Vzor - Příkazní smlouva podle NOZ ke stažení

Vzor příkazní smlouvy je vypracován a prověřen odborníky, garantujeme Vám jeho akuálnost a obsahovou i formální správnost, spolehněte se pouze na prověřené smlouvy!

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Vzor příkazní smlouvy je vypracován a prověřen odborníky, garantujeme Vám jeho akuálnost a obsahovou i formální správnost, spolehněte se pouze na prověřené smlouvy!

Příkazní smlouvou se jedna smluvní strana, která se označuje jako příkazník, zavazuje, že pro druhou smluvní stranu –- příkazce obstará jeho záležitost.

Podstatnými obsahovými náležitostmi příkazní smlouvy jsou:

  • přesné označení smluvních stran – tedy příkazce a příkazníka. K označení účastníků smlouvy je třeba upozornit na § 435 NOZ, podle kterého musí každý podnikatel uvádět na obchodních listinách své jméno a sídlo a podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku je povinen uvést též údaj o tomto zápisu včetně oddílu a vložky; podnikatel zapsaný v jiném veřejném rejstříku je povinen uvést údaj o svém zápisu do tohoto rejstříku a podnikatel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné evidence. Pokud byl podnikateli přidělen identifikující údaj (např. IČO), uvede i ten;

  • vymezení záležitosti příkazce, kterou má příkazník pro příkazce obstarat.

Pro příkazní smlouvu nestanoví NOZ požadavek písemné formy, proto může být uzavřena i ústně, případně konkludentně. Pokud by jedna ze smluvních stran projevila vůli, že požaduje, aby smlouva byla uzavřena v písemné formě, pak se má za to, že nechce být vázána, pokud by byla smlouva uzavřena v jiné než písemné formě (viz § 1758 NOZ).

Obsah vzoru příkazní smlouvy:

  • Úvodní ustanovení
  • Práva a povinnosti smluvních stran
  • Úhrada nákladů Příkazníka
  • Doba trvání příkazní smlouvy
  • Závěrečná ustanovení

 

 

 

cena: 349,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu