VZORY SMLUV A PODÁNÍ PRO STAVEBNÍ PRÁVO A NEMOVITOSTI

Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., dále jen NOZ) zcela nově definuje pojem nemovité věci (§ 498 NOZ). Za nemovité věci budou nadále považovány:

  • pozemky,
  • podzemní stavby se samostatným účelovým určením (např. metro, vinné sklípky pod cizím pozemkem apod.),
  • věcná práva k pozemkům a podzemním stavbám se samostatným účelovým určením (např. věcná břemena),
  • práva, která za nemovité prohlásí zákon (např. právo stavby).

Rádi bychom upozornili na přechodná ustanovení NOZ ve věci přechodu celého systému nemovitostí na zásadu superficies solo cedit. Jedná se o staronovou zásadu, kdy takzvaně povrch ustupuje půdě. Jedná se o zásadu, která platí téměř ve všech evropských státech. Tato zásada je vyjádřena především v § 506 odst. 1 NOZ, který stanoví, že: „Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále jen „stavba”), s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech. Tato zásada platila v českých zemích až do roku 1951 a nyní se NOZ pokouší o návrat k ní.

Na základě výše uvedené zásady superficies solo cedit se tedy většina staveb stane součástí pozemku.

Výjimky ze zásady superficies solo cedit

Výjimku z této zásady pak tvoří:

  • podzemní stavby se samostatným účelovým určením (např. metro, vinné sklípky apod.),
  • stavby dočasné,
  • stavby, které za samostatné nemovité věci prohlásí zvláštní zákon (např. letiště).

Tyto stavby budou i nadále samostatnými nemovitými věcmi.

 

Nalezeno 40 dokumentů.

Výsledky hledání řadit podle: sipka Abeceda | sipka Datum
Co musí obsahovat potvrzení o příjmu z pronájmu - vzorový dokument s výkladem 199 Kč
199 Kč
rtf11.3.2016, JUDr. Jarmila Gajdošíková
Počet stran: 3
Typ: Vlastnictví nemovitostí, formulář
Společenství vlastníků jednotek pronajímající společné prostory vystavuje každý rok potvrzení, jaká část příjmů z pronájmu společných prostor připadá na spoluvlastnický podíl konkrétního vlastníka. příjmů z pronájmu společných prostor připadá na spoluvlastnický podíl konkrétního vlastníka. Takové potvrzení by dle našeho názoru mělo postačovat jako podklad pro účely zahrnutí předmětného příjmu do daňového přiznání vlastníka.

Dohoda o zrušení věcného břemene užívání 129 Kč
129 Kč
docx6.12.2016, Mgr. Pavla Krejčí
Počet stran: 1
Typ: Vlastnictví nemovitostí, dohoda
Dohodnou-li se strany o zrušení služebnosti zapsané ve veřejném seznamu, zanikne služebnost výmazem z veřejného seznamu. Povinná a oprávněná osoba se tímto dohodly na bezúplatném zrušení věcného břemene užívání jednotky uvedené v ustanovení článku I. odst. 1 této dohody.

Dohoda o zřízení zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitosti - vzor ke stažení 299 Kč
299 Kč
rtf26.11.2015, JUDr. Michal Zeman
Počet stran: 3
Typ: Vlastnictví nemovitostí, dohoda
Vzor dohody o zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitosti slouží především k vyšší ochraně věřitelů a jiných osob, které mají zájem na dalším nakládání s věcmi, před nedovoleným a předem neschváleným nakládáním vlastníků s těmito věcmi, resp. v zásadním omezení dispozice s nimi. Vzor dohody si můžete stáhnout po platbě například bankovním převodem nebo platební bránu GoPay. Poté Vám zašleme vzor smlouvy jako přílohu emailu, vzor si můžete uložit ve svém počítači, upravit a vytisknout.

Komentář k povinnosti zveřejňovat účetní závěrku před a po novele č. 221/2015 Sb. 79 Kč
79 Kč
rtf6.12.2016, JUDr. Jiří Čáp
Počet stran: 1
Typ: Vlastnictví nemovitostí, e-doc
Vydáním zákona č. 221/2015 Sb. ze dne 12.8. 2015 došlo ke změně zákona o účetnictví, č. 563/1991 Sb. (dle jen ZÚČ), s účinností od 1.1. 2016.

Nové potvrzení o bezdlužnosti vlastníka v praxi zdarma
docx21.10.2014, Mgr. Adriana Kvítková
Počet stran: 1
Typ: Vlastnictví nemovitostí, e-doc
Jednou z novinek, kterou přináší zákonná úprava týkající se vlastnictví bytů, resp. bytového spoluvlastnictví obsažená v novém občanském zákoníku a o které je často veřejností diskutováno, je povinnost vlastníka jednotky v případě převodu bytu předkládat nabyvateli potvrzení o neexistenci dluhů. Co vydání tohoto potvrzení v praxi znamená pro vlastníka bytu a společenství vlastníků?

Ověřování vodoměrů 79 Kč
79 Kč
rtf6.12.2016, Ing. Jiří Skuhra, CSc.
Počet stran: 3
Typ: Vlastnictví nemovitostí, e-doc
Jakým způsobem se prokazuje metrologická platnost ověření bytových vodoměrů? Existuje nějaký metodický pokyn? Jaké má doklad náležitosti a kdo jej vystavuje?

Oznámení o změně pronajímatele zasílané bývalým vlastníkem 79 Kč
79 Kč
doc22.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí
Počet stran: 1
Typ: Vlastnictví nemovitostí, oznámení
Sdělení o změně v osobě pronajímatele, které zasílá bývalý vlastník nemovitosti svým nájemníkům.

Oznámení o změně pronajímatele zasílané novým vlastníkem předmětu nájmu 79 Kč
79 Kč
doc22.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí
Počet stran: 1
Typ: Vlastnictví nemovitostí, oznámení
Sdělení nájemníkovi o změně v osobě pronajímatele.

Písemná přihláška uchazeče o členství v BD (členská přihláška) - s výkladem 199 Kč
199 Kč
rtf14.6.2016, JUDr. Jiří Čáp
Počet stran: 1
Typ: Vlastnictví nemovitostí, formulář
V souvislosti se založením družstva se používají některé dokumenty, které se týkají vstupu uchazeče o členství do zakládaného družstva a jeho majetkové účasti v družstvu. Základní náležitosti těchto dokumentů většinou upravuje ZOK.

Potvrzení osoby zodpovědné za správu domu o bezdlužnosti 79 Kč
79 Kč
rtf3.10.2018, JUDr. Michal Zeman
Počet stran: 1
Typ: Vlastnictví nemovitostí, ostatní
Povinnost vlastníka bytu doložit nabyvateli potvrzení osoby odpovědné za správu domu obsahující vyčíslení dluhů či jejich neexistenci vychází z ust. § 1186 odst. 2 za použití ust. § 1107 odst. 1zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „NOZ” či „zákon”), tedy z obecné úpravy převodu vlastnického práva, kdy zákon stanoví, že ten, kdo nabude vlastnické právo, přejímá také závady váznoucí na věci, které jsou zapsány ve veřejném seznamu, jiné závady přejímá, měl-li a mohl-li je z okolností zjistit.

Další stránky: 1 2 3 4