DANĚ, ÚČETNICTVÍ, FINANCE

V této sekci pro Vás zveřejňujeme vzorové smlouvy, dokumenty nebo celé e-dokumenty (kratší publikace k vybranému tématu).

Vybrali jsme pro Vás nejžádanější vzory smluv. Pokud jste nenašli dokument, který hledáte, napište si o něj.

Nalezeno 34 dokumentů.

Výsledky hledání řadit podle: sipka Abeceda | sipka Datum
Dohoda o prominutí dluhu dle § 1995 a násl. NOZ 199 Kč
199 Kč
rtf20.6.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová
Počet stran: 2
Typ: Insolvence, exekuce - vzory, dohoda
Promine-li věřitel dlužníku dluh, má se za to, že dlužník s prominutím dluhu souhlasí, pokud neprojevil bez zbytečného odkladu nesouhlas výslovně nebo plněním dluhu. Věřitel touto dohodou v souladu s § 1995 a násl. NOZ promíjí dlužníkovi jeho dluh vůči věřiteli, jak byl specifikován v čl. I této dohody. Dlužník s tímto prominutím dluhu vyslovuje souhlas.

Dohoda o započtení vzájemných pohledávek - dle NOZ 199 Kč
199 Kč
rtf22.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí
Počet stran: 3
Typ: Insolvence, exekuce - vzory, dohoda
Započtení je zákonem upravený způsob zániku vzájemných závazků dvou subjektů. Předmětem této dohody je dohoda smluvních stran o započtení pohledávek specifikovaných v této dohodě, a to za podmínek touto dohodou stanovených. Jedná se o dohodu, tedy dvoustranný právní akt.

Exekuční návrh - vzor ke stažení 199 Kč
199 Kč
rtf17.10.2019, Mgr. Petra Kejvalová
Počet stran: 2
Typ: Insolvence, exekuce - vzory, ostatní
Exekuční nárh je vzorový dokument ke stažení, který můžete okamžitě použít. Exekuční řízení se zahajuje na exekuční návrh a je zahájeno dnem, kdy exekuční návrh došel exekutorovi. Exekuční návrh se podává k exekutorovi, kterého si pro provedení exekuce oprávněný sám zvolí. Vzor exekučního návrhu je připraven odbornicí, Mgr. Petrou Kejvalovou. Garantujeme Vám tak obsahovou i formální správnost dokumentu.

Kontrolní hlášení 2016 v otázkách a odpovědích 399 Kč
399 Kč
pdf10.11.2015, Ing. Miroslava Nováková
Počet stran: 22
Typ: Odborné texty ke stažení, e-doc
V rámci boje proti daňovým únikům a podvodům zavádí finanční správa od roku 2016 novou povinnost pro plátce daně z přidané hodnoty, a to podávat kontrolní hlášení. V kontrolních hlášeních plátci uvádějí vybrané údaje ze své daňové evidence. Finanční správa hodlá využít takto získané údaje k analýze, na jejímž základě pak bude stavět svou kontrolní činnost (od toho název kontrolní hlášení).

Kvitance (potvrzení o splnění dluhu) zdarma
rtf20.6.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová
Počet stran: 1
Typ: Insolvence, exekuce - vzory, ostatní
Přijímá-li věřitel plnění, vydá dlužníkovi na jeho žádost potvrzení o splnění dluhu (kvitanci). V kvitanci vyznačí jméno dlužníka i věřitele, předmět plnění a místo a čas, kde a kdy byl dluh splněn. Je-li kvitance vydána na jistinu, má se za to, že bylo vyrovnáno také příslušenství pohledávky.

Námitka promlčení dluhu v soudním řízení - dle nového občanského zákoníku 79 Kč
79 Kč
rtf22.11.2016, Mgr. Jana Rejtarová
Počet stran: 1
Typ: Insolvence, exekuce - vzory, ostatní
Právní úpravu počítání lhůt, promlčení a prekluze nalezneme v § 601 až 654 nového občanského zákoníku. Není-li právo vykonáno v promlčecí lhůtě a dlužník namítne promlčení práva, soud právo věřiteli nepřizná. V soukromoprávní sféře má promlčení ten následek, že dlužník není povinen plnit, pokud však splní na promlčený dluh, nemůže žádat vrácení plnění. Tento vzor námitky upravuje situaci, kdy žalobkyně dožaduje náhradu škody, která byla žalovaným způsobena před 4 lety vytopením prostor jejího sídla.

Návrh soudu dle § 107a OSŘ na vydání usnesení o změně žalobce z důvodu změny vlastnického práva 129 Kč
129 Kč
doc22.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí
Počet stran: 3
Typ: Insolvence, exekuce - vzory, podání
Má-li žalobce za to, že po zahájení řízení nastala právní skutečnost, s níž právní předpisy spojují převod nebo přechod práva nebo povinnosti účastníka řízení, o něž v řízení jde, může dříve, než soud o věci rozhodne, navrhnout, aby nabyvatel práva nebo povinnosti, popřípadě ten, kdo převzal výkon vlastnického práva k majetku, o nějž v řízení jde, vstoupil do řízení na místo dosavadního účastníka.

Nemovité věci a zákon o DPH 2015 399 Kč
399 Kč
pdf10.11.2015, Ing. Dana Langerová, Ing. Miroslava Nováková
Počet stran: 45
Typ: Odborné texty ke stažení, e-doc
Brožura je souhrnem odpovědí na nejčastěji kladené otázky týkající se uplatňování daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (ZDPH) ve vztahu k nemovitým věcem.

Oznámení o započetí výkonu zástavního práva zástavním věřitelem 129 Kč
129 Kč
rtf30.8.2017, JUDr. Michal Zeman
Počet stran: 1
Typ: DANĚ, ÚČETNICTVÍ, FINANCE, oznámení
Tímto vzorovým oznámením informuje zástavní věřitel, že vzhledem k nedodržení podmínek uvedených ve smlouvě o zápůjčce (nesplácení dluhu) dlužníkem, rozhodl se uspokojit z uvedené zástavy ve smlouvě dohodnutým soudním prodejem zástavy.

Postup při vymáhání dluhů 129 Kč
129 Kč
rtf17.10.2019, Mgr. Pavla Krejčí, Mgr. Petra Kejvalová
Počet stran: 13
Typ: Insolvence, exekuce - vzory, e-doc
Dokument přehledně popisuje kroky kroků směřující k vymáhání dluhu. Dokument si můžete stáhnout po platbě např. rychlým bankovním převodem nebo kartou.

Další stránky: 1 2 3 4