Vzor - Smlouva o poskytnutí dobrovolného nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál a. s. dle ustanovení § 1746 NOZ

Jediný člen představenstva společnosti udělil souhlas s poskytnutím nepeněžitého příplatku akcionáře mimo základní kapitál společnosti. Předmětem této smlouvy je závazek akcionáře poskytnout společnosti v souladu se souhlasem jediného člena představenstva dobrovolný příplatek mimo základní kapitál a dále oprávnění společnosti dobrovolný příplatek mimo základní kapitál poskytnutý akcionářem přijmout.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Jediný člen představenstva společnosti udělil souhlas s poskytnutím nepeněžitého příplatku akcionáře mimo základní kapitál společnosti. Předmětem této smlouvy je závazek akcionáře poskytnout společnosti v souladu se souhlasem jediného člena představenstva dobrovolný příplatek mimo základní kapitál a dále oprávnění společnosti dobrovolný příplatek mimo základní kapitál poskytnutý akcionářem přijmout.

Nepeněžitým vkladem může být v zásadě jakákoliv věc s výjimkou peněz. Zákon již nestanoví žádné omezení požadující hospodářskou využitelnost nepeněžitého vkladu.

Nepeněžitým vkladem společníka tedy zásadně budou:

 • věci nemovité - nemovité věci jsou podle § 498 NOZ pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon;

 • věci movité, přičemž do této kategorie patří rovněž:

  • pohledávky – aby mohla být pohledávka předmětem vkladu, nesmí jít o pohledávku, kterou nelze postoupit. Pohledávkami, které lze postoupit, jsou pohledávky, které lze zcizit a u nichž to nevylučuje ujednání dlužníka a věřitele. Nelze postoupit pohledávku, která zaniká smrtí nebo jejíž obsah by se změnou věřitele k tíži dlužníka změnil. Jako vklady mohou být poskytnuty jak pohledávky peněžité, tak pohledávky nepeněžité. Nepeněžitým vkladem však nemůže být pohledávka akcionáře za společností. Zákon ale při splnění stanovených podmínek připouští započtení takové pohledávky proti pohledávce společnosti na splacení vkladu. V takovém případě se však takovýto postup nepovažuje za poskytnutí nepeněžitého vkladu ve formě pohledávky, nýbrž za splacení peněžitého vkladu započtením,

  • cenné papíry,

  • podíl,

  • spoluvlastnický podíl,

  • ovladatelné přírodní síly (energie),

  • soubor znalostí a dovedností (know-how),

  • práva duševního vlastnictví apod.

 • obchodní závod - je ve smyslu § 502 NOZ organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu.

Předmětem vkladu nemohou být nepřevoditelné věci, jako jsou např. osobní práva autorská.

cena: 99,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu