Vzorové dokumenty, smlouvy a formuláře ke stažení

Vzory smluv a podání - aktuální a prověřené

Přerušení čerpání dovolené a stažení z dovolené

Mgr. Jan Horecký

Dovolená má být určena k čerpání vcelku. Pokud je určována v částech, pak alespoň jedna musí být v délce dvou týdnů, není-li se zaměstnancem dohodnuto něco jiného. Termín čerpání se určuje dle písemného rozvrhu čerpání dovolené, který je zaměstnavatel povinen vydat (se souhlasem odborové organizace nebo rady zaměstnanců).

Zakázané doby a přerušení čerpání dovolené

Čerpání dovolené má předně sloužit k „zotavení” zaměstnance a odpočinutí si od práce. Zaměstnavatelé by proto neměli dovolenou určovat na dobu, v které mají např. nedostatek zakázek a výroby, popř. na období prostojů apod. Zákoník práce však takovou praxi výslovně nezakazuje. V některých případech ovšem zaměstnavatel zaměstnanci čerpání dovolené určit nemůže, popř. již zahájené čerpání dovolené se přeruší.

Zaměstnavatel nesmí určit čerpání dovolené na dobu:

  • kdy zaměstnanec vykonává vojenské cvičení nebo výjimečné vojenské cvičení,
  • kdy je uznán dočasně práce neschopným,
  • po kterou je zaměstnankyně na mateřské nebo rodičovské dovolené a zaměstnanec na rodičovské dovolené.

Na dobu ostatních překážek v práci na straně zaměstnance smí zaměstnavatel určit čerpání dovolené jen na žádost zaměstnance.

Pokud v průběhu dovolené zaměstnanec utrpí úraz, pro který jej lékař uzná dočasně práce neschopným a vystaví mu formální neschopenku, dojde od data uznání dočasné pracovní neschopnosti k přerušení čerpání dovolené (tj. zaměstnanec nadále nebude v práci, ovšem ne z titulu dovolené, ale z titulu dočasné pracovní neschopnosti).

Odvolání určené dovolené a stažení z dovolené

Jednou určený termín čerpání dovolené není absolutně závazný. Zaměstnavatel může s ohledem na závažné provozní důvody, popř. i žádost zaměstnance dovolenou určenou k čerpání zrušit. K zrušení může dojít i jednostranně z vůle zaměstnavatele, a to jak v době před faktickým nastoupením dovolené, tak i v průběhu čerpání dovolené zaměstnancem. Zaměstnavatel si však musí uvědomit, že zaměstnanci mají oprávněné očekávání o možnosti čerpání dovolené, a vznikne-li jim se zrušením jednou určené dovolené škoda, pak ji musí zaměstnavatel vždy nahradit.

Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci náklady, které mu bez jeho zavinění vznikly, protože zaměstnavatel změnil jemu určenou dobu čerpání dovolené nebo že ho odvolal z dovolené.

Zaměstnanci, který si dle písemně určeného termínu čerpání dovolené zakoupil letenky, musí zaměstnavatel nahradit stornopoplatky, popř. i další majetkovou škodu, která zaměstnanci kvůli zrušení termínu dovolené vznikne.

Odvolání z již zaplacené, popř. právě probíhající dovolené, zaměstnavatel sice provést může, ale současně si musí být vědom hrozby vysoké ekonomické nákladnosti takového jednání.