Vzor - Pracovní smlouva včetně nepovinného výčtu práv a povinností zaměstnance podle § 37 ZP - vzor pracovní smlouvy ke stažení

Pracovní smlouva - vzor je k zakoupení stejně jako další vzorové smlouvy například smlouva o nájmu bytu - nájemní smlouva, generální plná moc, kupní smlouva auto, plná moc k přepisu vozidla nebo smlouva o dílo. Každý vzor smlouvy je aktuální a upraven dle platné legislativy.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Pracovní smlouva - vzor je k zakoupení stejně jako další vzorové smlouvy například smlouva o nájmu bytu - nájemní smlouva, generální plná moc, kupní smlouva auto, plná moc k přepisu vozidla nebo smlouva o dílo. Každý vzor smlouvy je aktuální a upraven dle platné legislativy.

Tato pracovní smlouva - vzor obsahuje práva a povinnosti plynoucí z pracovního poměru. Pracovní smlouva by tyto údaje obsahovat měla, ale nemusí. Pokud takové údaje neobsahuje, pak je zaměstnavatel povinen o nich zaměstnance písemně informovat nejpozději do jednoho měsíce od vzniku pracovního poměru. Informace musí obsahovat:

  • bližší označení druhu a místa výkonu práce,

  • údaj o délce dovolené, případně uvedení způsobu určování dovolené,

  • údaj o výpovědních dobách,

  • údaj o týdenní pracovní době a jejím rozvržení,

  • údaj o mzdě nebo platu a způsobu odměňování, splatnosti mzdy nebo platu, termínu výplaty mzdy nebo platu a způsobu vyplácení mzdy nebo platu,

  • údaj o kolektivních smlouvách, které upravují pracovní podmínky zaměstnance, a označení účastníků těchto kolektivních smluv.

Tato informační povinnost se nevztahuje na pracovní poměr uzavřený na dobu kratší než jeden měsíc.

Širší, obsáhlejší pracovní smlouva - vzor je ke stažení zde.

Podstatné náležitosti pracovní smlouvy

Pracovní smlouva musí vždy obsahovat minimálně ujednání o:

  • druhu práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat,

  • místu nebo místech výkonu práce,

  • dni nástupu do práce.

Pracovní poměr se zakládá ve většině případů pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. K založení pracovního poměru může dojít i jmenováním na vedoucí pracovní místo, ovšem to pouze v případech, na které odkazuje ust. § 33 odst. 3 ZP.

Pracovní smlouva je dvoustranný právní akt (právní jednání) a musí být uzavřena písemně; totéž platí o změně pracovní smlouvy a o odstoupení od ní. Pokud nebude pracovní smlouva uzavřena písemně, bude neplatná.

Jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec musí obdržet jedno vyhotovení pracovní smlouvy. Z praktických důvodů lze doporučit vyhotovit pracovní smlouvu ve třech vyhotoveních, kdy si jedno vyhotovení ponechá zaměstnavatel, druhé zaměstnanec a třetí se předá příslušné okresní (obvodní) správě sociálního zabezpečení spolu s přihláškou zaměstnance k sociálnímu pojištění.

Stáhněte si další vzorové dokumenty na www.vzorovedokumenty.cz. Naši odborní poradci připravili všechny dokumenty dle platné legislativy s ohledem na nejčastější požadavky veřejnosti. Získejte tak během pár minut například vzor smlouvy o dílo, vzor plné moci, vzor nájemní smlouvy nebo vzor kupní smlouvy.

cena: 239,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 10.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 14 let
na trhu