Dohoda o bezhotovostní výplatě mzdy

Smluvní strany této vzorové dohody se dohodly, že zaměstnavatel bude ode dne nabytí účinnosti této dohody poukazovat zaměstnanci část mzdy bezhotovostním převodem na účet zaměstnance, a to v pravidelném termínu výplaty mzdy.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Smluvní strany této vzorové dohody se dohodly, že zaměstnavatel bude ode dne nabytí účinnosti této dohody poukazovat zaměstnanci část mzdy bezhotovostním převodem na účet zaměstnance, a to v pravidelném termínu výplaty mzdy.

Mzda a plat jsou splatné zásadně po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku.

Splatnost mzdy však může v individuální dohodě, popř. v dohodě mezi odborovou organizací a zaměstnavatelem (kolektivní smlouva) dohodnuta na kratší období, než do konce kalendářního měsíce. Uvedený postup se však zaměstnavatelům nedoporučuje, neb by došlo ke zkrácení období, v němž může zaměstnanci bez postihu mzdu či plat vyplatit.

cena: 99,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu