Vzor návrhu na hlasování per rollam

Rozhodování per rollam (tj. mimo zasedání) se řídí ustanoveními § 1211 a násl. NOZ, dle kterého lze bez dalšího navrhnout přijetí rozhodnutí mimo zasedání shromáždění pouze tehdy, pokud to pro daný případ připouští stanovy SVJ. Pokud ve stanovách úprava rozhodování shromáždění per rollam absentuje, je možné tímto způsobem rozhodovat pouze v případě, že bylo řádně svoláno shromáždění, které však nebylo způsobilé se usnášet. V tomto případě může osoba, která je oprávněna shromáždění svolat, navrhnout v písemné formě, aby vlastníci jednotek rozhodli o týchž záležitostech mimo zasedání.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Rozhodování per rollam (tj. mimo zasedání) se řídí ustanoveními § 1211 a násl. NOZ, dle kterého lze bez dalšího navrhnout přijetí rozhodnutí mimo zasedání shromáždění pouze tehdy, pokud to pro daný případ připouští stanovy SVJ. Pokud ve stanovách úprava rozhodování shromáždění per rollam absentuje, je možné tímto způsobem rozhodovat pouze v případě, že bylo řádně svoláno shromáždění, které však nebylo způsobilé se usnášet. V tomto případě může osoba, která je oprávněna shromáždění svolat, navrhnout v písemné formě, aby vlastníci jednotek rozhodli o týchž záležitostech mimo zasedání.

Pokud zákon nebo stanovy vyžadují, aby přijetí rozhodnutí shromáždění bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh na rozhodnutí mimo zasedání musí mít taktéž formu veřejné listiny; v takovém případě se vlastníkům jednotek zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Přijetí rozhodnutí se osvědčuje veřejnou listinou.

 

Návrh na rozhodnutí per rollam musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má vlastník jednotky vyjádřit. Neurčí-li stanovy delší lhůtu, platí, že lhůta činí patnáct dní.

cena: 239 Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu