Zástavní smlouva vzor - Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem ke stažení

Zástavce touto smlouvou ve prospěch zástavního věřitele zřizuje zástavní právo k nemovitostem specifikovaným v této smlouvě k zajištění řádného a včasného zaplacení všech uvedených dluhů zástavce vůči zástavnímu věřiteli, které vznikly nebo v budoucnu vzniknou na základě smlouvy o zápůjčce či v souvislosti s ní. Vzor smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem (zástavní smlouva vzor) je dokument připravený odborníky, s garancí správnosti, jistoty a aktuálnosti. Je v souladu s aktuální legislativou. Spolehněte se na vzor zástavní smlouvy s garancí od nakladatelství Verlag Dashöfer. Vzor zástavní smlouvy můžete zakoupit i bez registrace, stačí jej pouze zaplatit např. platební kartou nebo převodem z bankovního účtu. Okamžitě je vzor zástavní smlouvy ke stažení, po úpravě pak můžete zástavní smlouvu použít pro Vaši konkrétní situaci.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Zástavce touto smlouvou ve prospěch zástavního věřitele zřizuje zástavní právo k nemovitostem specifikovaným v této smlouvě k zajištění řádného a včasného zaplacení všech uvedených dluhů zástavce vůči zástavnímu věřiteli, které vznikly nebo v budoucnu vzniknou na základě smlouvy o zápůjčce či v souvislosti s ní. Vzor smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem (zástavní smlouva vzor) je dokument připravený odborníky, s garancí správnosti, jistoty a aktuálnosti. Je v souladu s aktuální legislativou. Spolehněte se na vzor zástavní smlouvy s garancí od nakladatelství Verlag Dashöfer. Vzor zástavní smlouvy můžete zakoupit i bez registrace, stačí jej pouze zaplatit např. platební kartou nebo převodem z bankovního účtu. Okamžitě je vzor zástavní smlouvy ke stažení, po úpravě pak můžete zástavní smlouvu použít pro Vaši konkrétní situaci.

Zástavní právo je charakteristické tím, že donucuje zástavního dlužníka splnit řádně svůj dluh zástavnímu věřiteli pod hrozbou zpeněžení předmětu zástavy dle předem dohodnutého postupu. Zástavní právo zajišťuje nejen zaplacení samotného dluhu a jeho příslušenství, ale i zaplacení smluvní pokuty v případech, kdy se na tom smluvní strany dohodnou. Nový občanský zákoník (dále jen NOZ) upravuje institut zástavního práva především v ustanoveních § 1309 až 1394.

NOZ řadí zástavní právo tradičně mezi „absolutní majetková práva”, tj. mezi práva, která působí vůči každému z nás, nestanoví-li zákon něco jiného. Tato skutečnost má pro zástavního věřitele zásadní výhodu v tom smyslu, že zástavní právo zpravidla sdílí právní osud předmětu zástavy.

Zástavním právem lze zajistit dluh peněžitý i nepeněžitý.

Zástavou (tedy tím, co dluh zajišťuje) může být každá věc či jiná majetková hodnota, s níž lze obchodovat. Zástavní právo je možno zřídit i k věci, která dosud není majetkem zástavního dlužníka, v takovém případě zástavní právo vznikne až v okamžiku, kdy se zástavní dlužník stane vlastníkem věci.

Zástavní právo se zřizuje nejčastěji smlouvou. Písemná forma je vyžadována, pouze pokud to zákon výslovně stanoví (tzn. např. v případě nemovitostí).

cena: 239,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 10.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 14 let
na trhu