DANĚ, ÚČETNICTVÍ, FINANCE

V této sekci pro Vás zveřejňujeme vzorové smlouvy, dokumenty nebo celé e-dokumenty (kratší publikace k vybranému tématu).

Vybrali jsme pro Vás nejžádanější vzory smluv. Pokud jste nenašli dokument, který hledáte, napište si o něj.

Nalezeno 34 dokumentů.

Výsledky hledání řadit podle: sipka Abeceda | sipka Datum
Dohoda o prominutí dluhu dle § 1995 a násl. NOZ 239 Kč
239 Kč
rtf20.6.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová
Počet stran: 2
Typ: Insolvence, exekuce - vzory, Dohoda
Promine-li věřitel dlužníku dluh, má se za to, že dlužník s prominutím dluhu souhlasí, pokud neprojevil bez zbytečného odkladu nesouhlas výslovně nebo plněním dluhu. Věřitel touto dohodou v souladu s § 1995 a násl. NOZ promíjí dlužníkovi jeho dluh vůči věřiteli, jak byl specifikován v čl. I této dohody. Dlužník s tímto prominutím dluhu vyslovuje souhlas.

Dohoda o započtení vzájemných pohledávek - dle NOZ 239 Kč
239 Kč
rtf22.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí
Počet stran: 3
Typ: Insolvence, exekuce - vzory, Dohoda
Započtení je zákonem upravený způsob zániku vzájemných závazků dvou subjektů. Předmětem této dohody je dohoda smluvních stran o započtení pohledávek specifikovaných v této dohodě, a to za podmínek touto dohodou stanovených. Jedná se o dohodu, tedy dvoustranný právní akt.

Exekuční návrh - vzor ke stažení 239 Kč
239 Kč
rtf17.10.2019, Mgr. Petra Kejvalová
Počet stran: 2
Typ: Insolvence, exekuce - vzory, Ostatní
Exekuční nárh je vzorový dokument ke stažení, který můžete okamžitě použít. Exekuční řízení se zahajuje na exekuční návrh a je zahájeno dnem, kdy exekuční návrh došel exekutorovi. Exekuční návrh se podává k exekutorovi, kterého si pro provedení exekuce oprávněný sám zvolí. Vzor exekučního návrhu je připraven odbornicí, Mgr. Petrou Kejvalovou. Garantujeme Vám tak obsahovou i formální správnost dokumentu.

Kontrolní hlášení 2016 v otázkách a odpovědích 449 Kč
449 Kč
pdf10.11.2015, Ing. Miroslava Nováková
Počet stran: 22
Typ: Odborné texty ke stažení, E-doc
V rámci boje proti daňovým únikům a podvodům zavádí finanční správa od roku 2016 novou povinnost pro plátce daně z přidané hodnoty, a to podávat kontrolní hlášení. V kontrolních hlášeních plátci uvádějí vybrané údaje ze své daňové evidence. Finanční správa hodlá využít takto získané údaje k analýze, na jejímž základě pak bude stavět svou kontrolní činnost (od toho název kontrolní hlášení).

Kvitance (potvrzení o splnění dluhu) zdarma
rtf20.6.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová
Počet stran: 1
Typ: Insolvence, exekuce - vzory, Ostatní
Přijímá-li věřitel plnění, vydá dlužníkovi na jeho žádost potvrzení o splnění dluhu (kvitanci). V kvitanci vyznačí jméno dlužníka i věřitele, předmět plnění a místo a čas, kde a kdy byl dluh splněn. Je-li kvitance vydána na jistinu, má se za to, že bylo vyrovnáno také příslušenství pohledávky.

Námitka promlčení dluhu v soudním řízení 149 Kč
149 Kč
rtf12.6.2020, JUDr. Jarmila Štefek
Počet stran: 2
Typ: Insolvence, exekuce - vzory, Ostatní
Právní úpravu počítání lhůt, promlčení a prekluze nalezneme v § 601 až 654 NOZ. Byl-li dluh uznán nebo bylo-li právo přiznáno rozhodnutím orgánu veřejné moci (soudu), neplatí desetiletá promlčecí lhůta pro úroky a pro ta opětující se plnění, která dospěla po uznání dluhu nebo po přiznání práva. Promlčení u samotného dluhu nebo práva a odvozených práv se tedy rozděluje a jejich režim není totožný.

Návrh soudu dle § 107a OSŘ na vydání usnesení o změně žalobce z důvodu změny vlastnického práva 149 Kč
149 Kč
doc22.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí
Počet stran: 3
Typ: Insolvence, exekuce - vzory, Podání
Má-li žalobce za to, že po zahájení řízení nastala právní skutečnost, s níž právní předpisy spojují převod nebo přechod práva nebo povinnosti účastníka řízení, o něž v řízení jde, může dříve, než soud o věci rozhodne, navrhnout, aby nabyvatel práva nebo povinnosti, popřípadě ten, kdo převzal výkon vlastnického práva k majetku, o nějž v řízení jde, vstoupil do řízení na místo dosavadního účastníka.

Nemovité věci a zákon o DPH 2015 449 Kč
449 Kč
pdf10.11.2015, Ing. Dana Langerová, Ing. Miroslava Nováková
Počet stran: 45
Typ: Odborné texty ke stažení, E-doc
Brožura je souhrnem odpovědí na nejčastěji kladené otázky týkající se uplatňování daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (ZDPH) ve vztahu k nemovitým věcem.

Oznámení o započetí výkonu zástavního práva zástavním věřitelem 149 Kč
149 Kč
rtf30.8.2017, JUDr. Michal Zeman
Počet stran: 1
Typ: DANĚ, ÚČETNICTVÍ, FINANCE, Oznámení
Tímto vzorovým oznámením informuje zástavní věřitel, že vzhledem k nedodržení podmínek uvedených ve smlouvě o zápůjčce (nesplácení dluhu) dlužníkem, rozhodl se uspokojit z uvedené zástavy ve smlouvě dohodnutým soudním prodejem zástavy.

Postup při vymáhání dluhů 149 Kč
149 Kč
rtf17.10.2019, Mgr. Pavla Krejčí, Mgr. Petra Kejvalová
Počet stran: 13
Typ: Insolvence, exekuce - vzory, E-doc
Dokument přehledně popisuje kroky kroků směřující k vymáhání dluhu. Dokument si můžete stáhnout po platbě např. rychlým bankovním převodem nebo kartou.

Další stránky: 1 2 3 4