Smlouva o dílo - vzor

Podstatnými náležitostmi smlouvy o dílo jsou:

  • určení smluvních stran smlouvy o dílo, tedy kdo je zhotovitelem a kdo je objednatelem,

  • vymezení díla,

  • povinnost zhotovitele provést dílo na svůj náklad a nebezpečí,

  • povinnost objednatele převzít dílo,

  • povinnost objednatele zaplatit cenu.

K platnému uzavření smlouvy o dílo občanský zákoník (NOZ) nepředepisuje žádnou zvláštní formu, tedy smlouva o dílo může být uzavřena i ústní formou. To vše za podmínky, že bude obsahovat veškeré podstatné obsahové náležitosti.

Pro smluvní strany je nejdůležitější řádné vymezení díla.

Nalezeno 8 dokumentů.

Výsledky hledání řadit podle: sipka Abeceda | sipka Datum
Dohoda o narovnání (smlouva o dílo) - dle NOZ 239 Kč
239 Kč
rtf19.6.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová
Počet stran: 2
Typ: Smlouva o dílo - vzor, Dohoda
Předmětem této dohody je narovnání vzájemných práv a povinností smluvních stran vztahujících se ke sporné pohledávce a její existenci. Dosavadní závazek lze nahradit novým závazkem i tak, že si strany ujednáním upraví práva a povinnosti mezi nimi dosud sporné nebo pochybné. Týká-li se narovnání věcného práva k věci zapsané do veřejného seznamu, nastávají účinky narovnání zápisem do tohoto seznamu.

Licenční smlouva - vzor ke stažení 349 Kč
349 Kč
rtf15.2.2017, Mgr. Milan Vaňkát
Počet stran: 2
Typ: Smlouva o dílo - vzor, Smlouva
Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu, na základě níž autor poskytuje objednateli licenci k užití díla coby autorského díla a objednatel se zavazuje autorovi uhradit odměnu za vytvoření díla a za poskytnutí licence k jeho užití, a to vše za podmínek stanovených touto smlouvou.

Smlouva o dílo - údržba a správa SW a HW vybavení 239 Kč
239 Kč
docx29.12.2016, JUDr. Michal Zeman, JUDr. Jakub Vozáb, PhD.
Počet stran: 6
Typ: Smlouva o dílo - vzor, Smlouva
Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele vytvořit pro objednatele dílo spočívající v údržbě a správě SW a HW (softwarového a hardwarového) vybavení a zařízení objednatele, a to vždy dle konkrétní potřeby a pokynů objednatele. Smlouva o dílo je aktuální a v souladu s novým občanským zákoníkem a je vypracována odbornými autory. Můžete se proto plně spolehnout, že uvedený vzor smlouvy o dílo je platný a správný.

Smlouva o dílo (výhodnější pro objednatele) - podle NOZ - Vzor smlouvy o dílo ke stažení 239 Kč
239 Kč
rtf1.1.2015, Mgr. Iva Sládková
Počet stran: 3
Typ: Smlouva o dílo - vzor, Smlouva
Vzor smlouvy o dílo připravena podle nového občanského zákoníku (NOZ). Právní úprava smlouvy o dílo je obsažena v § 2586 až 2635 NOZ. Smlouva o dílo - vzor je k zakoupení stejně jako další vzorové smlouvy například smlouva o nájmu bytu - nájemní smlouva, generální plná moc, kupní smlouva auto, plná moc k přepisu vozidla nebo pracovní smlouva. Každý vzor smlouvy je aktuální a upraven dle platné legislativy. Stačí odeslat sms nebo zaplatit přes platební bránu PayPal a smlouva o dílo vzor je okamžitě přímo ve Vašem počítači k upravení a použití pro Vaši právní situaci.

Vzor - Smlouva o dílo - stavba rodinného domu 349 Kč
349 Kč
rtf30.1.2016, Mgr. Marek Zeman
Počet stran: 6
Typ: Smlouva o dílo - vzor, Smlouva
Uzavřením smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. To znamená, že je povinen nést veškeré náklady na provedení díla ze svého a rovněž po celou dobu provádění díla nese riziko zničení nebo poškození díla. Vzor smlouvy o dílo na stavbu rodinného domu si můžete stáhnout z přílohy emailu, který Vám zašleme na Vaši emailovou adresu ihned po zaplacení vzoru smlouvy o dílo.

Vzor - Smlouva o dílo (výhodnější pro zhotovitele) - podle NOZ - vzor smlouvy o dílo ke stažení 349 Kč
349 Kč
rtf1.1.2015, Mgr. Iva Sládková
Počet stran: 3
Typ: Smlouva o dílo - vzor, Žaloba
Předmětem smlouvy o dílo je v tomto vzoru smlouvyke stažení vyhotovení a instalace přístroje. Smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platný od 1.1.2014. Vzor smlouvy o dílo je připraven ke stažení a okamžitému použití. Smlouva o dílo vzor připravena odborníky v oboru občanského práva, garantujeme Vám správnost a aktuálnost uvedené smlouvy o dílo. Smlouva o dílo vzor je ke stažení po zaplacení například smskou stejně jako další vzorové smlouvy a dokumenty, například kupní smlouva na nemovitost, kupní smlouva auto, pracovní smlouvu, plná moc k převodu vozidla nebo vzor generální plné moci. Všechny vzory dokumentů a smluv ke stažení jsou platné a vytvořené odborníky. Smlouva o dílo vzor ke stažení okamžitě.

Vzor – Smlouva o dílo – grafické ztvárnění reklamního materiálu 349 Kč
349 Kč
rtf1.1.2016, Mgr. Marek Zeman, JUDr. Jakub Vozáb, PhD.
Počet stran: 4
Typ: Smlouva o dílo - vzor, Smlouva
Uzavřením smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. To znamená, že je povinen nést veškeré náklady na provedení díla ze svého a rovněž po celou dobu provádění díla nese riziko zničení nebo poškození díla. Stáhněte si vzor smlouvy o dílo do svého počítače a můžete jej okamžitě použít pro řešení své konkrétné situace. Můžete se spolehnout, že používáte právníky připravenou, legislativně aktuální vzor smlouvy o dílo.

Žaloba o náhradu škody způsobené z předsmluvního jednání - vzor s výkladem podle § 1729 NOZ 239 Kč
239 Kč
doc16.5.2014, Verlag Dashöfer
Počet stran: 3
Typ: Smlouva o dílo - vzor, Žaloba
Dospějí-li strany při jednání o smlouvě tak daleko, že se uzavření smlouvy jeví jako vysoce pravděpodobné, jedná nepoctivě ta strana, která přes důvodné očekávání druhé strany v uzavření smlouvy jednání o uzavření smlouvy ukončí, aniž pro to má spravedlivý důvod. Vzor žaloba o náhradu škody slouží k ochraně žalobce, který již vynaložil náklady. Vzor žaloby je v souladu s aktuálními zákony ČR a formálně i obsahově správný. Žaloba je připravena odborníky, garantujeme Vám proto její správnost a použitelnost pro řešení Vaší konkrétní situace.