Smlouva o výpůjčce movité věci dle § 2193 a násl. NOZ - vzor s výkladem

Smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli věc a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli věc a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání.

Výpůjčka se může týkat pouze individuálně určené věci, tedy věci nezastupitelné. Kromě toho se musí jednat o věci nezuživatelné.

Výpůjčka se může týkat pouze individuálně určené věci, tedy věci nezastupitelné. Kromě toho se musí jednat o věci nezuživatelné. Pojem nezuživatelné a nezastupitelné věci je blíže vysvětlen v komentáři k § 499 a § 500 NOZ. Věci, které jsou předmětem výpůjčky, nepřecházejí do majetku vypůjčitele, nýbrž zůstávají ve vlastnictví půjčitele. Vypůjčitel je vždy povinen vrátit stejnou věc, která byla předmětem výpůjčky. Takovými věcmi jsou např. umělecké předměty, nábytek, knihy apod. Předmětem výpůjčky může být i věc nemovitá.

Smlouva o výpůjčce nemusí být uzavřena v písemné formě – k jejímu uzavření postačí i forma ústní.

Výpůjčka je poskytována bezplatně, tzn. že za poskytnutí výpůjčky nesmí být ze strany vypůjčitele hrazena půjčiteli žádná odměna. To se však nevztahuje na případné náklady spojené s užíváním věci či jejím provozem (viz § 2199 NOZ).

cena: 239,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu