Obecná plná moc k zastupování společníka na valné hromadě s. r. o. dle ustanovení § 168 ZOK (zákona o obchodních korporacích) - vzor ke stažení

Společník se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc musí být udělena písemně a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Spolehněte se na obsahovou správnost uvedeného vzoru, který je připraven odborníky v souladu s aktuálně platnými zákony ČR. Stačí pouze vzor plné moci zaplatit a můžete plnou moc okamžitě použít pro řešení Vaší konkrétní situace.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Společník se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc musí být udělena písemně a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Spolehněte se na obsahovou správnost uvedeného vzoru, který je připraven odborníky v souladu s aktuálně platnými zákony ČR. Stačí pouze vzor plné moci zaplatit a můžete plnou moc okamžitě použít pro řešení Vaší konkrétní situace.

Každý společník, ať již jde o fyzickou nebo právnickou osobou, je oprávněn účastnit se valné hromady buď osobně, nebo v zastoupení prostřednictvím svého zmocněnce. Pokud je společníkem právnická osoba, pak hovoříme o osobní účasti na jednání valné hromady tehdy, je-li přítomen její statutární orgán. Pakliže se společník účastní valné hromady prostřednictvím svého zástupce, musí mu za tím účelem udělit písemnou plnou moc.

S účinností ZOK byla, obdobně jako to stanovil již dříve ObchZ u akciové společnosti, zakotvena povinnost konkretizovat v plné moci rozsah zastoupení společníka, tj. zda se plná moc vztahuje na jednu, nebo více valných hromad (např. v určitém časovém období, či všechny valné hromady učiněné ode dne udělení plné moci atp.).

Zástupce je rovněž povinen oznámit společníkovi v dostatečném časovém předstihu před konáním valné hromady veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro společníka význam při posuzování, zda v daném případě nehrozí střet jeho zájmů se zájmy zástupce.

cena: 149,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 10.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 14 let
na trhu