Smlouva o dílo (výhodnější pro objednatele) - podle NOZ - Vzor smlouvy o dílo ke stažení

Vzor smlouvy o dílo připravena podle nového občanského zákoníku (NOZ). Právní úprava smlouvy o dílo je obsažena v § 2586 až 2635 NOZ. Smlouva o dílo - vzor je k zakoupení stejně jako další vzorové smlouvy například smlouva o nájmu bytu - nájemní smlouva, generální plná moc, kupní smlouva auto, plná moc k přepisu vozidla nebo pracovní smlouva. Každý vzor smlouvy je aktuální a upraven dle platné legislativy. Stačí odeslat sms nebo zaplatit přes platební bránu PayPal a smlouva o dílo vzor je okamžitě přímo ve Vašem počítači k upravení a použití pro Vaši právní situaci.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Vzor smlouvy o dílo připravena podle nového občanského zákoníku (NOZ). Právní úprava smlouvy o dílo je obsažena v § 2586 až 2635 NOZ. Smlouva o dílo - vzor je k zakoupení stejně jako další vzorové smlouvy například smlouva o nájmu bytu - nájemní smlouva, generální plná moc, kupní smlouva auto, plná moc k přepisu vozidla nebo pracovní smlouva. Každý vzor smlouvy je aktuální a upraven dle platné legislativy. Stačí odeslat sms nebo zaplatit přes platební bránu PayPal a smlouva o dílo vzor je okamžitě přímo ve Vašem počítači k upravení a použití pro Vaši právní situaci.

Je třeba zdůraznit, že naprostá většina ustanovení NOZ je dispozitivních. Tak je tomu i v úpravě smlouvy o dílo, kterou lze proto brát jen jako vzor, který si strany mohou svým ujednáním podle svých potřeb modifikovat.

Smlouva o dílo - podstatné náležitosti

Podstatnými náležitostmi smlouvy o dílo jsou:

  • určení smluvních stran smlouvy o dílo, tedy kdo je zhotovitelem a kdo je objednatelem,

  • vymezení díla,

  • povinnost zhotovitele provést dílo na svůj náklad a nebezpečí,

  • povinnost objednatele převzít dílo,

  • povinnost objednatele zaplatit cenu.

Smlouvou o dílo podle NOZ se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se na základě smlouvy o dílo zavazuje dílo převzít a zaplatit jeho cenu.

Dílem se rozumí zhotovení určité věci, nespadá-li pod kupní smlouvu, a dále údržba, oprava nebo úprava věci, nebo činnost s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části.

Cena díla je ve smlouvě o dílo ujednána dostatečně určitě, je-li dohodnut alespoň způsob jejího určení, anebo je-li určena alespoň odhadem. Mají-li strany vůli uzavřít smlouvu o dílo bez určení ceny díla, platí za ujednanou cena placená za totéž nebo srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek.

 

 

 

 

 

 

 

cena: 239,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 10.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 14 let
na trhu