Vzor - Stanovy akciové společnosti - vzor ke stažení

Stanovy akciové společnoti - vzor jsou připraveny odborníky a dle aktuální platné legislativy - v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK), s účinností ke dni 1.1.2014. Můžete tedy s jistotou tento vzor stanov akciové společnosti stáhnout a okamžitě použít na řešení svého právního jednání. Stanovy akciové společnosti - vzor je, stejně jako další vzory smluv, například kupní smlouva auto, kupní smlouva na nemovitost, smlouva o dílo, smlouva o nájmu bytu, pracovní smlouva nebo plná moc, připravena ve spolupráci s odborníky, kteří garantují její obsahovou správnost. Spolehněte se na VzoroveDokumenty.cz, garantujeme Vám, že vzor smlouvy nebo dokumentu je správný.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Stanovy akciové společnoti - vzor jsou připraveny odborníky a dle aktuální platné legislativy - v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK), s účinností ke dni 1.1.2014. Můžete tedy s jistotou tento vzor stanov akciové společnosti stáhnout a okamžitě použít na řešení svého právního jednání. Stanovy akciové společnosti - vzor je, stejně jako další vzory smluv, například kupní smlouva auto, kupní smlouva na nemovitost, smlouva o dílo, smlouva o nájmu bytu, pracovní smlouva nebo plná moc, připravena ve spolupráci s odborníky, kteří garantují její obsahovou správnost. Spolehněte se na VzoroveDokumenty.cz, garantujeme Vám, že vzor smlouvy nebo dokumentu je správný.

K založení akciové společnosti se vyžaduje přijetí stanov, které jsou společenskou smlouvou akciové společnosti; v případě jediného akcionáře zakladatele pak její zakladatelskou listinou, neboť u jediného subjektu nelze hovořit o smlouvě, která je ze své definice úkonem vícestranným.

Stanovy mají zákonem předepsány základní obsahové náležitosti (§ 123 NOZ a § 250 ZOK) a vyžadují formu veřejné listiny, kterou je v praxi nejčastěji notářský zápis. V důsledku tohoto požadavku musí být formou veřejné listiny provedena i jakákoli změna stanov schválená valnou hromadou akciové společnosti.

Zakladatelem akciové společnosti je ve smyslu ust. § 250 odst. 1 ZOK ten, kdo přijal stanovy společnosti a podílí se na úpisu akcií. Akciová společnost je účinně založena okamžikem, kdy jsou stanovy (ve formě veřejné listiny) opatřeny podpisy všech zakladatelů akciové společnosti a současně každý zakladatel splatil případné emisní ážio, v souhrnu všichni zakladatelé splatili alespoň 30 % jmenovité nebo účetní hodnoty upsaných akcií (tuto povinnost jsou zakladatelé povinni splnit ve lhůtě stanovené ve stanovách, nejpozději však do okamžiku podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku). Pokud stanovy společnosti stanoví, že emisní kurs (některých) akcií bude splacen nepeněžitým vkladem, nelze společnost do obchodního rejstříku zapsat, dokud do ní tento vklad nebyl řádně vnesen.

Vzor Stanovy akciové společnosti - Obsah vzoru smlouvy:

 • ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
  • Obchodní firma
  • Předmět podnikání
  • Doba trvání Společnosti
  • Základní kapitál
  • Akcie vydané Společností
  • Valná hromada
  • Orgány Společnosti
 • ČÁST DRUHÁ - ÚDAJE PŘI ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI
  • Úpis akcií
  • Představenstvo a dozorčí rada
  • Správce vkladů

Vzor obsahuje i poznámky a  praktické tipy ke konkrétním náležitostem stanov.

Vzor je převzatý z produktu Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk.

cena: 449,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu