Vnitřní předpisy zaměstnavatele - vzory

 

Zákoník práce upravuje vzájemný vztah zákona, kolektivní smlouvy, pracovní smlouvy, nebo jiné smlouvy se zaměstnancem, popřípadě vnitřního předpisu.

V kolektivní smlouvě je možné upravit mzdová nebo platová práva a ostatní práva v pracovněprávních vztazích, jakož i práva nebo povinnosti účastníků kolektivní smlouvy. Kolektivní smlouva nemůže ukládat povinnosti jednotlivým zaměstnancům. K ujednáním v podnikové kolektivní smlouvě, která upravují práva z pracovněprávních vztahů zaměstnanců v menším rozsahu než kolektivní smlouvy vyššího stupně se nepřihlíží (§ 27 zákoníku práce).

 Vnitřní předpis může stanovit mzdová nebo platová práva a ostatní práva v pracovněprávních vztazích, z nichž je oprávněn zaměstnanec i v případě, že u něj působí odborová organizace.. Vnitřní předpis nesmí ukládat povinnosti jednotlivým zaměstnancům.

 Vzájemná práva a povinnosti si mohou zaměstnavatelé a zaměstnanci upravit v pracovní smlouvě, v dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr nebo v jiných smlouvách, které spolu uzavřou.

Z uvedených ustanovení zákoníku práce vyplývá, že základní standardy stanoví zákoník práce, vyšší práva pro zaměstnance může stanovit kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis a ještě vyšší práva pak individuální smlouva mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Nalezeno 10 dokumentů.

Výsledky hledání řadit podle: sipka Abeceda | sipka Datum
Mzdový výměr - vzor ke stažení zdarma
rtf1.1.2016, Mgr. Jan Horecký
Počet stran: 1
Typ: Vnitřní předpisy zaměstnavatele - vzory, Dohoda
Zákoník práce stanoví, že každému zaměstnanci přísluší za vykonanou práci mzda, plat nebo odměna z dohod. Rozlišování forem peněžité ohodnocení zaměstnance (mzda vs plat vs odměna z dohody) je důležité pro další správné odměňování zaměstnanců, např. v souvislosti s určováním „osobního ohodnocení” a především z důvodů rozdílné úpravy stanovení výše mzdy/platu/odměny, stanovení příplatků ke mzdě, platu či odměně z dohod, či z důvodu působení pravidel o zaručené mzdě.

Spisový, archivační a skartační řád 349 Kč
349 Kč
rtf1.1.2017, Ing. Danuše Prokůpková, Verlag Dashöfer, spol. s r.o.
Počet stran: 17
Typ: Vnitřní předpisy zaměstnavatele - vzory, Směrnice
Spisová služba je definována zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn takto: „zajištění odborné správy dokumentů doručených i dokumentů vzniklých z činnosti původce, popřípadě z činnosti jeho právních předchůdců, zahrnující jejich řádný příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení, a to včetně kontroly těchto činností".

Vnitřní mzdový předpis pro vyplácení nenárokové pohyblivé složky mzdy - vzor ke stažení 239 Kč
239 Kč
rtf30.10.2014, Verlag Dashöfer, spol. s r.o.
Počet stran: 3
Typ: Vnitřní předpisy zaměstnavatele - vzory, Směrnice
Tento vnitřní mzdový předpis stanoví závazná pravidla a zásady pro vyplácení nenárokové pohyblivé složky mzdy (dále jen „pohyblivá složka mzdy") zaměstnancům zaměstnavatele a vymezuje základní práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatele s tím související. Garantujeme Vám, že uvedený vzor vnitřního mzdového předpisu je v souladu s aktuálně platnými zákony ČR. Vzor můžete po zaplacení stáhnout do svého počítače a okamžitě použít pro řešení Vaší konkrétní situace.

Vnitřní platový předpis 349 Kč
349 Kč
rtf26.2.2020, JUDr. Věra Bognárová
Počet stran: 12
Typ: Vnitřní předpisy zaměstnavatele - vzory, Směrnice
Jedná se o platový předpis podle § 305 zákona č. 262/2006 Sb. Tento vnitřní platový předpis upravuje poskytování platu zaměstnanců konajících pro zaměstnavatele práci v pracovním poměru. Na odměňování zaměstnanců, kteří konají práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, se tento platový předpis vztahuje pouze, je-li to výslovně tímto předpisem uvedeno.

Vnitřní předpis zaměstnavatele o fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) a zásadách pro jeho používání s komentářem 349 Kč
349 Kč
rtf17.2.2020, JUDr. Věra Bognárová
Počet stran: 8
Typ: Vnitřní předpisy zaměstnavatele - vzory, Směrnice
Zaměstnavatel vytváří podle pravidel upravených vyhláškou č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, který slouží k uspokojování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků podle dále stanovených zásad.

Vnitřní předpis zaměstnavatele o poskytování náhrady při dočasné pracovní neschopnosti 349 Kč
349 Kč
rtf1.1.2020, JUDr. Věra Bognárová
Počet stran: 4
Typ: Vnitřní předpisy zaměstnavatele - vzory, Dohoda
Směrnice stanovuje postup a zásady pro poskytování náhrady mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti či karanténě zaměstnance.

Vnitřní předpis zaměstnavatele o postupu při provádění kontrol dodržování stanoveného režimu dočasně práceneschopného zaměstnance v době prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti - s komentářem 349 Kč
349 Kč
rtf1.1.2020, JUDr. Věra Bognárová, JUDr. Věra Přenosilová
Počet stran: 6
Typ: Vnitřní předpisy zaměstnavatele - vzory, Směrnice
Vnitřní předpis k zajištění jednotného postupu při provádění kontrol dodržování stanoveného režimu dočasně práce neschopného zaměstnance v době prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti.

Vnitřní předpis zaměstnavatele o používání informačních systémů 239 Kč
239 Kč
rtf1.1.2020, Mgr. Matěj Daněk
Počet stran: 4
Typ: Vnitřní předpisy zaměstnavatele - vzory, Směrnice
Směrnice upravuje přístup zaměstnanců k informačním systémům, řízení uživatelských oprávnění u zaměstnavatele a povinnosti zaměstnanců v souvislosti s užíváním informačních systémů při jejich pracovní činnosti.

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující překážku v práci z důvodu částečné nezaměstnanosti - vzor s výkladem 239 Kč
239 Kč
rtf18.3.2016, JUDr. Věra Bognárová
Počet stran: 4
Typ: Vnitřní předpisy zaměstnavatele - vzory, Směrnice
Novelizace zákoníku práce provedená zákona č. 365/2011 Sb. proto zrušila § 209 odst. 2 a zaměstnavatel, u kterého odborová organizace nepůsobí, má od 1. 1. 2012 možnost o částečné nezaměstnanosti rozhodovat sám tím, že ji stanoví vnitřním předpisem.

Vzor - pracovní řád - vnitřní předpis zaměstnavatele dle § 306 zákoníku práce 349 Kč
349 Kč
rtf3.11.2018, JUDr. Alena Čechtická, PhD.
Počet stran: 10
Typ: Vnitřní předpisy zaměstnavatele - vzory, Směrnice
Pracovní řád je zvláštním druhem vnitřního předpisu; rozvádí ustanovení tohoto zákona, popřípadě zvláštních právních předpisů podle zvláštních podmínek u zaměstnavatele, pokud jde o povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance vyplývající z pracovněprávních vztahů. Vzor pracovního řádu je připraven odborníky z praxe a garantujeme Vám jeho obsahovou i formální správnost. Pracovní řád vzor je připraven ke stažení po platbě, kterou můžete provést např. platební kartou nebo bankovním převodem.