Smlouva o zabezpečování požární ochrany obce

Vzor smlouvy o zabezpečení požární ochrany je připraven primárně pro obce, které spolupracují v této oblasti. Vzor smlouvy je připraven dle aktuální legislativy. Stáhnout si jej můžete po platbě, např. bankovním převodem nebo platební kartou.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Vzor smlouvy o zabezpečení požární ochrany je připraven primárně pro obce, které spolupracují v této oblasti. Vzor smlouvy je připraven dle aktuální legislativy. Stáhnout si jej můžete po platbě, např. bankovním převodem nebo platební kartou.

§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., Zákon České národní rady o požární ochraně, s účinností ke dni 1.1.2016

(1) Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany

 1. zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisuve svém územním obvodu; členům jednotky sboru dobrovolných hasičů obce za hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech v mimopracovní době poskytuje odměnu,
 2. udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,
 3. zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,
 4. zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a požární ochrany,
 5. zajišťuje péči o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, jakož i péči o zaměstnance zařazené v jednotkách hasičských záchranných sborů podniků, členy jiných jednotek sborů dobrovolných hasičů obce nebo podniků, popřípadě i o osoby vyzvané k poskytnutí osobní pomoci podle § 18, jestliže zasahují za ztížených podmínek nebo u déle trvajícího zásahu na území obce,
 6. poskytuje náhradu ušlého výdělku členu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, který se ve své pracovní doběnebo v době, ze které mu plyne příjem ze samostatné činnosti, zúčastní zásahu při požáru nebo jiných záchranných prací při živelních pohromách nebo jiných mimořádných událostech nebo nařízeného cvičení anebo nařízené odborné přípravy,
 7. zabezpečuje a hradí pro členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce preventivní zdravotní prohlídky,
 8. zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, zejména pro potřeby svého územního obvodu,
 9. zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany,
 10. zřizuje ohlašovnu požárů a další místa, odkud lze hlásit požár,
 11. zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a stanoví další zdroje vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti,
 12. umožňuje dislokaci jednotek hasičského záchranného sboru v katastrálním území obce podle nařízení kraje a přispívá na provoz a vybavení těchto jednotek,
 13. spolupracuje se sousedními obcemi při plnění úkolů k zabezpečení požární ochrany; za tím účelem mohou obce soustřeďovat finanční prostředky,
 14. organizuje preventivně výchovnou činnost,
 15. obecně závaznou vyhláškou

 

 1. vydává požární řád obce,
 2. stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob.

 

(2) Obec plní obdobně povinnosti uložené tímto zákonem právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám.

 

(3) Obecní úřad na úseku požární ochrany

 

a)      zajišťuje účast velitelů a strojníků jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na jejich odborné přípravě,

b)      zajišťuje úkoly požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu.

(4) Vybrané obecní úřady

a)      zabezpečují podle požárního poplachového plánu kraje hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech mimo svůj územní obvod,

b)      zabezpečují akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce k zásahům mimo svůj územní obvod,

c)      na základě nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany, zabezpečují nepřetržitou pracovní pohotovost mimo pracoviště v počtu nejméně jednoho požárního družstva o sníženém početním stavu.

 

cena: 239,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 10.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 14 let
na trhu