Vzor - Kupní smlouva na pozemek (bez stavby)

Smlouva je uzavřena podle ustanovení § 1105 a § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ), ve znění pozdějších předpisů. Předmětem kupní smlouvy - koupě je pozemek.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Smlouva je uzavřena podle ustanovení § 1105 a § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ), ve znění pozdějších předpisů. Předmětem kupní smlouvy - koupě je pozemek.

Vzor kupní smlouvy - obsah:

 • Preambule
 • Převod vlastnického práva k předmětu koupě
 • Prohlášení Stran
 • Kupní cena a způsob její úhrady
 • Návrh na vklad do katastru nemovitostí
 • Předání a převzetí předmětu koupě
 • Daně a poplatky
 • Odstoupení od smlouvy
 • Rozhodné právo a řešení sporů
 • Závěrečná ustanovení

Nemovitými věcmi (NOZ nepoužívá pojem nemovitost) podle § 498 NOZ jsou:

 • pozemky,

 • podzemní stavby se samostatným účelovým určením (např. metro nebo vinný sklep) a věcná práva k nim,

 • práva, která za nemovité věci prohlásí zákon (typicky právo stavby prohlášené za nemovitou věc v § 1242 NOZ),

 • věci, které nelze přenést z místa na místo bez porušení jejich podstaty a o kterých zvláštní právní předpis stanoví, že nejsou součástí pozemku (např. komunikace).

Podle § 506 NOZ jsou součástí pozemku stavby a jiná zařízení zřízená na pozemku, s výjimkou staveb dočasných. Tato změna se týká:

 • staveb vzniklých od 1. 1. 2014,

 • staveb existujících k 1. 1. 2014, jsou-li vlastnictvím vlastníka pozemku (§ 3054 NOZ).

Od 1. 1. 2014 není stavba samostatnou věcí a nebude ani předmětem samostatné evidence v katastru nemovitostí (bude evidována jen jako součást pozemku). Pokud stavba považovaná podle starého občanského zákoníku za samostatnou věc má k 1. 1. 2014 vlastníka odlišného od vlastníka pozemku, zůstává podle § 3055 NOZ tato stavba nadále samostatnou věcí nemovitou a bude takto evidována i v katastru nemovitostí.

NOZ upravuje také bytové spoluvlastnictví, definuje jednotku a tuto v § 1159 NOZ prohlašuje za věc nemovitou. Jednotka podle § 1159 NOZ přitom zahrnuje:

 • byt jako prostorově oddělenou část domu,

 • podíl na společných částech nemovité věci (zahrnuje podíl na pozemku popř. na právu stavby a podíl na budově), a to vzájemně spojené a neoddělitelné.

cena: 449,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu