Dohoda o prominutí dluhu dle § 1995 a násl. NOZ

Promine-li věřitel dlužníku dluh, má se za to, že dlužník s prominutím dluhu souhlasí, pokud neprojevil bez zbytečného odkladu nesouhlas výslovně nebo plněním dluhu. Věřitel touto dohodou v souladu s § 1995 a násl. NOZ promíjí dlužníkovi jeho dluh vůči věřiteli, jak byl specifikován v čl. I této dohody. Dlužník s tímto prominutím dluhu vyslovuje souhlas.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Promine-li věřitel dlužníku dluh, má se za to, že dlužník s prominutím dluhu souhlasí, pokud neprojevil bez zbytečného odkladu nesouhlas výslovně nebo plněním dluhu. Věřitel touto dohodou v souladu s § 1995 a násl. NOZ promíjí dlužníkovi jeho dluh vůči věřiteli, jak byl specifikován v čl. I této dohody. Dlužník s tímto prominutím dluhu vyslovuje souhlas.

Prominutí dluhu má na rozdíl od zrušení smlouvy za následek zrušení jen určitého dluhu dlužníka. V případě, že věřitel promine dlužníkovi celý dluh, dluh zanikne, a to aniž by byl věřitel uspokojen. Spolu s dluhem zanikne i jeho zajištění. Vždy záleží na vůli věřitele, co vše s dluhem promíjí.

Nově již zákon nezakazuje, aby byl prominut dluh (resp. aby se někdo vzdal práva), který má teprve vzniknout v budoucnu. Věřitel tedy bude moci prominout i dluh, který ke dni prominutí ještě neexistuje a vznikne až v budoucnu.

Obsah vzoru Dohoda o prominutí dluhu:

  • Úvodní ustanovení
  • Prominutí dluhu
  • Závěrečná ustanovení

cena: 239,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu