VZORY SMLUV A PODÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE A ZAMĚSTNAVATELE, PRACOVNÍ PRÁVO

Pracovní poměr se zakládá ve většině případů pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

K založení pracovního poměru může dojít i jmenováním na vedoucí pracovní místo, ovšem to pouze v případech, na které odkazuje ust. § 33 odst. 3 zákoníku práce (ZP). Typicky se jedná o vedoucí funkce ve veřejném sektoru, např. organizačních složkách státu.

V ostatních případech (soukromá sféra) je nutné založit pracovní poměr vždy pracovní smlouvou, a to i tam, kde by vznik pracovního poměru mohl být lidově vázán na jmenování, např. jmenování do funkce ředitele s. r. o. – i v tomto případě, byť by se zdálo, že jmenování je dostačující, musí vedle jmenovacího dekretu zaměstnanec obdržet také pracovní smlouvu.

Pokud by „ředitel” pracovní smlouvu neobdržel, a jmenovací dekret by obsahoval náležitosti typické pro pracovní smlouvu, pak by bylo možno pod jmenovacím dekretem vidět pracovní smlouvu. (Není totiž důležité, jak je právní jednání formálně označeno, ale jaký je jeho obsah).

Nalezeno 81 dokumentů.

Výsledky hledání řadit podle: sipka Abeceda | sipka Datum
Dohoda o vyslání zaměstnance do zahraničí 149 Kč
149 Kč
rtf13.5.2016, Mgr. Jan Horecký
Počet stran: 3
Typ: Změny pracovního poměru - vzory, dohoda
Pracovní cestou se rozumí časově omezené (krátkodobé) vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo v pracovní smlouvě sjednané místo výkonu práce. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na základě dohody s ním. Zaměstnanec na pracovní cestě koná práci podle pokynů vedoucího zaměstnance, který ho na pracovní cestu vyslal.

Dohoda o zvýšení kvalifikace (Kvalifikační dohoda) 239 Kč
239 Kč
rtf9.11.2016, JUDr. Vladimíra Knoblochová
Počet stran: 3
Typ: Ostatní vzory dle zákoníku práce a dalších předpisů, dohoda
Předmětem této dohody je zejména závazek zaměstnavatele umožnit zaměstnanci zvýšení kvalifikace pro práci a zejména závazek zaměstnance zvýšit si kvalifikaci pro tuto práci a setrvat u zaměstnavatele v pracovním poměru po dobu stanovenou v této dohodě. Vzor dohody o zvýšení kvalifikace ke stažení je připraven k okamžitému použití, stačí pouze vzor dohody zaplatit, stáhnout do svého počítače a upravit pro Vaši konkétní situaci.

Dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací o částečné nezaměstnanosti 149 Kč
149 Kč
doc4.2.2011, Mgr. Jan Horecký
Počet stran: 2
Typ: Ostatní vzory dle zákoníku práce a dalších předpisů, dohoda
Postup zaměstnavatele podle § 209 ZP je odlišný podle toho, zda u zaměstnavatele působí či nepůsobí odborová organizace. Jestliže u zaměstnavatele působí odborová organizace, může s ní zaměstnavatel dohodnout, že náhrada mzdy ve shora uvedeném případě může být nižší než 100 % průměrného výdělku, minimálně však musí dosahovat 60 % průměrného výdělku.

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 449 Kč
449 Kč
pdf10.11.2015, Verlag Dashöfer
Počet stran: 38
Typ: Vzor dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, e-doc
Podrobný výklad výhod a nevýhod dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr včetně vzorů a judikátů.

Informace o projednání okamžitého zrušení pracovního poměru odborovou organizací 99 Kč
99 Kč
rtf22.11.2016, Mgr. Jan Horecký
Počet stran: 1
Typ: Vzor výpovědi, skončení pracovního poměru, oznámení
Okamžité zrušení pracovního poměru je zaměstnavatel ve smyslu ustanovení § 61 odst. 1 zákoníku práce povinen předem projednat s odborovou organizací. Tento vzor je vyjádřením odborové organizace, která projednala okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnance a neshledala žádné nesrovnalosti.

Kolektivní smlouva - vzor ke stažení s komentářem 559 Kč
559 Kč
rtf1.1.2020, JUDr. Věra Bognárová
Počet stran: 24
Typ: Ostatní vzory dle zákoníku práce a dalších předpisů, smlouva
Účelem a obsahem této kolektivní smlouvy je úprava a určení individuálních a kolektivních právních vztahů mezi odborovou organizací, zastupující zaměstnance na straně jedné a zaměstnavatelem na straně druhé, jejichž dodržování povede k bezkonfliktnímu uspokojování potřeb, práv a zájmů obou smluvních stran. Vzor kolektivní smlouvy obsahuje také rozsáhlý odborný komentář k problematice tvorby kolektivní smlouvy.

Mzdový výměr - vzor ke stažení zdarma
rtf1.1.2016, Mgr. Jan Horecký
Počet stran: 1
Typ: Vnitřní předpisy zaměstnavatele - vzory, dohoda
Zákoník práce stanoví, že každému zaměstnanci přísluší za vykonanou práci mzda, plat nebo odměna z dohod. Rozlišování forem peněžité ohodnocení zaměstnance (mzda vs plat vs odměna z dohody) je důležité pro další správné odměňování zaměstnanců, např. v souvislosti s určováním „osobního ohodnocení” a především z důvodů rozdílné úpravy stanovení výše mzdy/platu/odměny, stanovení příplatků ke mzdě, platu či odměně z dohod, či z důvodu působení pravidel o zaručené mzdě.

Odborné předpoklady poskytovatele pracovnělékařských služeb - vzor ke stažení zdarma
pdf6.12.2016, JUDr. Anna Janáková
Počet stran: 2
Typ: Ostatní vzory dle zákoníku práce a dalších předpisů, ostatní
Vzor odborných předpokladů poskytovatele pracovnělékařských služeb je k zakoupení i bez registrace, stejně jako další vzorové smlouvy například smlouva o nájmu bytu - nájemní smlouva, generální plná moc, kupní smlouva auto, plná moc k přepisu vozidla nebo smlouva o dílo. Každý vzor smlouvy je aktuální a upraven dle platné legislativy. Stačí odeslat sms nebo zaplatit přes platební bránu GoPay a odborné předpoklady poskytovatele PLS vzor je okamžitě ke stažení přímo ve Vašem počítači, k upravení a použití pro Vaši situaci.

Odstoupení zaměstnance od dohody o hmotné odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování dle § 253 ZP - vzor s výkladem 149 Kč
149 Kč
rtf1.11.2018, JUDr. Vladimíra Knoblochová, JUDr. Alena Čechtická
Počet stran: 2
Typ: Ostatní vzory dle zákoníku práce a dalších předpisů, ostatní
Dohodu o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování lze uzavřít pouze za předpokladu, že zaměstnanec může se svěřenými hodnotami disponovat po celou dobu, po kterou jsou mu svěřeny, a má umožněno je na pracovišti uchovávat v ohraničeném prostoru, který je uzamykatelný a nemají k němu přístup žádné další osoby.

Okamžité skončení pracovního poměru ze strany zaměstnance - vzor výpovědi ke stažení 99 Kč
99 Kč
rtf22.11.2016, Mgr. Jan Horecký
Počet stran: 1
Typ: Vzor výpovědi, skončení pracovního poměru, ostatní
Zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby. Tento vzor okamžitého skončení pracovního poměru upravuje situaci, kdy zaměstnanec nedostal mzdu za určený měsíc a to ani do 15 dnů od její splatnosti a rozhodl se tedy okamžitě skončit svůj pracovní poměr. Vzor je v souladu s aktuálními zákony ČR a je formálně i obsahově správný.

Další stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9