Smlouva o společném jmění manželů - vzor

Jak je patrné již ze samotného názvu tohoto institutu, společné jmění je vázáno na existenci manželství (o společném jmění manželů můžeme hovořit pouze v souvislosti se vztahem muže a ženy v manželském svazku, tj. společné jmění manželství se nevztahuje na registrované partnerství ani soužití druha a družky).

Společné jmění manželů tedy zásadně vzniká vznikem manželství, a to ze zákona, aniž by manželé ke vzniku společného jmění museli cokoliv podniknout.

Podle stávající právní úpravy, jak bude uvedeno níže, ale manželé mohou smlouvou (smlouva o manželském majetkovém režimu vyžaduje formu veřejné listiny), kterou uzavřou ve formě notářského zápisu, odložit vznik společného jmění až ke dni zániku manželství s jedinou výjimkou – a to pokud jde o věci, které tvoří obvyklé vybavení rodinné domácnosti (ty budou i v tomto případě spadat do společného jmění manželů), ledaže by jeden z manželů opustil trvale domácnost a odmítal se vrátit.

Pokud manželé uzavřou smlouvu, ve které odloží vznik společného jmění manželů až ke dni zániku manželství, pak v průběhu manželství každý z nich nabývá do svého vlastnictví a pokud něco nabývají společně, pak to nabývají do podílového spoluvlastnictví.

Nalezeno 10 dokumentů.

Výsledky hledání řadit podle: sipka Abeceda | sipka Datum
Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví - vzor ke stažení 349 Kč
349 Kč
rtf15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Mgr. Adriana Kvítková
Počet stran: 8
Typ: Smlouva o společném jmění manželů - vzor, Dohoda
Tato dohoda je uzavřena dle § 1141 NOZ, který ve spojení s § 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník obsahuje též Prohlášení spoluvlastníků o rozdělení nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám. Vzor dohody o vypořádání podílového spoluvlastnictví si můžete zakoupit i bez registrace. Postačí, když si vyberete platební metodu, např. pomocí platební brány GoPay a po zaplacení Vám vzor dohody zašleme emailem ke stažení. Potřebujete koupit nemovitost? Sjednat smlouvu o dílo? Připravujete se k podepsání pracovní smlouvy? Spolehněte se na vzory smluv na portálu www.VzoroveDokumenty.cz. Vzor smlouvy je vždy připraven odborníky v souladu s platnou legislativou, tedy obsahově i formálně správné. Spolehněte se.

Návrh na sporný rozvod manželství - vzor s výkladem ke stažení 239 Kč
239 Kč
rtf12.9.2016, Mgr. Petra Kejvalová
Počet stran: 2
Typ: Smlouva o společném jmění manželů - vzor, Ostatní
Sporný rozvod manželství je takový rozvod manželství, kdy jeden z manželů s rozvodem nesouhlasí. Na druhém z manželů je pak přesvědčit soud, že manželské soužití je tak hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno, že nelze očekávat jeho obnovení. V uvedeném vzoru Návrh na sporný rozvod manželství je pouze obecně popsána příčina rozvratu manželství – článek II. je proto nutno specifikovat podle konkrétní situace.

Smlouva o rozšíření zákonem stanoveného rozsahu společného jmění manželů (movité věci) 149 Kč
149 Kč
rtf13.6.2020, JUDr. Jarmila Štefek
Počet stran: 2
Typ: Smlouva o společném jmění manželů - vzor, Smlouva
Účastníci této smlouvy se dohodli na rozšíření zákonem stanoveného rozsahu jejich společného jmění, a to tak, že všechny movité věci darované některému z manželů nebo oběma manželům ode dne následujícího po dni uzavření této smlouvy, budou patřit do společného jmění manželů. Vzorový dokument - Smlouva o rozšíření zákonem stanoveného rozsahu společného jmění manželů je platný vzor dle aktuální legislativy a ke stažení a okamžitému použití ve Vaší praxi. POZOR - SMLOUVA MUSÍ BÝT UZAVŘENA VE FORMĚ NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU! Vzor smlouvy o rozšíření zákonem stanoveného rozsahu společného jmění manželů je Vám k dispozici k zakoupení i bez registrace, stejně jako další vzorové smlouvy, například smlouva o dílo, nájemní smlouva, generální plná moc nebo pracovní smlouva. Každý vzor smlouvy je aktuální a upraven dle platné legislativy.

