Smlouva o nájmu nebytových prostor - nájemní smlouva vzor - podle NOZ

Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená dle ustanovení § 2201 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, účinného od 1. 1. 2014. Vzor smlouvy je připraven odborníky a dle aktuální platné legislativy. Můžete tedy s jistotou tento vzor nájemní smlouvy stáhnout a okamžitě použít na řešení svého právního jednání. Vzor smlouvy můžete stáhnout i bez registrace, stačí zvolit jen platební metodu a po platbě Vám vybraný vzor smlouvy zašleme emailem ke stažení. Vzor smlouvy pak stačí jen upravit dle Vašich potřeb. Spolehněte se na VzoroveDokumenty.cz, garantujeme Vám, že vzor smlouvy nebo dokumentu je správný.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená dle ustanovení § 2201 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, účinného od 1. 1. 2014. Vzor smlouvy je připraven odborníky a dle aktuální platné legislativy. Můžete tedy s jistotou tento vzor nájemní smlouvy stáhnout a okamžitě použít na řešení svého právního jednání. Vzor smlouvy můžete stáhnout i bez registrace, stačí zvolit jen platební metodu a po platbě Vám vybraný vzor smlouvy zašleme emailem ke stažení. Vzor smlouvy pak stačí jen upravit dle Vašich potřeb. Spolehněte se na VzoroveDokumenty.cz, garantujeme Vám, že vzor smlouvy nebo dokumentu je správný.

Povinné náležitosti a forma smlouvy

Povinnými náležitostmi nájemní smlouvy je dohoda smluvních stran ohledně předmětu nájmu a dohoda o úplatě za přenechání věci k jejímu dočasnému užívání ve formě nájemného, přičemž výše úplaty smluvena být nemusí. Občanský zákoník nestanoví pro nájemní smlouvu povinnou písemnou formu, postačí dohoda ústní.

 

Práva a povinnosti smluvních stran

Základními povinnostmi pronajímatele jsou především přenechání věci nájemci tak, aby ji mohl užívat k ujednanému nebo obvyklému účelu, udržování věci v takovém stavu, aby mohla sloužit tomu užívání, pro které byla pronajata, a zajištění nerušeného užívání věci nájemcem po dobu nájmu. Pronajímatel nemá právo během nájmu o své vůli pronajatou věc měnit.

Nájemné

Pokud smluvní strany nesjednají výši nájemného ve smlouvě, ostatně nejsou k tomu povinny, uplatní se ust. § 2217 NOZ, dle kterého se nájemné platí měsíčně pozadu ve výši obvyklé v době uzavření nájemní smlouvy s přihlédnutím k nájemnému za nájem obdobného prostoru či místnosti za obdobných podmínek.

cena: 349,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu