Vzor vnitřního předpisu upravujícího pravidla a postup při uveřejňování smluv v registru smluv pro obec

Tento vnitřní předpis upravuje pravidla a postup obce při uveřejňování smluv v registru smluv podle ustanovení zákona o registru smluv a ostatních právních předpisů České republiky.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Tento vnitřní předpis upravuje pravidla a postup obce při uveřejňování smluv v registru smluv podle ustanovení zákona o registru smluv a ostatních právních předpisů České republiky.

Předmětem uveřejnění v registru smluv jsou smlouvy uzavírané obcí, pokud se na smlouvu nevztahuje výjimka z uveřejnění podle zákona o registru smluv. Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění podle zákona o registru smluv, musí být uzavřena v písemné formě nebo jiným způsobem umožňujícím uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smlouvou, která je uveřejňována v registru smluv, se rozumí smlouva (jednostranná či vícestranná), a to:

  1. jakákoli smlouva (soukromoprávní, obvykle podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) a
  2. smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci (veřejnoprávní).

 

Zákon o registru smluv se vztahuje na:

  1. smlouvy uzavřené po 1. červenci 2016 a
  2. byla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uzavřena před 1. červencem 2016 a po 1. červenci 2016 byla uzavřena dohoda, kterou se taková smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, uveřejní se prostřednictvím registru smluv spolu s touto dohodou i dotčená původní smlouva.

Možnost uzavřít smlouvu v jiné než písemné formě vyplývá ze zákona o registru smluv po jeho novele od 18. srpna 2017. U této možnosti je však třeba zvážit, zda jiný právní předpis nebo samotné vnitřní předpisy konkrétní obce nepřikazují obci uzavírat smlouvy či některé typy smluv jen v písemné formě. V takové případě je třeba ve vzoru uvedenou možnost uzavírat smlouvy jinak než v písemné formě vypustit nebo nahradit ji či doplnit konkrétním údajem, v kterých případech obec musí smlouvu uzavřít jen písemně.  

cena: 349,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu