Uzavírání smluv - právní poradna zdarma

18.12.2020, Mgr. Adriana Kvítková, JUDr. Michal Zeman
V souvislosti s přijetím NOZ jakožto jednotného civilního kodexu došlo ke sjednocení právní úpravy nájmu, kdy nájem je nově upraven již jen v NOZ a zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostorů, byl s účinností k 1. 1. 2014 zrušen. NOZ současně opouští zažitý pojem nájem nebytových prostor a nahrazuje jej pojmem - nájem prostor sloužících k podnikání. ... celý článek

15.12.2020, JUDr. Vladimíra Knoblochová
Právní úprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr je obsažena v§ 74 a násl. ZP. Mezi dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr řadí zákoník práce dva druhy dohod- dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti. ... celý článek

26.10.2020, Mgr. Pavla Krejčí
Při zvyšování nájemného může docházet mezi pronajímatelem a nájemcem ke sporům. Pokud pronajímatel chce, aby nájemce hradil zvýšené nájemné, musí nejprve zvýšení nájemného nájemci navrhnout. ... celý článek

22.9.2020, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Daniel Urban, advokátní koncipient
Předkupní právo jako vedlejší ujednání při kupní smlouvě je upraveno v ust. § 2140 až 2149 NOZ. Smlouvou o předkupním právu se vlastník věci (dlužník) zavazuje předkupníkovi nabídnout věc ke koupi v případě, že by ji sám chtěl prodat třetí osobě (koupěchtivému). Předkupníkovi tedy vzniká právo nabídky koupě ze strany vlastníka věci. Ve smlouvě lze sjednat i závazek výhrady předkupního práva vůči dědicům věci a rovněž i oprávnění předkupní právo převést na jiného. ... celý článek

20.8.2020, JUDr. Dita Komárková, Verlag Dashofer, Praha
Dne 13. února 2020 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 33/2020 Sb. ze dne 21. ledna 2020, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony. Jedná se o dlouho očekávanou revizi zákona o obchodních korporacích, která je pro svůj rozsah (na šest set novelizačních bodů) nazývána velkou novelou ZOK. ... celý článek

27.7.2020, JUDr. Jarmila Štefek, Mgr. Jan Horecký, Praha, Zdroj: Verlag Dashöfer
Manželé mohou zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů rozšířit nebo zúžit, popř. mohou jmění oddělit, či vyhradit jeho vznik až k okamžiku zániku manželství. ... celý článek

22.6.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vytýkací dopis musí být vyhotoven písemně. To však není jediná věc, na kterou musí personalisté pamatovat. ... celý článek

23.3.2020, JUDr. Vladimíra Knoblochová
Přestože se může zdát, že darování je jednostranné právní jednání, není tomu tak. Kdarování je nezbytné nejen jednání dárce, ale i jednání obdarovaného, který dar nebo nabídku přijímá. Nikomu totiž nelze proti jeho vůli dar vnutit. Vokamžiku, kdy obdarovaný dar či nabídku přijme, je uzavřena darovací smlouva. Darovací smlouvou tedy dárce bezplatně převádí vlastnické právo kvěci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar či nabídku přijímá. ... celý článek

21.2.2020, Mgr. Petra Kejvalová, Mgr. Pavla Krejčí
Pachtmá podobné znaky jako nájem,neboť jeho účelem je též právo dočasného užívání cizí věci. To, co především odlišujepachtod nájmu, je tzv.požívací právo nájemce k propachtované věci. ... celý článek

24.1.2020, JUDr. Petra Kejvalová
Pokud nájemce v bytě zjistí poškození, nebo vadu, které je zapotřebí bez prodlení odstranit, oznámí to ve smyslu § 2264 NOZ ihned pronajímateli. ... celý článek

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu