Vzorové dokumenty, smlouvy a formuláře ke stažení

Vzory smluv a podání - aktuální a prověřené

Výpůjčka - jak smluvně ošetřit bezplatné užívání věci?

Mgr. Pavla Krejčí

Smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání.

Výpůjčka se může týkat pouze individuálně určené věci, tedy věci nezastupitelné. Kromě toho se musí jednat o věci nezuživatelné.  Věci, které jsou předmětem výpůjčky, nepřecházejí do majetku vypůjčitele, nýbrž zůstávají ve vlastnictví půjčitele. Vypůjčitel je vždy povinen vrátit stejnou věc, která byla předmětem výpůjčky. Takovými věcmi jsou např. umělecké předměty, nábytek, knihy apod. Předmětem výpůjčky může být i věc nemovitá.

Písemná forma není nutná

Smlouva o výpůjčce nemusí být uzavřena v písemné formě – k jejímu uzavření postačí i forma ústní.

Bezplatnost

Výpůjčka je poskytována bezplatně, tzn., že za poskytnutí výpůjčky nesmí být ze strany vypůjčitele hrazena půjčiteli žádná odměna. To se však nevztahuje na případné náklady spojené s užíváním věci či jejím provozem (viz § 2199 NOZ).

Dočasnost

Kromě bezúplatnosti je základním pojmovým znakem výpůjčky také její dočasnost. To znamená, že vypůjčitel i půjčitel jsou v okamžiku poskytnutí zápůjčky srozuměni s tím, že půjčitel je povinen předmět výpůjčky vypůjčiteli po uplynutí určité doby vrátit.

Vypůjčitel je povinen užívat věc řádně a v souladu s účelem, který byl ve smlouvě dohodnut, nebo pokud nebyl způsob užívání věci ujednán, pak způsobem přiměřeným povaze vypůjčené věci.

Je-li třeba, aby při užívání předmětu výpůjčky byla zachována zvláštní pravidla (např. je-li užívání upraveno návodem nebo je upraveno technickou normou), je půjčitel povinen vypůjčitele s těmito pravidly seznámit.

Sjednání účelu

Pokud byl sjednán pouze účel, k němuž se má předmět výpůjčky užívat, a nebyla smluvena lhůta, kdy má vypůjčitel věc do užívání převzít, je třeba, aby se vypůjčitel zařídil tak, aby začal věc užívat bez zbytečného odkladu. V takovém případě je povinen vrátit věc bez zbytečného odkladu poté, co došlo k naplnění účelu, pro který byla výpůjčka sjednána.

Povinnost chránit předmět výpůjčky

Vypůjčitel je povinen chránit předmět výpůjčky před poškozením, ztrátou nebo zničením. Za to nese vypůjčitel půjčiteli odpovědnost a půjčitel se může v případě porušení povinnosti vypůjčitele (např. i v případě odcizení věci) domáhat uhrazení vzniklé škody.

Předčasné vrácení

Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pak je vypůjčitel oprávněn vrátit předmět výpůjčky předčasně, tedy před uplynutím lhůty, kterou si smluvní strany sjednaly. Půjčitel je povinen vypůjčenou věc od vypůjčitele převzít, a to i tehdy, pokud s předčasným vrácením předmětu výpůjčky nesouhlasí.

V určitých případech je půjčitel oprávněn domáhat se předčasného vrácení předmětu výpůjčky, tedy vrácení před skončením doby, na kterou byla výpůjčka sjednána. Toto právo půjčiteli vzniká v případě, kdy vypůjčitel užívá věc v rozporu se smlouvou, zejména:

  1. neužívá-li vypůjčitel věc ujednaným způsobem, a nebyl-li způsob užívání věci ujednán, způsobem přiměřeným povaze věci,
  2. neužívá-li vypůjčitel věc řádně, tedy především v souladu s pravidly, se kterými jej půjčitel seznámil (např. v souladu s odborným návodem apod.),
  3. přenechal-li vypůjčitel věc k užívání další osobě bez souhlasu půjčitele.

Náklady spojené s užíváním věci

Pokud se smluvní strany nedohodly jinak, pak vypůjčitel nese náklady spojené s užíváním věci a obvyklé náklady spojené s údržbou předmětu výpůjčky. Vypůjčenou věc musí udržovat ve stavu, v jakém mu byla půjčitelem předána a ve stejném stavu pouze s přihlédnutím k běžnému opotřebení je povinen ji půjčiteli vrátit.

Běžné opotřebení

Půjčitel nemá nárok na náhradu běžného opotřebení. Pokud by však došlo k nadměrnému opotřebení věci vypůjčitelem (např. v důsledku jejího zneužití nebo v důsledku toho, že je věc užívána v rozporu s dohodnutým nebo obvyklým způsobem užívání), pak bude vypůjčitel povinen uhradit půjčiteli náhradu za toto nadměrné opotřebení.

Kdy je možné tento druh smlouvy použít?

Na našem portále najdete vzor výpůjčky nemovitosti, v situaci, kdy je na ni již uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní. Budoucí vlastník tak může nemovitost začít užívat již před koupí. Původní majitel má díky této smlouvě zajištěno, že v případě neuzavření kupní smlouvy mu bude nemovitost vrácena a při prodlení s vyklizením nemovitosti mu bude náležet i smluvní pokuta.

Další vzor je příkladem výpůjčky movité věci, konkrétně křovinořezu.