Vzor - Kupní smlouva na koupi pozemku se stavbou podle NOZ - vzor kupní smlouvy ke stažení

Prodávající prodává nemovitosti uvedené této smlouvě se všemi právy a povinnostmi s jejich vlastnictvím spojenými kupující a kupující je kupuje a přijímá do svého výlučného vlastnictví. Vzor kupní smlouvy na koupi pozemku se stavbou je připraven ke stažení a okamžitému použití. Kupní smlouva vzor je upravena dle aktuální legislativy, tedy podle nového občanského zákoníku. Vzor kupní smlouvy si můžete stáhnout i bez registrace a zaplatit jej můžete například smskou stejně jako další vzorové smlouvy a dokumenty, například smlouva o dílo, kupní smlouva auto, pracovní smlouvu, plná moc k převodu vozidla nebo vzor plné moci. Všechny vzory dokumentů a smluv ke stažení jsou platné a vytvořené odborníky. Kupní smlouva vzor ke stažení okamžitě.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Prodávající prodává nemovitosti uvedené této smlouvě se všemi právy a povinnostmi s jejich vlastnictvím spojenými kupující a kupující je kupuje a přijímá do svého výlučného vlastnictví. Vzor kupní smlouvy na koupi pozemku se stavbou je připraven ke stažení a okamžitému použití. Kupní smlouva vzor je upravena dle aktuální legislativy, tedy podle nového občanského zákoníku. Vzor kupní smlouvy si můžete stáhnout i bez registrace a zaplatit jej můžete například smskou stejně jako další vzorové smlouvy a dokumenty, například smlouva o dílo, kupní smlouva auto, pracovní smlouvu, plná moc k převodu vozidla nebo vzor plné moci. Všechny vzory dokumentů a smluv ke stažení jsou platné a vytvořené odborníky. Kupní smlouva vzor ke stažení okamžitě.

Důležité
V případě převodu vlastnického práva k nemovitostem je proto vždy nutné, aby smlouva, na základě které se nemovitost převádí, měla písemnou formu a aby byl podán příslušný návrh na zápis vlastnického práva na příslušný katastrální úřad. Pokud tyto podmínky nebudou splněny, nemůže dojít k převodu vlastnického práva.

Praktické rady a tipy před uzavřením kupní smlouvy

Koupě i prodej nemovitosti s sebou bohužel přináší celou řadu možných rizik, které není možné v žádném případě podceňovat a brát na lehkou váhu. Podceněním těchto rizik by totiž kupujícímu i prodávajícímu mohly v krajním případě zbýt doslova „oči pro pláč” v podobě neplatného převodu nemovitosti a existence obtížně vymahatelné pohledávky po druhé ze smluvních stran, popřípadě vlastnictví bezcenné nemovitosti za současně trvající povinnosti splácet hypoteční úvěr po dobu několika desítek let. Prodávající naopak riskuje, že za svou nemovitost nedostane zaplaceno a v krajním případě o svoji nemovitost i přijde. Při sjednávání koupě nemovitosti by tedy měl kupující vždy postupovat s maximální možnou obezřetností a řádnou péčí a měl by se řídit starým a pravdivým rčením „dvakrát měř a jednou řež”.

Z praktického hlediska lze doporučit maximální možnou obezřetnost a důkladnou kontrolu zejména ve vztahu k následujícím zásadním skutečnostem vztahujícím se ke koupi nemovitosti:

a) důkladná kontrola osob zúčastněných na koupi či prodeji nemovitosti,

b) důkladná kontrola stavu nemovitosti,

c) důkladná kontrola dokumentace k nemovitosti,

d) pečlivý výběr schovatele.

Důkladnou kontrolu těchto údajů je nutné provést již před podpisem jakékoliv smlouvy, ať již samotné kupní smlouvy nebo případné rezervační smlouvy s realitní kanceláří, neboť opomenutí řádné kontroly by mohlo následně vést ke komplikacím s vrácením zaplacené rezervační zálohy k nemovitosti a v krajním případě až k soudnímu řízení s realitní kanceláří nebo prodejcem.

Zákon ke kupní smlouvě říká:
  • Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
  • Neplyne-li ze smlouvy nebo zvyklostí něco jiného, jsou prodávající a kupující zavázáni splnit své povinnosti současně.
  • Kupní cena je ujednána dostatečně určitě, je-li ujednán alespoň způsob jejího určení.
  • Náklady spojené s odevzdáním věci v místě plnění nese prodávající. Náklady spojené s převzetím věci nese kupující.
  • Na kupujícího přechází nebezpečí škody na věci současně s nabytím vlastnického práva. Nabude-li kupující vlastnické právo před odevzdáním věci, má prodávající až do odevzdání věci práva a povinnosti schovatele.
  • Při uzavření smlouvy s odkládací podmínkou přechází nebezpečí škody na věci na kupujícího nejdříve dnem splnění podmínky.
  • Tomu, kdo koupí budoucí užitky věci úhrnkem nebo s nadějí na nejisté budoucí užitky, patří všechny užitky řádně vytěžené. Nese však ztrátu, bylo-li jeho očekávání zmařeno.
  • Prodávající upozorní kupujícího při ujednávání kupní smlouvy na vady věci, o nichž ví.

Stáhněte si další vzorové dokumenty na www.vzorovedokumenty.cz. Naši odborní poradci připravili všechny dokumenty dle platné legislativy s ohledem na nejčastější požadavky veřejnosti. Získejte tak během pár minut například vzor smlouvy o dílo, vzor pracovní smlouvy, vzor nájemní smlouvy nebo vzor kupní smlouvy.

Další vzorové smlouvy k běžnému použití nabízí aktualizovaný on-line Soukromý právník pro podnikatele.

cena: 239,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 10.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 14 let
na trhu