Nájemní smlouva - pronájem movité věci - vzor ke stažení

Pronajímatel touto nájemní smlouvou pronajímá nájemci na dobu sjednanou v této nájemní smlouvě jeden pár sjezdových lyží značky Elán a nájemce se zavazuje za to platit pronajímateli sjednané nájemné. Vzor smlouvy o pronájmu movité věci podle NOZ je připraven odborníky a dle aktuální platné legislativy. Můžete tedy s jistotou tento vzor nájemní smlouvy stáhnout a okamžitě použít na řešení svého právního jednání. Nájemní smlouva - vzor je, stejně jako další vzory smluv, například kupní smlouva auto, kupní smlouva na nemovitost, smlouva o dílo, smlouva o nájmu bytu, pracovní smlouva nebo plná moc, připravena ve spolupráci s odborníky, kteří garantují její obsahovou správnost. Spolehněte se na VzoroveDokumenty.cz, garantujeme Vám, že vzor smlouvy nebo dokumentu je správný.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Pronajímatel touto nájemní smlouvou pronajímá nájemci na dobu sjednanou v této nájemní smlouvě jeden pár sjezdových lyží značky Elán a nájemce se zavazuje za to platit pronajímateli sjednané nájemné. Vzor smlouvy o pronájmu movité věci podle NOZ je připraven odborníky a dle aktuální platné legislativy. Můžete tedy s jistotou tento vzor nájemní smlouvy stáhnout a okamžitě použít na řešení svého právního jednání. Nájemní smlouva - vzor je, stejně jako další vzory smluv, například kupní smlouva auto, kupní smlouva na nemovitost, smlouva o dílo, smlouva o nájmu bytu, pracovní smlouva nebo plná moc, připravena ve spolupráci s odborníky, kteří garantují její obsahovou správnost. Spolehněte se na VzoroveDokumenty.cz, garantujeme Vám, že vzor smlouvy nebo dokumentu je správný.

Nájemní smlouvou se pronajímatel, který je podnikatelem a jehož podnikání spočívá v pronajímání věcí, zavazuje přenechat nájemci na dobu určitou užívání movité věci a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné.


Kdy jde o podnikatelský pronájem movité věci?

O podnikatelský pronájem movité věci jde v případě, kdy:

  • pronajímatel je podnikatelem, jehož podnikání spočívá v pronajímání věcí,

  • předmětem nájmu je movitá věc,

  • nájem je sjednán na dobu určitou.

Předmět podnikatelského pronájmu

Předmětem podnikatelského pronájmu může být jak celá věc movitá, tak i její část (např. lze pronajmout plochu na autě za účelem vylepení reklamy), s výjimkou dopravního prostředku. V případě, že by předmětem pronájmu byl dopravní prostředek, použijí se ustanovení o nájmu dopravního prostředku, nikoliv podnikatelský pronájem movitých věcí, a to i v případě, že podnikatel vlastní autopůjčovnu, tj. podniká v oblasti pronájmu dopravních prostředků.

Forma smlouvy

Pro nájemní smlouvu, na základě které dochází k podnikatelskému pronájmu movité věci, není obligatorně předepsána žádná forma, ve které by musela být uzavřena může být tedy uzavřena jak ústně, tak i písemně. Vzhledem k tomu, že pronájem je předmětem podnikání pronajímatele, bude nepochybně většinu smluv uzavírat písemně.

cena: 239,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu