Vzor - Smlouva o dílo (výhodnější pro zhotovitele) - podle NOZ - vzor smlouvy o dílo ke stažení

Předmětem smlouvy o dílo je v tomto vzoru smlouvyke stažení vyhotovení a instalace přístroje. Smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platný od 1.1.2014. Vzor smlouvy o dílo je připraven ke stažení a okamžitému použití. Smlouva o dílo vzor připravena odborníky v oboru občanského práva, garantujeme Vám správnost a aktuálnost uvedené smlouvy o dílo. Smlouva o dílo vzor je ke stažení po zaplacení například smskou stejně jako další vzorové smlouvy a dokumenty, například kupní smlouva na nemovitost, kupní smlouva auto, pracovní smlouvu, plná moc k převodu vozidla nebo vzor generální plné moci. Všechny vzory dokumentů a smluv ke stažení jsou platné a vytvořené odborníky. Smlouva o dílo vzor ke stažení okamžitě.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Předmětem smlouvy o dílo je v tomto vzoru smlouvyke stažení vyhotovení a instalace přístroje. Smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platný od 1.1.2014. Vzor smlouvy o dílo je připraven ke stažení a okamžitému použití. Smlouva o dílo vzor připravena odborníky v oboru občanského práva, garantujeme Vám správnost a aktuálnost uvedené smlouvy o dílo. Smlouva o dílo vzor je ke stažení po zaplacení například smskou stejně jako další vzorové smlouvy a dokumenty, například kupní smlouva na nemovitost, kupní smlouva auto, pracovní smlouvu, plná moc k převodu vozidla nebo vzor generální plné moci. Všechny vzory dokumentů a smluv ke stažení jsou platné a vytvořené odborníky. Smlouva o dílo vzor ke stažení okamžitě.

Smlouva o dílo - podstatné náležitosti

Podstatnými náležitostmi smlouvy o dílo jsou:

 • určení smluvních stran smlouvy o dílo, tedy kdo je zhotovitelem a kdo je objednatelem,

 • vymezení díla,

 • povinnost zhotovitele provést dílo na svůj náklad a nebezpečí,

 • povinnost objednatele převzít dílo,

 • povinnost objednatele zaplatit cenu.


Forma smlouvy o dílo

K platnému uzavření smlouvy o dílo občanský zákoník (dále jen NOZ) nepředepisuje žádnou zvláštní formu, tedy smlouva o dílo může být uzavřena i ústní formou. To vše za podmínky, že bude obsahovat veškeré podstatné obsahové náležitosti.

Pro smluvní strany je nejdůležitější řádné vymezení díla.


Co je to dílo

Dílem se dle ustanovení § 2587 NOZ rozumí:

 • zhotovení určité věci, nespadá-li pod kupní smlouvu;

 • ke zhotovení určité věci na základě kupní smlouvy pak dochází v situaci, kdy si kupující koupí určitou věc, která ale musí být teprve vyrobena či sestavena (například koupě automobilu, který se musí nejprve vyrobit, či výroba a sestavení kuchyňské linky). Avšak v případě, že by se ten, komu má být věc dodána, zavázal předat druhé straně podstatnou část toho, čeho je k vyrobení věci zapotřebí, pak by se opět jednalo o dílo. Podstatnou částí mohou být nejen součástky, které mají být do díla zakomponovány, ale i materiály, které mají být užity, či například konstrukční výkres nebo schéma;

 • Je tedy vždy nutné zabývat se tím, zda předmětem smlouvy je věc, která má být teprve vyrobena či sestavena, či nikoliv, a pokud ano, pak i tím, zda ten, komu má být věc dodána, druhé straně předal podstatnou část potřebnou pro vytvoření věci. Tyto skutečnosti mají zásadní vliv na povahu smluvního vztahu, tedy například i na práva vyplývající z porušení smluvních povinností;

 • údržba, oprava nebo úprava věci;

 • činnost spočívající v údržbě, opravě nebo úpravě konkrétní věci se vždy považuje za dílo;

 • činnost s jiným výsledkem;

 • zákon v rámci definice díla uvádí tuto obecnou zbytkovou klauzuli, přičemž na první pohled není zcela jasné, výsledky jakých činností mají být považovány za dílo, avšak při bližším zkoumání lze dojít k závěru, že tato zbytková klauzule dopadá například na vytvoření softwaru, poskytnutí kadeřnické služby, vedení přednášky atp.;

 • zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části;

 • taková činnost je ze zákona bez výjimky vždy považována za dílo.

Ne každá činnost (práce) může být dílem. Dílem může být pouze taková činnost, při které je dosahováno výsledku. Výsledek přitom může být i nehmotné povahy. Výsledek činnosti je možné označit za předmět díla. To znamená, že dílem je např. zhotovení domu, zatímco předmětem díla je dům.

cena: 349,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 10.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 14 let
na trhu