Změny pracovního poměru - vzory

Obsah pracovního poměru lze měnit jen tehdy, dohodnou-li se na takové změně jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel. Změnu pracovní smlouvy je třeba provést písemně.

Specifickým a od 1. ledna 2012 novým způsobem změny pracovního poměru na základě dohody je dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli.

V souvislosti se změnou pracovního poměru je třeba si uvědomit, že za změnu pracovního poměru se považuje i jmenování na vedoucí pracovní místo podle ust. § 33 odst. 3 zákoníku práce (ZP), k němuž dojde po vzniku pracovního poměru. Praktickým důsledkem může být změna pracovního poměru sjednaného v neomezeném trvání (pracovní poměr na dobu neurčitou) na pracovní poměr na dobu určitou. Konec trvání pracovního poměru bude určený délkou jmenování do funkce.

V určitých případech stanovených zákoníkem práce je možné změnit obsah pracovního poměru i jednostranným příkazem zaměstnavatele. Jde o převedení na jinou práci, vyslání na pracovní cestu a přeložení. Vyslání zaměstnance na pracovní cestu i převedení sice primárně vychází z jednostranného projevu vůle zaměstnavatele, jsou však podmíněny vyjádřením souhlasu ze strany zaměstnance. V některých případech je tomu tak i v případě převedení.

Nalezeno 7 dokumentů.

Výsledky hledání řadit podle: sipka Abeceda | sipka Datum
Dohoda o srážkách ze mzdy - náhrada způsobené škody zaměstnancem - vzor s výkladem 239 Kč
239 Kč
rtf15.6.2018, JUDr. Alena Čechtická
Počet stran: 3
Typ: Změny pracovního poměru - vzory, Dohoda
Dohodou o srážkách ze mzdy uzavíranou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem lze vzásadě zajistit uspokojení jakékoliv pohledávky zaměstnavatele za zaměstnancem, kterou lze vyjádřit vpenězích – může se jednat např. o náhradu vzniklé škody, omylem vyplacenou část mzdy apod.

Dohoda o srážkách ze mzdy - náhrada způsobené škody zaměstnancem 149 Kč
149 Kč
rtf7.10.2016, Mgr. Jan Horecký
Počet stran: 1
Typ: Změny pracovního poměru - vzory, Dohoda
Tato dohoda řeší úpravu pracovní smlouvy ve chvíli, kdy zaměstnanec způsobil při výkonu své práce škodu zaměstnavateli a dohodli se společně (písemně), že zaměstanec škodu uhradí formou srážek ze mzdy. Vzor dohody o srážkách ze mzdy je aktuální a v souladu s platným zněním zákoníku práce.

Dohoda o srážkách ze mzdy - stravenky, nevyúčtované zálohy 99 Kč
99 Kč
rtf4.7.2019, Mgr. Jan Horecký
Počet stran: 2
Typ: Změny pracovního poměru - vzory, Dohoda
Smluvní strany této dohody se dohodly, že zaměstnavatel je oprávněn zaměstnanci provést v každém kalendářním měsíci srážky ze mzdy.

Dohoda o srážkách ze mzdy - zajištění nesplacené půjčky 149 Kč
149 Kč
rtf17.10.2019, JUDr. Petra Kejvalová
Počet stran: 2
Typ: Změny pracovního poměru - vzory, Dohoda
Dohoda umožňuje pomocí srážek ze mzdy zajištění nesplacené půjčky. Smluvní strany sjednávají, že předmětem této dohody je zajištění úhrady částky ze smlouvy o zápůjčce prostřednictvím srážek ze mzdy u zaměstnavatele dlužníka. Vzor dohody je upraven v souladu s aktuálními zákony ČR a je vypracován odborníky- právníky. Můžete se spolehnout na správnost a aktuálnost této dohody.

Dohoda o výkonu práce přesčas 99 Kč
99 Kč
rtf6.7.2019, Mgr. Jan Horecký
Počet stran: 2
Typ: Změny pracovního poměru - vzory, Dohoda
Smluvní strany této dohody se dohodly, že zaměstnanec bude vykonávat pro zaměstnavatele v roce xxxx práci přesčas i nad rámec 150 hodin v kalendářním roce, a to dle pokynů a potřeb zaměstnavatele. Smluvní strany se dále dohodly, že za práci přesčas náleží zaměstnanci mzda a příplatek ve výši xx % průměrného výdělku zaměstnance.

Dohoda o vyslání zaměstnance do zahraničí 149 Kč
149 Kč
rtf13.5.2016, Mgr. Jan Horecký
Počet stran: 3
Typ: Změny pracovního poměru - vzory, Dohoda
Pracovní cestou se rozumí časově omezené (krátkodobé) vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo v pracovní smlouvě sjednané místo výkonu práce. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na základě dohody s ním. Zaměstnanec na pracovní cestě koná práci podle pokynů vedoucího zaměstnance, který ho na pracovní cestu vyslal.

Vzor - Dohoda o změně pracovní smlouvy – změna druhu práce ke stažení 149 Kč
149 Kč
rtf6.12.2016, Mgr. Jan Horecký
Počet stran: 1
Typ: Změny pracovního poměru - vzory, Dohoda
Vzor dohody o změně pracovní smlouvy - změna druhu práce je vzorový dokument k okamžité stažení a použití v praxi. Dokument můžete zaplatit například pomocí SMSky. Vzor dohody o změně pracovní smlouvy je jako další vzorové dokumenty, např. kupní smlouva, smlouva o dílo, pracovní smlouva, nájemní smlouva nebo generální plná moc upraveny dle aktuální a platné legislativy.