Vnitřní mzdový předpis pro vyplácení nenárokové pohyblivé složky mzdy - vzor ke stažení

Tento vnitřní mzdový předpis stanoví závazná pravidla a zásady pro vyplácení nenárokové pohyblivé složky mzdy (dále jen „pohyblivá složka mzdy") zaměstnancům zaměstnavatele a vymezuje základní práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatele s tím související. Garantujeme Vám, že uvedený vzor vnitřního mzdového předpisu je v souladu s aktuálně platnými zákony ČR. Vzor můžete po zaplacení stáhnout do svého počítače a okamžitě použít pro řešení Vaší konkrétní situace.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Tento vnitřní mzdový předpis stanoví závazná pravidla a zásady pro vyplácení nenárokové pohyblivé složky mzdy (dále jen „pohyblivá složka mzdy") zaměstnancům zaměstnavatele a vymezuje základní práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatele s tím související. Garantujeme Vám, že uvedený vzor vnitřního mzdového předpisu je v souladu s aktuálně platnými zákony ČR. Vzor můžete po zaplacení stáhnout do svého počítače a okamžitě použít pro řešení Vaší konkrétní situace.

Zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb. - § 305, stanoví:
(1) Zaměstnavatel může vnitřním předpisem stanovit práva v pracovněprávních vztazích, z nichž je oprávněn zaměstnanec, výhodněji, než stanoví tento zákon. Zakazuje se, aby vnitřní předpis ukládal zaměstnanci povinnosti nebo zkracoval jeho práva stanovená tímto zákonem. Odchýlí-li se zaměstnavatel od tohoto zákazu, nepřihlíží se k tomu.
(2) Vnitřní předpis musí být vydán písemně, nesmí být v rozporu s právními předpisy ani být vydán se zpětnou účinností, jinak je zcela nebo v dotčené části neplatný. Nejde-li o pracovní řád, vydá se vnitřní předpis zpravidla na dobu určitou, nejméně však na dobu 1 roku; vnitřní předpis týkající se odměňování může být vydán i na kratší dobu.
(3) Vnitřní předpis je závazný pro zaměstnavatele a pro všechny jeho zaměstnance. Nabývá účinnosti dnem, který je v něm stanoven, nejdříve však dnem, kdy byl u zaměstnavatele vyhlášen.
(4) Zaměstnavatel je povinen zaměstnance seznámit s vydáním, změnou nebo zrušením vnitřního předpisu nejpozději do 15 dnů. Vnitřní předpis musí být všem zaměstnancům zaměstnavatele přístupný. Zaměstnavatel je povinen uschovat vnitřní předpis po dobu 10 let ode dne ukončení doby jeho platnosti.
(5) Jestliže zaměstnanci vzniklo na základě vnitřního předpisu právo ze základního pracovněprávního vztahu uvedeného v § 3, zejména mzdové, platové nebo ostatní právo v pracovněprávních vztazích, nemá zrušení vnitřního předpisu vliv na trvání a uspokojení tohoto práva.

Obsah vzoru  Vnitřní mzdový předpis:

  • Účel předpisu
  • Rozsah působnosti předpisu
  • Pohyblivá složka mzdy a její druhy
  • Zásady pro stanovení pohyblivé složky mzdy
  • Splatnost a způsob výplaty pohyblivé složky mzdy
  • Účinnost

Firemní právník obsahuje stovky vzorů smluv. Jednotlivé vzory jsou opatřeny výkladem pro jejich bezchybné využití. Kromě vzorů smluv jsou k dispozici aktuální úplná znění  všech souvisejících právních předpisů, judikáty a další dokumenty.

cena: 239,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu