Kupní smlouva na automobil - vzor kupní smlouvy auto ke stažení

Předmětem koupě v tomto vzoru kupní smlouvy je osobní automobil. Vzor obsahuje kupní smlouvu včetně předávacího protokolu.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Předmětem koupě v tomto vzoru kupní smlouvy je osobní automobil. Vzor obsahuje kupní smlouvu včetně předávacího protokolu.

Vzor obsahuje kupní smlouvu včetně předávacího protokolu.

Zákon vyžaduje zvláštní - písemnou - formu pro kupní smlouvu pouze v případě, že je předmětem koupě nemovitost (viz § 560 NOZ). Písemnou formu lze nicméně zejména u hodnotnějších věcí doporučit. Pokud by jedna ze smluvních stran projevila vůli, že požaduje, aby smlouva byla uzavřena v písemné formě, pak se má za to, že nechce být vázána, pokud by byla smlouva uzavřena v jiné než písemné formě (viz § 1758 NOZ).

Podstatné náležitosti smlouvy

Podstatnými náležitostmi kupní smlouvy, bez nichž by kupní smlouva nebyla uzavřena, jsou:

  • závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu věc, která je předmětem koupě, a umožnit mu nabýt vlastnické právo k ní,
  • závazek kupujícího věc převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

 

V případě, že ze smlouvy nebo ze zvyklostí nevyplývá něco jiného, jsou prodávající a kupující zavázáni splnit své povinnosti současně (tj. jde o tzv. synallagmatický vztah). Za synallagmatické jsou přitom v právní teorii označovány takové dvoustranné závazky, ve kterých je povinnost jedné strany plnit podmíněna současným protiplněním druhé strany. Strany si mohou ujednat, že závazek nebude mít synallagmatický charakter (tj. např. si sjednají, že kupující koupí věc tzv. „na úvěr“ a bude ji postupně splácet). V takovém případě si strany nejsou povinny plnit současně.

Právní úprava synallagmatického vztahu je obsažena v § 1911 NOZ, podle kterého, mají-li si strany navzájem plnit zároveň, může splnění požadovat jen ta strana, která sama dluh již splnila nebo je ochotna a schopna splnit dluh současně s druhou stranou.

Jako koupě movité věci se posoudí každá koupě, jejímž předmětem:

  • není nemovitá věc,
  • je koupě součásti nemovité věci, má-li kupující podle smlouvy nabýt součást po oddělení jako věc movitou.

Kupní cena

Kupní cena musí být zásadně ve smlouvě dohodnuta, nebo v ní musí být alespoň stanoven způsob jejího určení. Podle § 2085 NOZ platí, že pokud mají strany vůli uzavřít kupní smlouvu bez určení kupní ceny, platí za ujednanou kupní cena, za niž se týž nebo srovnatelný předmět v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek obvykle prodává. To znamená, že u koupě movité věci (ale i nemovité věci – neboť zákon nestanoví pro nemovitost jinou úpravu a odkazuje na přiměřené použití ustanovení o koupi movité věci) umožňuje NOZ uzavřít kupní smlouvy i bez určení kupní ceny (pokud to bylo vůlí stran).

cena: 349,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu