Vzor - Výzva k předložení akcií za účelem jejich výměny za akcie s vyšší jmenovitou hodnotou dle § 500 ZOK ke stažení

Představenstvo společnosti ABC tímto vyzývá akcionáře společnosti, aby se nejpozději do určitého data dostavili do sídla společnosti a předložili dosavadní akcie společnosti za účelem jejich výměny za akcie s vyšší jmenovitou hodnotou. Vzorový dokument - Výzva k předložení akcií za účelem jejich výměny za akcie s vyšší jmenovitou hodnotou je platný vzor dle aktuální legislativy a ke stažení a okamžitému použití v akciové společnosti. .

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Představenstvo společnosti ABC tímto vyzývá akcionáře společnosti, aby se nejpozději do určitého data dostavili do sídla společnosti a předložili dosavadní akcie společnosti za účelem jejich výměny za akcie s vyšší jmenovitou hodnotou. Vzorový dokument - Výzva k předložení akcií za účelem jejich výměny za akcie s vyšší jmenovitou hodnotou je platný vzor dle aktuální legislativy a ke stažení a okamžitému použití v akciové společnosti. .

Má-li dojít k vydání nových akcií, jsou představenstvo nebo správní rada povinny bez zbytečného odkladu po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady (výzva musí být uveřejněna na internetových stránkách společnosti a současně zaslána každému akcionáři vlastnícímu akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů a akcionářům vlastnícím zaknihované akcie na majitele na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů) vyzvat akcionáře společnosti, aby se dostavili k převzetí nových akcií. Výzva určená akcionářům musí obsahovat alespoň:

  • rozsah zvýšení základního kapitálu,

  • poměr rozdělení mezi akcionáře společnosti,

  • upozornění, že společnost může nové akcie prodat, pokud si je akcionář do jednoho roku od doručení výzvy nepřevezme.

Mají-li být na zvyšování základního kapitálu vydány zaknihované akcie, provede se zvýšení základního kapitálu tak, že představenstvo nebo správní rada bez zbytečného odkladu po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku podá příkaz osobě oprávněné vést evidenci zaknihovaných cenných papírů k jejich vydání.

cena: 149,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu