Insolvence, exekuce - vzory

Dluh x pohledávka

Dluh je právo věřitele na určité plnění vůči dlužníkovi, které vzniká ze závazku (§ 1721 NOZ). Závazek je pak právní vztah mezi minimálně dvěma subjekty, a to dlužníkem a věřitelem.

Na základě tohoto závazku vzniká dlužníkovi povinnost něco vykonat, něco dát, něco strpět nebo se nějaké činnosti naopak zdržet a věřiteli proti tomu vzniká právo na to, aby dlužník svou povinnost splnil. Právo věřitele na plnění nazýváme pohledávkou. Jinými slovy řečeno, povinnosti jednoho účastníka nebo účastníků závazku odpovídají právu ostatních účastníků.

Některé z kroků směřujících k vymáhání dluhu

Některé z kroků, které je třeba učinit při vymáhání dluhu:

1. Shromáždění podkladů, kterým bude prokázán právní důvod vzniku pohledávky, její výše a splatnost.

2. Zjištění informací o dlužníkovi a jeho lustrace z veřejných zdrojů, zvážení dalšího postupu (např. uplatnění pohledávky v insolvenčním řízení, dědickém řízení apod.).

3. Sepis upomínky k plnění.

4. Pokus o osobní jednání s dlužníkem a uzavření dohody o splátkách dluhu, odložení termínu splatnosti, zajištění pohledávky.

5. Zvážení dalšího postupu – možnosti alternativního získání finančních prostředků např. postoupením pohledávky, započtením pohledávky.

6. Podání žaloby u soudu nebo rozhodčího soudu.

7. Podání návrhu na exekuci nebo soudní výkon rozhodnutí.

Nalezeno 25 dokumentů.

Výsledky hledání řadit podle: sipka Abeceda | sipka Datum
Dohoda o prominutí dluhu dle § 1995 a násl. NOZ 239 Kč
239 Kč
rtf20.6.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová
Počet stran: 2
Typ: Insolvence, exekuce - vzory, Dohoda
Promine-li věřitel dlužníku dluh, má se za to, že dlužník s prominutím dluhu souhlasí, pokud neprojevil bez zbytečného odkladu nesouhlas výslovně nebo plněním dluhu. Věřitel touto dohodou v souladu s § 1995 a násl. NOZ promíjí dlužníkovi jeho dluh vůči věřiteli, jak byl specifikován v čl. I této dohody. Dlužník s tímto prominutím dluhu vyslovuje souhlas.

Dohoda o započtení vzájemných pohledávek - dle NOZ 239 Kč
239 Kč
rtf22.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí
Počet stran: 3
Typ: Insolvence, exekuce - vzory, Dohoda
Započtení je zákonem upravený způsob zániku vzájemných závazků dvou subjektů. Předmětem této dohody je dohoda smluvních stran o započtení pohledávek specifikovaných v této dohodě, a to za podmínek touto dohodou stanovených. Jedná se o dohodu, tedy dvoustranný právní akt.

Exekuční návrh - vzor ke stažení 239 Kč
239 Kč
rtf17.10.2019, Mgr. Petra Kejvalová
Počet stran: 2
Typ: Insolvence, exekuce - vzory, Ostatní
Exekuční nárh je vzorový dokument ke stažení, který můžete okamžitě použít. Exekuční řízení se zahajuje na exekuční návrh a je zahájeno dnem, kdy exekuční návrh došel exekutorovi. Exekuční návrh se podává k exekutorovi, kterého si pro provedení exekuce oprávněný sám zvolí. Vzor exekučního návrhu je připraven odbornicí, Mgr. Petrou Kejvalovou. Garantujeme Vám tak obsahovou i formální správnost dokumentu.

Kvitance (potvrzení o splnění dluhu) zdarma
rtf20.6.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová
Počet stran: 1
Typ: Insolvence, exekuce - vzory, Ostatní
Přijímá-li věřitel plnění, vydá dlužníkovi na jeho žádost potvrzení o splnění dluhu (kvitanci). V kvitanci vyznačí jméno dlužníka i věřitele, předmět plnění a místo a čas, kde a kdy byl dluh splněn. Je-li kvitance vydána na jistinu, má se za to, že bylo vyrovnáno také příslušenství pohledávky.

Námitka promlčení dluhu v soudním řízení 149 Kč
149 Kč
rtf12.6.2020, JUDr. Jarmila Štefek
Počet stran: 2
Typ: Insolvence, exekuce - vzory, Ostatní
Právní úpravu počítání lhůt, promlčení a prekluze nalezneme v § 601 až 654 NOZ. Byl-li dluh uznán nebo bylo-li právo přiznáno rozhodnutím orgánu veřejné moci (soudu), neplatí desetiletá promlčecí lhůta pro úroky a pro ta opětující se plnění, která dospěla po uznání dluhu nebo po přiznání práva. Promlčení u samotného dluhu nebo práva a odvozených práv se tedy rozděluje a jejich režim není totožný.

Návrh soudu dle § 107a OSŘ na vydání usnesení o změně žalobce z důvodu změny vlastnického práva 149 Kč
149 Kč
doc22.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí
Počet stran: 3
Typ: Insolvence, exekuce - vzory, Podání
Má-li žalobce za to, že po zahájení řízení nastala právní skutečnost, s níž právní předpisy spojují převod nebo přechod práva nebo povinnosti účastníka řízení, o něž v řízení jde, může dříve, než soud o věci rozhodne, navrhnout, aby nabyvatel práva nebo povinnosti, popřípadě ten, kdo převzal výkon vlastnického práva k majetku, o nějž v řízení jde, vstoupil do řízení na místo dosavadního účastníka.

Postup při vymáhání dluhů 149 Kč
149 Kč
rtf17.10.2019, Mgr. Pavla Krejčí, Mgr. Petra Kejvalová
Počet stran: 13
Typ: Insolvence, exekuce - vzory, E-doc
Dokument přehledně popisuje kroky kroků směřující k vymáhání dluhu. Dokument si můžete stáhnout po platbě např. rychlým bankovním převodem nebo kartou.

Předžalobní výzva dlužníkovi - od SVJ majiteli jednotky 239 Kč
239 Kč
rtf15.7.2019, Mgr. Adriana Kvítková
Počet stran: 2
Typ: Insolvence, exekuce - vzory, Oznámení
Poslední výzva k úhradě dlužné částky před podáním žaloby - v tomto vzoru ji zasílá SVJ vlastníku jednotky.

Ručitelské prohlášení - ručení - fyzické osoby 149 Kč
149 Kč
rtf17.10.2019, Mgr. Petra Kejvalová
Počet stran: 2
Typ: Insolvence, exekuce - vzory, Oznámení
Ručení je jedním ze zajišťovacích institutů v oblasti zejména smluvních závazků. Podstata ručení spočívá v tom, že k hlavnímu závazku přistupuje další osoba, označovaná jako ručitel, která se zavazuje přímo věřiteli, že ho uspokojí, pokud dlužník vůči věřiteli nesplní svůj dluh. Ke vzniku ručení se nevyžaduje souhlas dlužníka, dokonce o ručení ani dlužník nemusí vědět. Věřitel ale musí ručení přijmout (přičemž pro přijetí zákon nevyžaduje zvláštní formu), jinak nemůže po ručiteli žádat, aby plnil. Vzor ručitelského prohlášení si můžete po platbě stáhnout, upravit pro Vaše potřeby a rovnou použít pro řešení Vaší konkrétní situace. Vzor ručitelského prohlášení je připraven dle platné legislativy ČR, garantujeme Vám tedy jeho správnost a aktuálnost.

Ručitelské prohlášení - ručení - právnické osoby 149 Kč
149 Kč
rtf20.6.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová
Počet stran: 1
Typ: Insolvence, exekuce - vzory, Ostatní
Kdo věřiteli prohlásí, že ho uspokojí, jestliže dlužník věřiteli svůj dluh nesplní, stává se dlužníkovým ručitelem. Nepřijme-li věřitel ručitele, nemůže po něm nic žádat. Vzor ručitelské prohlášení, ručení, připravila JUDr. Vladimíra Knoblochová v souladu s aktuálně platnými zákony ČR. Garantujeme Vám, že vzor ručitelské prohlášení je správný a můžete jej bez obav použít pro řešení Vaší konkrétní situace.

Další stránky: 1 2 3