Plná moc individuální (zastupování společníka v s.r.o.) - Vzor ke stažení

Vzorový dokument generální plná moc individuální je připraven podle platné legislativy, můžete se tedy 100% spolehnout na její správnost a aktuálnost. Vzor plné moci si stačí pouze stáhnout a upravit dle Vaši potřeb a následně použít v praxi. Zmocněnec je oprávněn zastupovat na valné hromadě společnosti v plném rozsahu a činit veškerá právní jednání s tím spojená ve smyslu příslušných zákonných předpisů, které by zastupovaný mohl činit sám. Generální plná moc individuální je stejně jako další vzorové smlouvy a dokumenty ke stažení a použití v praxi. Vyberte si z dalších žádaných vzorových smlu například: smlouva o dílo, kupní smlouva, pracovní smlouva, nájemní smlouva.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Vzorový dokument generální plná moc individuální je připraven podle platné legislativy, můžete se tedy 100% spolehnout na její správnost a aktuálnost. Vzor plné moci si stačí pouze stáhnout a upravit dle Vaši potřeb a následně použít v praxi. Zmocněnec je oprávněn zastupovat na valné hromadě společnosti v plném rozsahu a činit veškerá právní jednání s tím spojená ve smyslu příslušných zákonných předpisů, které by zastupovaný mohl činit sám. Generální plná moc individuální je stejně jako další vzorové smlouvy a dokumenty ke stažení a použití v praxi. Vyberte si z dalších žádaných vzorových smlu například: smlouva o dílo, kupní smlouva, pracovní smlouva, nájemní smlouva.

Zastoupení společníka na valné hromadě

Podle § 168 ZOK platí, že společník se jednání zúčastňuje osobně, nebo může být zastoupen na základě písemné plné moci. Z  plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách (např. pro valné hromady konané v určitém období, nebo i bez časového omezení apod.).

Zastoupení jediného společníka vykonávajícího působnost valné hromady

Ustanovení § 441 odst. 2 NOZ ve větě druhé říká, že vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní forma, udělí se v téže formě i plná moc. Právě důsledky tohoto ustanovení na zastoupení společníka jednočlenné společnosti jsou v současné době předmětem mnoha odborných diskuzí. V případě jednočlenné společnosti nečiní rozhodnutí valná hromada, ale tento jediný společník. Má-li být tedy třetí osoba zmocněna, aby za jediného společníka učinila rozhodnutí vyžadující formu notářského zápisu, lze na základě uvedeného ust. § 441 NOZ dovodit, že plná moc musí být udělena taktéž ve formě notářského zápisu. Takový výklad však značně paralyzuje chod jednočlenných společností, ve kterých jediný společník dosud přijímal rozhodnutí prostřednictvím svého zástupce. Expertní skupina Komise pro aplikaci nové civilní legislativy proto přijala výkladové stanovisko, ve kterém dovodila, že „plná moc k zastoupení na valné hromadě, členské schůzi družstva či jiného orgánu právnické osoby ani k rozhodnutí za jediného společníka nemusí být udělena formou notářského zápisu”. Toto výkladové stanovisko však není právně závazné. Konečné rozřešení této otázky tak pravděpodobně přinese až soudní judikatura, popř. upřesňující novela ZOK.

On-line kniha "Společnost s ručením omezeným v praxi" reaguje na novou právní úpravu účinnou od ledna 2014 a přináší kompletní rady pro úspěšné vedení a ziskový provoz s. r. o. Vše je zpracováno podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. On-line kniha se zabývá všemi oblastmi, které mohou činnost společnosti ovlivnit - jejím řízením, pracovněprávními vztahy či daňovou problematikou. Zvláštní důraz je kladen především na novinky a změny, které nová právní úprava přinesla.

cena: 149,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu