Darovací smlouva - vzor

Přestože se může zdát, že darování je jednostranné právní jednání, není tomu tak. K darování je nezbytné nejen jednání dárce, ale i jednání obdarovaného, který dar nebo nabídku přijímá. Nikomu totiž nelze proti jeho vůli dar vnutit.

V okamžiku, kdy obdarovaný dar či nabídku přijme, je uzavřena darovací smlouva. Darovací smlouvou tedy dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar či nabídku přijímá.

Více o darovací smlouvě a jejích náležitostech...

Nalezeno 10 dokumentů.

Výsledky hledání řadit podle: sipka Abeceda | sipka Datum
Darovací smlouva - movitá věc (osobní automobil) - podle NOZ 299 Kč
299 Kč
rtf20.2.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová
Počet stran: 2
Typ: Darovací smlouva - vzor, smlouva
Darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá. předmětem daru je v tomto vzoru osobní automobil.

Darovací smlouva (peněžitá částka) - vzor darovací smlouvy ke stažení 199 Kč
199 Kč
rtf6.12.2016, Mgr. Jana Rejtarová
Počet stran: 1
Typ: Darovací smlouva - vzor, smlouva
Dárce se touto darovací smlouvou zavazuje bezplatně převést do vlastnictví obdarovaného peněžní částku ve výši 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za podmínek sjednaných v této darovací smlouvě. Vzor darovací smlouvy podle nového občanského zákoníku je připraven odborníky a dle aktuální platné legislativy. Můžete tedy s jistotou tento vzor smlouvy stáhnout a okamžitě použít na řešení svého právního jednání. Darovací smlouva - vzor je, stejně jako další vzory smluv, například kupní smlouva, smlouva o dílo, nájemní smlouva, pracovní smlouva nebo plná moc, přpravena se spolupráci s odborníky, kteří garantují její obsahovou správnost.

Darovací smlouva a smlouva o zřízení reálného věcného břemene a dohoda o zákazu zcizení a zatížení s prvky výměnku podle § 2707 a násl. NOZ - vzor s výkladem 299 Kč
299 Kč
rtf1.11.2018, JUDr. Petra Kejvalová
Počet stran: 4
Typ: Darovací smlouva - vzor, smlouva
Darovací smlouva je dvoustranné právní jednání podle § 2055 a násl. NOZ. Jedná se o bezúplatné právní jednání, kdy účastníkem jsou dárce na straně jedné a obdarovaný na straně druhé. Darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku daru přijímá.

Darovací smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene - darování domu s právem ho doživotně užívat 299 Kč
299 Kč
rtf24.3.2015, Mgr. Jana Rejtarová
Počet stran: 2
Typ: Darovací smlouva - vzor, smlouva
Darovací smlouva je uzavřena v souladu s ustanoveními § 2055 a násl. a § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákon vyžaduje zvláštní – písemnou - formu pro darovací smlouvu v případě, že je předmětem darování věc, která se zapisuje do veřejného seznamu (půjde např. o nemovitosti, obchodní podíly, ochranné známky apod.). Darovací smlouva vzor je připravena odbornicí, Mgr. Pavlou Krejčí, garantujeme Vám obsahovou i formální správnost darovací smlouvy.

Darovací smlouva na bytovou jednotku, smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti doživotního užívacího práva a reálného věcného břemene a dohoda o zákazu zcizení a zatížení - vzor s výkladem 299 Kč
299 Kč
rtf1.10.2016, Mgr. Pavla Krejčí
Počet stran: 5
Typ: Darovací smlouva - vzor, smlouva
Smlouva řeší darování bytové jednotky rodiči synovi. Zároveň je zřízeno věcné břemeno, které zajistí rodičům doživotní užívání tohoto bytu.

Smlouva darovací a smlouva o výměnku dle § 2055 a § 2707 NOZ - vzor s výkladem 299 Kč
299 Kč
rtf1.4.2015, JUDr. Petra Kejvalová
Počet stran: 4
Typ: Darovací smlouva - vzor, smlouva
Smlouvou o výměnku si vlastník nemovité věci vymiňuje v souvislosti s jejím převodem pro sebe nebo pro třetí osobu požitky, úkony nebo práva sloužící k zaopatření.

Smlouva o darování podílu - vzor ke stažení 199 Kč
199 Kč
rtf29.12.2016, JUDr. Dita Komárková
Počet stran: 2
Typ: Darovací smlouva - vzor, smlouva
Dárce daruje touto smlouvou podíl a bezplatně převádí na obdarovaného vlastnické právo k podílu za podmínek a v souladu s touto smlouvou a obdarovaný podíl přijímá. Smlouva o převodu podílu není upravena jako zvláštní smluvní typ, proto se použijí na převody podílů ve společnosti s ručením omezeným právní ustanovení kupní smlouvy zakotvená v NOZ, jedná-li se o úplatný převod, nebo právní ustanovení darovací smlouvy, jedná-li se o bezúplatný převod. Smlouvu o darování podílu si můžete stáhnout a upravit z přílohy emailu, který Vám zašleme po Vaší platbě.

Sponzorská smlouva - vzor sponzorské smlouvy ke stažení 299 Kč
299 Kč
rtf6.12.2016, Mgr. Jana Rejtarová
Počet stran: 2
Typ: Darovací smlouva - vzor, smlouva
Sponzor se tímto zavazuje poskytnout sponzorovanému finanční prostředky v celkové výši 200 000 Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých) za účelem udržení a rozvoje volnočasových aktivit spolku. Sponzorská smlouva - vzor sponzorské smlouvy - je vytvořena odborníky z oboru práva dle aktuální platné právní úpravy. Vzor sponzorské smlouvy, stejně jako kupní smlouva, smlouva o nájmu, smlouva o dílo, pracovní smlouva, plná moc nebo některý z mnoha dalšícj vzorových dokumentů na portále www.VzoroveDokumenty.cz, jsou připraveny tak, aby byly maximálně praktické a okamžitě použitelné v praxi. Vzor smlouvy o sponzoringu nebo některý z dalších vzorů smluv můžete zaplatit smskou a okamžitě stáhnout. Pak stačí vzor smlouvy jen upravit pro Váš právní případ.

Vzor darovací smlouvy - pozemky - podle NOZ - ke stažení 299 Kč
299 Kč
rtf20.2.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová
Počet stran: 2
Typ: Darovací smlouva - vzor, smlouva
Darovací smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ), ve spojení s § 1105 NOZ. Vzor darovací smlouvy je připraven odborníky a dle aktuální platné legislativy. Můžete tedy s jistotou tento vzor darovací smlouvy stáhnout a okamžitě použít na řešení svého právního jednání. Darovací smlouva - vzor můžete stáhnout i bez registrace, stačí zvolit jen platební metodu a po platbě Vám vzor darovací smlouvy zašleme emailem ke stažení. Vzor darovací smlouvy pak stačí jen upravit dle Vašich potřeb. Spolehněte se na VzoroveDokumenty.cz, garantujeme Vám, že vzor smlouvy nebo dokumentu je obsahově i formálně správný.

Vzor s výkladem - Darovací smlouva na nemovitost podle § 2055 NOZ 199 Kč
199 Kč
rtf3.11.2016, Verlag Dashöfer
Počet stran: 3
Typ: Darovací smlouva - vzor, smlouva
Vzor darovací smlouvy upravuje situaci, kdy manželé chtějí darovat nemovitost, kterou mají ve společném jmění svému synovi. Nemovitost není zatížena žádnými závazky ani věcným břemenem. Vzor darovací smlouvy je dokument připravený odborníky, s garancí správnosti, jistoty a aktuálnosti. Je v souladu s aktuální legislativou. Spolehněte se na vzor darovací smlouvy o s garancí od nakladatelství Verlag Dashöfer. Vzor darovací smlouvy můžete zakoupit i bez registrace, stačí jej pouze zaplatit např. platební kartou nebo převodem z bankovního účtu. Okamžitě je vzor smlouvy ke stažení, po úpravě pak můžete darovací smlouvu použít pro Vaši konkrétní situaci.