Souhlas manžela s nabytím podílu 99 Kč
99 Kč
rtf3.2.2016, Mgr. Jindřich Šimberský
Počet stran: 1
Typ: Smlouva o společném jmění manželů - vzor, Sdělení
Tímto dokumentem dává jeden z manželů svůj souhlas s nabytím části podílu ve společnosti s ručením omezeným svůj manželem/manželkou.

Souhlas manžela s použitím majetku ze SJM k podnikání - vzor ke stažení zdarma
rtf29.12.2016, Mgr. Jindřich Šimberský
Počet stran: 1
Typ: Smlouva o společném jmění manželů - vzor, Oznámení
Společné jmění manželů tedy zásadně vzniká vznikem manželství, a to ze zákona, aniž by manželé ke vzniku společného jmění museli cokoliv podniknout. Podle stávající právní úpravy, jak bude uvedeno níže, ale manželé mohou smlouvou (smlouva o manželském majetkovém režimu vyžaduje formu veřejné listiny), kterou uzavřou ve formě notářského zápisu, odložit vznik společného jmění až ke dni zániku manželství s jedinou výjimkou – a to pokud jde o věci, které tvoří obvyklé vybavení rodinné domácnosti (ty budou i v tomto případě spadat do společného jmění manželů), ledaže by jeden z manželů opustil trvale domácnost a odmítal se vrátit.

Souhlas manžela s převodem podílu 99 Kč
99 Kč
3.2.2016, Mgr. Jindřich Šimberský
Počet stran: 1
Typ: Smlouva o společném jmění manželů - vzor, Sdělení
Tímto sdělením potvrzuje jeden z manželů souhlas s bezúplatným převodem podílu své manželky/manžela na další osobu.

Vzor - Smlouva o rozšíření zákonem stanoveného rozsahu společného jmění manželů (nemovitost) ke stažení 149 Kč
149 Kč
rtf12.6.2020, Verlag Dashöfer
Počet stran: 2
Typ: Smlouva o společném jmění manželů - vzor, Smlouva
Účastníci této smlouvy se dohodli na rozšíření zákonem stanoveného rozsahu jejich společného jmění, a to tak, že předmětem jejich společného jmění budou i nemovitosti specifikované v této smlouvě. Vzorový dokument - Smlouva o rozšíření zákonem stanoveného rozsahu společného jmění manželů je platný vzor dle aktuální legislativy a ke stažení a okamžitému použití ve Vaší praxi.

Vzor - Smlouva o vypořádání vzájemných majetkových vztahů a společného bydlení pro dobu po rozvodu ke stažení 239 Kč
239 Kč
rtf13.6.2020, JUDr. Jarmila Štefek
Počet stran: 2
Typ: Smlouva o společném jmění manželů - vzor, Smlouva
Účastníci této smlouvy společně prohlašují, že ve společném jmění manželů účastníků této smlouvy se ke dni podpisu této smlouvy nachází pouze rodinný dům a pozemek. Účastníci této smlouvy se dohodli na tom, že dnem nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu se vlastníkem nemovitostí stává manželka.

Vzor - Smlouva o zúžení zákonem stanoveného rozsahu společného jmění manželů ke stažení 149 Kč
149 Kč
rtf12.6.2020, JUDr. Jarmila Štefek
Počet stran: 2
Typ: Smlouva o společném jmění manželů - vzor, Smlouva
Účastníci této smlouvy se dohodli na zúžení zákonem stanoveného rozsahu jejich společného jmění, a to tak, rodinný dům a pozemek na listu vlastnictví č. xxx, které koupí manželka ze společných finančních prostředků, které náleží do společného jmění manželů, budou ve výlučném vlastnictví manželky. Vzorový dokument - Smlouva o zúžení zákonem stanoveného rozsahu společného jmění manželů je platný vzor dle aktuální legislativy, tedy podle nového občanského zákoníku a ke stažení a okamžitému použití ve Vaší praxi. POZOR - SMLOUVA MUSÍ BÝT UZAVŘENA VE FORMĚ NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU!

Žaloba na určení vyživovací povinnosti na nerozvedenou manželku - vzor s výkladem 239 Kč
239 Kč
rtf20.7.2016, Mgr. Pavla Krejčí
Počet stran: 3
Typ: Smlouva o společném jmění manželů - vzor, Žaloba
Tato žaloba je v souladu s § 697 občanského zákoníku, který stanoví, že oba manželé by měli mít zásadně stejnou hmotnou a kulturní úroveń. Toho jde docílit i touto žalobou u soudu. Vzor žaloby na určení vyživovací povinnosti obsahuje i seznam potřebných důkazů a dokladů nutných k podání žaloby.