Smlouva o zřízení zástavního práva k automobilu - vzor smlouvy ke stažení (dle § 1309 a násl. občanského zákoníku)

Zástavce touto smlouvou ve prospěch zástavního věřitele zřizuje zástavní právo k osobnímu automobilu specifikovanému v této smlouvě k zajištění řádného a včasného zaplacení zápůjčky a jejího příslušenství. Vzorová smlouva o zřízení zástavního práva k automobilu je ke stažení po on-line platbě. Během chvíle tak můžete díky portálu www.vzorovedokumenty.cz získat ke stažení a okamžitému použití další vzory smluv, např. kupní smlouva, nájemní smlouva, smlouva o dílo nebo pracovní smlouva. Všechny vzorové dokumenty a smlouvy jsou vždy aktuální dle platné legislativy.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Zástavce touto smlouvou ve prospěch zástavního věřitele zřizuje zástavní právo k osobnímu automobilu specifikovanému v této smlouvě k zajištění řádného a včasného zaplacení zápůjčky a jejího příslušenství. Vzorová smlouva o zřízení zástavního práva k automobilu je ke stažení po on-line platbě. Během chvíle tak můžete díky portálu www.vzorovedokumenty.cz získat ke stažení a okamžitému použití další vzory smluv, např. kupní smlouva, nájemní smlouva, smlouva o dílo nebo pracovní smlouva. Všechny vzorové dokumenty a smlouvy jsou vždy aktuální dle platné legislativy.

Zástavní právo je charakteristické tím, že donucuje zástavního dlužníka splnit řádně svůj dluh zástavnímu věřiteli pod hrozbou zpeněžení předmětu zástavy dle předem dohodnutého postupu. Zástavní právo zajišťuje nejen zaplacení samotného dluhu a jeho příslušenství, ale i zaplacení smluvní pokuty v případech, kdy se na tom smluvní strany dohodnou. NOZ (Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) upravuje institut zástavního práva především v ustanoveních § 1309 až 1394.

NOZ řadí zástavní právo tradičně mezi „absolutní majetková práva”, tj. mezi práva, která působí vůči každému z nás, nestanoví-li zákon něco jiného. Tato skutečnost má pro zástavního věřitele zásadní výhodu v tom smyslu, že zástavní právo zpravidla sdílí právní osud předmětu zástavy.

Zástavní právo se zřizuje v naprosté většině případů na základě zástavní smlouvy uzavřené mezi zástavním věřitelem a zástavcem. Podstatnou náležitostí zástavní smlouvy je jasná a určitá specifikace zástavy a určení, pro jaký dluh je zástavní právo zřízeno.

NOZ vyžaduje písemnou formu u zástavních smluv, jejichž předmětem jsou nemovitosti, a dále u smluv, jejichž předmětem jsou věci movité, které nejsou odevzdány zástavnímu věřiteli. NOZ tedy v obecné rovině nevyžaduje písemnou formu zástavní smlouvy, přesto lze písemnou formu zástavní smlouvy s ohledem na možná rizika a komplikace doporučit u každé zástavní smlouvy bez ohledu na předmět zástavního práva či jiná specifika.

Další vzory zástavních smluv naleznete v oddíle Zástavní smlouva - vzor.

cena: 239,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu