Výpověď z nájmu bytu - vzor - výpověď nájemní smlouvy vzor ke stažení

Důvodem výpovědi nájmu je skutečnost, že nájemce hrubě porušil své povinnosti vyplývající z nájmu, a to tím, že nesplnil oznamovací povinnost dle ust. § 2272 občanského zákoníku, a neoznámil změnu v počtu osob, které v bytě žijí. Vzor- výpověď nájemní smlouvy - výpověď z nájmu bytu pronajímatelem z důvodu hrubého porušení povinností je platný vzor dle aktuální legislativy a ke stažení a okamžitému použití v praxi. Výpověd z nájmu bytu vzor pronajímatelem z důvodu hrubého porušení povinností je Vám k dispozici k zakoupení i bez registrace, stejně jako další vzorové smlouvy, například smlouva o dílo, nájemní smlouva, kupní smlouva auto nebo kupní smlouva na nemovitost, plná moc k přepisu vozidla, generální plná moc nebo pracovní smlouva. Každý vzor smlouvy je aktuální a upraven dle platné legislativy. Můžete se spolehnout, že tato výpověď nájemní smlouvy vzor je správná a platná. Nestahujte neprověřené vzory výpovědi z nájmu bytu, spolehněte se na garantovanou jistotu od Verlag Dashöfer.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Důvodem výpovědi nájmu je skutečnost, že nájemce hrubě porušil své povinnosti vyplývající z nájmu, a to tím, že nesplnil oznamovací povinnost dle ust. § 2272 občanského zákoníku, a neoznámil změnu v počtu osob, které v bytě žijí. Vzor- výpověď nájemní smlouvy - výpověď z nájmu bytu pronajímatelem z důvodu hrubého porušení povinností je platný vzor dle aktuální legislativy a ke stažení a okamžitému použití v praxi. Výpověd z nájmu bytu vzor pronajímatelem z důvodu hrubého porušení povinností je Vám k dispozici k zakoupení i bez registrace, stejně jako další vzorové smlouvy, například smlouva o dílo, nájemní smlouva, kupní smlouva auto nebo kupní smlouva na nemovitost, plná moc k přepisu vozidla, generální plná moc nebo pracovní smlouva. Každý vzor smlouvy je aktuální a upraven dle platné legislativy. Můžete se spolehnout, že tato výpověď nájemní smlouvy vzor je správná a platná. Nestahujte neprověřené vzory výpovědi z nájmu bytu, spolehněte se na garantovanou jistotu od Verlag Dashöfer.

Občanský zákoník nevymezuje podrobněji pojem hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu. Půjde však zřejmě o významnější porušení, než ta, pro která občanský zákoník používá pojmu závažné porušení povinností. Za závažné porušení povinností lze považovat například, pokud nájemce nesplní svou povinnost informovat pronajímatele o své nepřítomnosti v bytě delší než dva měsíce dle (ust. § 2269 občanského zákoníku), nebo pokud přijme do své domácnosti nového člena, ale neoznámí pronajímateli zvýšení počtu osob žijících v bytě ani do dvou měsíců poté, co změna nastala (ust. § 2272 odst. 1 občanského zákoníku). Aby bylo možné považovat porušení oznamovací povinnosti nájemce za hrubé, mělo by dosahovat vyšší intenzity. Rozhodnutí o tom, zda se v konkrétním případě jedná o hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu a tedy o naplnění výpovědního důvodu, však bude do značné míry věcí posouzení každého případu.

Výpověď nájmu

Výpověď z nájmu, ať již ze strany nájemce, nebo pronajímatele, vyžaduje podle § 2286 NOZ písemnou formu a musí dojít druhé straně. Výpovědní doba běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď nájemní smlouvy došla druhé straně. Vypoví-li nájem pronajímatel, poučí nájemce o jeho právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi nájemní smlouvy soudem, jinak je výpověď z nájmu neplatná.

Námitky nemusí být nijak vypořádány, je na vůli pronajímatele jak s nimi naloží. Uplatnění či neuplatnění námitek nemá vliv na běh lhůty podle § 2290 NOZ, podle které je nájemce oprávněn podat návrh k soudu, aby přezkoumal, zda je výpověď nájemní smlouvy oprávněná, a to do dvou měsíců ode dne, kdy výpověď z nájmu nájemci došla.

cena: 239 Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu