Odstoupení od kupní smlouvy vzor - vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení

Uvedený vzor odstoupení od kupní smlouvy je v souladu s občanským zákoníkem (NOZ), platným od 1.1.2014.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Uvedený vzor odstoupení od kupní smlouvy je v souladu s občanským zákoníkem (NOZ), platným od 1.1.2014.

Pojem „distanční smlouva”

Distanční smlouvy jsou smlouvy uzavírané prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (adresovaný i neadresovaný tisk, katalogový prodej, telefon, elektronická pošta, internet, skype apod.). V případě, že spotřebitel podá objednávku prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku, je podnikatel povinen neprodleně potvrdit její obdržení. To však neplatí při uzavírání smlouvy výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací. Současně musí podnikatel spotřebiteli poskytnout v textové podobě kromě znění smlouvy i znění všeobecných obchodních podmínek.

Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, přičemž postačí, když poslední den této lhůty spotřebitel odstoupení od smlouvy podnikateli odešle. V případě, že spotřebitel neobdrží plnění již při uzavření smlouvy, počíná čtrnáctidenní lhůta běžet:

 • od převzetí zboží,

 • skládá-li se dodávka z několika částí, či je složena z několika výrobků, které nejsou zaslány společně, počne běžet lhůta od převzetí poslední části či posledního výrobku,

 • v případě pravidelné opakované dodávky zboží je počátek lhůty stanoven na okamžik převzetí první dodávky.

Nemožnost odstoupení od smlouvy

V některých případech nelze po podnikateli spravedlivě požadovat, aby nesl důsledky spojené s odstoupením od smlouvy spotřebitelem. Proto § 1837 NOZ obsahuje taxativní výčet smluv, od nichž nelze odstoupit. Jedná se o smlouvy:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele, k nimž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal, a z hygienických důvodů je není možné vrátit,

 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby,

 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

cena: zdarma

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu