
Typ: Vlastnictví nemovitostí, Dohoda
Dohodnou-li se strany o zrušení služebnosti zapsané ve veřejném seznamu, zanikne služebnost výmazem z veřejného seznamu. Povinná a oprávněná osoba se tímto dohodly na bezúplatném zrušení věcného břemene užívání jednotky uvedené v ustanovení článku I. odst. 1 této dohody.

Dohoda o zřízení zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitosti - vzor ke stažení 349 Kč
349 Kč
rtf26.11.2015, JUDr. Michal Zeman
Počet stran: 3
Typ: Vlastnictví nemovitostí, Dohoda
Vzor dohody o zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitosti slouží především k vyšší ochraně věřitelů a jiných osob, které mají zájem na dalším nakládání s věcmi, před nedovoleným a předem neschváleným nakládáním vlastníků s těmito věcmi, resp. v zásadním omezení dispozice s nimi. Vzor dohody si můžete stáhnout po platbě například bankovním převodem nebo platební bránu GoPay. Poté Vám zašleme vzor smlouvy jako přílohu emailu, vzor si můžete uložit ve svém počítači, upravit a vytisknout.

Nové potvrzení o bezdlužnosti vlastníka v praxi zdarma
docx21.10.2014, Mgr. Adriana Kvítková
Počet stran: 1
Typ: Vlastnictví nemovitostí, E-doc
Jednou z novinek, kterou přináší zákonná úprava týkající se vlastnictví bytů, resp. bytového spoluvlastnictví obsažená v novém občanském zákoníku a o které je často veřejností diskutováno, je povinnost vlastníka jednotky v případě převodu bytu předkládat nabyvateli potvrzení o neexistenci dluhů. Co vydání tohoto potvrzení v praxi znamená pro vlastníka bytu a společenství vlastníků?

Ověřování vodoměrů 99 Kč
99 Kč
rtf6.12.2016, Ing. Jiří Skuhra, CSc.
Počet stran: 3
Typ: Vlastnictví nemovitostí, E-doc
Jakým způsobem se prokazuje metrologická platnost ověření bytových vodoměrů? Existuje nějaký metodický pokyn? Jaké má doklad náležitosti a kdo jej vystavuje?

Oznámení o změně pronajímatele zasílané bývalým vlastníkem 99 Kč
99 Kč
doc22.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí
Počet stran: 1
Typ: Vlastnictví nemovitostí, Oznámení
Sdělení o změně v osobě pronajímatele, které zasílá bývalý vlastník nemovitosti svým nájemníkům.

Oznámení o změně pronajímatele zasílané novým vlastníkem předmětu nájmu 99 Kč
99 Kč
doc22.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí
Počet stran: 1
Typ: Vlastnictví nemovitostí, Oznámení
Sdělení nájemníkovi o změně v osobě pronajímatele.

Písemná přihláška uchazeče o členství v BD (členská přihláška) - s výkladem 239 Kč
239 Kč
rtf14.6.2016, JUDr. Jiří Čáp
Počet stran: 1
Typ: Vlastnictví nemovitostí, Formulář
V souvislosti se založením družstva se používají některé dokumenty, které se týkají vstupu uchazeče o členství do zakládaného družstva a jeho majetkové účasti v družstvu. Základní náležitosti těchto dokumentů většinou upravuje ZOK.

Potvrzení osoby zodpovědné za správu domu o bezdlužnosti 99 Kč
99 Kč
rtf3.10.2018, JUDr. Michal Zeman
Počet stran: 1
Typ: Vlastnictví nemovitostí, Ostatní
Povinnost vlastníka bytu doložit nabyvateli potvrzení osoby odpovědné za správu domu obsahující vyčíslení dluhů či jejich neexistenci vychází z ust. § 1186 odst. 2 za použití ust. § 1107 odst. 1zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „NOZ” či „zákon”), tedy z obecné úpravy převodu vlastnického práva, kdy zákon stanoví, že ten, kdo nabude vlastnické právo, přejímá také závady váznoucí na věci, které jsou zapsány ve veřejném seznamu, jiné závady přejímá, měl-li a mohl-li je z okolností zjistit.

Další stránky: 1 2 3 4 5