Smlouvy a vzory pro akciovou společnost

Akciová společnost je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen do určitého počtu akcií. Akciová společnost je jednou z forem kapitálové společnosti, oproti nim pak stojí osobní společnosti, jež jsou dle českého právního řádu zastoupeny veřejnou obchodní společností a komanditní společností. Firma akciové společnosti musí obsahovat označení „akciová společnost”, které může být nahrazeno zkratkou „akc. spol.” nebo „a. s.”.

Právní úpravu akciové společnosti upravuje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále „ZOK”).

K založení společnosti se vyžaduje přijetí stanov, které jsou společenskou smlouvou akciové společnosti; v případě jediného akcionáře zakladatele pak její zakladatelskou listinou, neboť u jediného subjektu nelze hovořit o smlouvě, která je ze své definice úkonem vícestranným.

Stanovy mají zákonem předepsány základní náležitosti a vyžadují formu veřejné listiny, kterou bude nejčastěji notářský zápis. V důsledku tohoto požadavku musí být formou veřejné listiny provedena i jakákoli změna stanov schválená valnou hromadou akciové společnosti.

Nalezeno 18 dokumentů.

Výsledky hledání řadit podle: sipka Abeceda | sipka Datum
Vzor - Osvědčení o rozhodnutí orgánu akciové společnosti o zvýšení základního kapitálu (notářský zápis) 299 Kč
299 Kč
rtf22.11.2016, Mgr. Markéta Káninská
Počet stran: 3
Typ: Smlouvy a vzory pro akciovou společnost, rozhodnutí
Vzorový dokument - Osvědčení o rozhodnutí orgánu akciové společnosti o zvýšení základního kapitálu formounotářského zápisu je platný vzor dle aktuální legislativy a ke stažení a okamžitému použití v akciové společnosti. Vzor osvědčení o rozhodnutí orgánu akciové společnosti o zvýšení základního kapitálu je Vám k dispozici k zakoupení i bez registrace, stejně jako další vzorové smlouvy, například smlouva o dílo, nájemní smlouva, generální plná moc nebo pracovní smlouva. Každý vzor smlouvy je aktuální a upraven dle platné legislativy.

Vzor - Rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů dle § 498 ZOK ke stažení 299 Kč
299 Kč
rtf22.11.2016, Mgr. Markéta Káninská
Počet stran: 3
Typ: Smlouvy a vzory pro akciovou společnost, rozhodnutí
Vzorový dokument - Rozhodnutí valné hromady o zvýšení ZK z vlastních zdrojů dle § 498 ZOK je platný vzor dle aktuální legislativy a ke stažení a okamžitému použití v akciové společnosti. Vzor rozhodnutí valné hromady o zvýšení ZK z vlastních zdrojů dle § 498 ZOK je Vám k dispozici k zakoupení i bez registrace, stejně jako další vzorové smlouvy, například smlouva o dílo, nájemní smlouva, generální plná moc nebo pracovní smlouva. Každý vzor smlouvy je aktuální a upraven dle platné legislativy.

Vzor - Smlouva o poskytnutí dobrovolného nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál dle ustanovení § 1746 NOZ 79 Kč
79 Kč
rtf6.12.2016, Mgr. Markéta Káninská
Počet stran: 2
Typ: Smlouvy a vzory pro akciovou společnost, smlouva
Jediný člen představenstva společnosti udělil souhlas s poskytnutím nepeněžitého příplatku akcionáře mimo základní kapitál společnosti. Předmětem této smlouvy je závazek akcionáře poskytnout společnosti v souladu se souhlasem jediného člena představenstva dobrovolný příplatek mimo základní kapitál a dále oprávnění společnosti dobrovolný příplatek mimo základní kapitál poskytnutý akcionářem přijmout.

Vzor - Smlouva o výkonu funkce člena představenstva ke stažení 399 Kč
399 Kč
rtf3.2.2020, Mgr. Radana Burešová
Počet stran: 5
Typ: Smlouvy a vzory pro akciovou společnost, smlouva
Člen představenstva bude plnit povinnosti člena statutárního orgánu společnosti. Člen představenstva má práva a povinnosti náležící členu představenstva Společnosti podle právního řádu České republiky, s výhradou omezení stanovených ve stanovách společnosti nebo v této smlouvě. Vzorový dokument - Smlouva o výkonu funkce člena představenstva je platný vzor dle aktuální legislativy a ke stažení a okamžitému použití v akciové společnosti.

Vzor - Stanovy akciové společnosti - vzor ke stažení 399 Kč
399 Kč
rtf30.1.2020, Mgr. Radana Burešová
Počet stran: 5
Typ: Smlouvy a vzory pro akciovou společnost, ostatní
Stanovy akciové společnoti - vzor jsou připraveny odborníky a dle aktuální platné legislativy - v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK), s účinností ke dni 1.1.2014. Můžete tedy s jistotou tento vzor stanov akciové společnosti stáhnout a okamžitě použít na řešení svého právního jednání. Stanovy akciové společnosti - vzor je, stejně jako další vzory smluv, například kupní smlouva auto, kupní smlouva na nemovitost, smlouva o dílo, smlouva o nájmu bytu, pracovní smlouva nebo plná moc, připravena ve spolupráci s odborníky, kteří garantují její obsahovou správnost. Spolehněte se na VzoroveDokumenty.cz, garantujeme Vám, že vzor smlouvy nebo dokumentu je správný.

Vzor - Stanovy akciové společnosti dle § 250 ZOK - rozsáhlejší verze ke stažení 399 Kč
399 Kč
rtf3.11.2016, Mgr. Markéta Káninská
Počet stran: 11
Typ: Smlouvy a vzory pro akciovou společnost, ostatní
Velmi podrobný jedenáctistránkový vzor stanov akciové společnosti dle § 250 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Tento vzor stanov akciové společnosti je ke stažení i bez registrace, vyberte si pouze jeden ze způsobů platby, například platební bránu GoPay. Po zaplacení Vám zašleme vzor smlouvy emailem - vzor smlouvy pak již stač í jen upravit pro Vaši společnost. Garantujeme Vám aktuálnost a obsahovou i formální správnost vzorové smlouvy.

Vzor - Výzva k předložení akcií za účelem jejich výměny za akcie s vyšší jmenovitou hodnotou dle § 500 ZOK ke stažení 129 Kč
129 Kč
rtf22.11.2016, Mgr. Markéta Káninská
Počet stran: 1
Typ: Smlouvy a vzory pro akciovou společnost, ostatní
Představenstvo společnosti ABC tímto vyzývá akcionáře společnosti, aby se nejpozději do určitého data dostavili do sídla společnosti a předložili dosavadní akcie společnosti za účelem jejich výměny za akcie s vyšší jmenovitou hodnotou. Vzorový dokument - Výzva k předložení akcií za účelem jejich výměny za akcie s vyšší jmenovitou hodnotou je platný vzor dle aktuální legislativy a ke stažení a okamžitému použití v akciové společnosti. Vzor výzvy k předložení akcií za účelem jejich výměny je Vám k dispozici k zakoupení i bez registrace, stejně jako další vzorové smlouvy, například smlouva o dílo, nájemní smlouva, generální plná moc nebo pracovní smlouva. Každý vzor smlouvy je aktuální a upraven dle platné legislativy.

Zápis z jednání valné hromady - jmenování člena představenstva ke stažení 299 Kč
299 Kč
rtf17.2.2020, Mgr. Radana Burešová
Počet stran: 3
Typ: Smlouvy a vzory pro akciovou společnost, ostatní
Vzorový dokument - Zápis z jednání valné hromady je platný vzor dle aktuální legislativy a ke stažení a okamžitému použití ve Vaší praxi.

Další stránky: 1 2