Uzavírání smluv - právní poradna zdarma

24.10.2019, JUDr. Petra Kejvalová, Mgr. Pavla Krejčí, Mgr. Adriana Kvítková, Verlag Dashöfer, spol. s r.o.
Darování nemovitosti dospělým dětem je v mnoha rodinách velmi obvyklým úkonem. Potomkům tak můžete ušetřit pozdější starosti i nemalé náklady související s dědickým řízením. Je samozřejmě třeba dbát na to, aby potomci byli takto obdarování spravedlivě. Nicméně i v této situaci je dobré myslet na „zadní kolečka“ a do darovací smlouvy zahrnout i reálné břemeno, jakým je například právo výměnku. Díky němu má výměnkář zajištěné bydlení, jsou mu dodávány potraviny, zajištěn úklid a pomoc v domácnosti či odvoz k lékaři. ... celý článek

23.9.2019, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prohlášení je jednostranné právní jednání, kterým vzniká bytové spoluvlastnictví, tj. jsou vymezeny jednotky a definovány další zákonem vymezené náležitosti. ... celý článek

20.8.2019, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
Smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání. ... celý článek

9.7.2019, JUDr. Věra Bognárová, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
Neplacené volno se nejčastěji čerpá vpřípadech, kdy zaměstnanec nemá dostatek dovolené, kterou potřebuje ke svému odpočinku, delšímu pobytu vzahraničí nebo k péči oděti, například vdobě školních prázdnin, případně po skončení rodičovské dovolené. ... celý článek

24.6.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Kalandarišvili, Ing. Božena Künzelová, Praha, Zdroj: Verlag Dashöfer
V mnoha společenstvích vlastníků jsou v praxi uzavírány smlouvy o nájmu společných částí domu, a to jak smlouvy o nájmu společných částí, například sklepních prostor či kočárkáren a prádelen, tak i smlouvy o „nájmu” štítu domu k umístění reklamy na fasádě domu, či o „nájmu” střechy k umístění vysílače, například vysílače na internet, na střeše domu. ... celý článek

27.5.2019, Mgr. Jan Horecký, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pracovní smlouva představuje dvoustranný projev vůle, kterým se zakládá pracovní poměr. ... celý článek

25.3.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, JUDr. Alena Čechtická
Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování může být uzavřena pouze v případě, že byly zaměstnanci svěřeny hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálů či jiné hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu – např. stravenky, kolky, poštovní známky, finanční prostředky při hotovostním platebním styku, zboží určené k prodeji v obchodě, skladové zásoby zboží apod. ... celý článek

28.11.2018, JUDr. Alena Čechtická, PhD.
Až do 31.12. 2013 existovala v českém právním řádu dvoukolejnost úpravy dohody o srážkách ze mzdy. Jednalo se vprvní řadě o dohodu o srážkách ze mzdy uzavíranou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, která byla zakotvena přímo vzákoníku práce a to vjeho§ 327. Dále se jednalo o dohodu uzavíranou mezi zaměstnancem jako dlužníkem na straně jedné a třetí osobou jako věřitelem na straně druhé (tato třetí osoba přitom musela být odlišná od zaměstnavatele), která byla upravena v§ 551 a násl. ObčZ. ... celý článek

20.10.2018, JUDr. Pavla Schődelbauerová
Účastníky smlouvy opodnájmujsou pouze nájemce a podnájemce. Pronajímatel není v žádném právním vztahu s podnájemcem. I podnájemní smlouvu lze uzavřít s více podnájemci, ti ale mají samostatné právo ke konkrétní částibytunebo k celémubytu. ... celý článek

21.9.2018, Mgr. Adriana Kvítková
Základním rozdílem mezi služebností a reálným břemenem je pasivní či aktivní způsob, jakým je vlastník povinné nemovitosti zavázán. Služebnost již svým názvem odkazuje na to, že slouží i někomu jinému,než jen vlastníkovi věci ten je povinen strpět nějaké cizí jednání(např. služebnost stezky zakládá právo chodit po ní oprávněné osobě či právo na vodu umožňuje brát vodu na cizím pozemku)nebo se nějakého jednání zdržet(např. nestavět nad určitou výšku). Vlastník služebné věci je tudíž povinen být pasivní. ... celý článek

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu