Nájemní smlouva - vzor

Nový občanský zákoník (NOZ) zásadně zúžil výčet povinných náležitostí nájemní smlouvy, která musí v podstatě obsahovat pouze dohodu o předmětu nájmu (co bude pronajato) a dohodu o úplatě za užívání předmětu nájmu. Další povinné náležitosti nájemní smlouvy NOZ již nestanoví, není tedy nutné nadále sjednávat pod sankcí neplatnosti nájemní smlouvy označení bytu, jeho příslušenství, rozsah jejich užívání a způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo jejich výši.

I nadále NOZ stanoví povinnou písemnou formu smlouvy o nájmu bytu, nicméně pokud by byla sjednána pouze ústní nájemní smlouva, nemůže nedostatek písemné formy jako důvod pro  neplatnost nájemní smlouvy namítat pronajímatel. NOZ tímto chrání poctivého nájemce.

Více o tématu nájemní smlouva...

Nalezeno 16 dokumentů.

Výsledky hledání řadit podle: sipka Abeceda | sipka Datum
Nájemní smlouva - pronájem movité věci - vzor ke stažení 199 Kč
199 Kč
rtf22.11.2016, JUDr. Vladimíra Knoblochová
Počet stran: 2
Typ: Nájemní smlouva - vzor, dohoda
Pronajímatel touto nájemní smlouvou pronajímá nájemci na dobu sjednanou v této nájemní smlouvě jeden pár sjezdových lyží značky Elán a nájemce se zavazuje za to platit pronajímateli sjednané nájemné. Vzor smlouvy o pronájmu movité věci podle NOZ je připraven odborníky a dle aktuální platné legislativy. Můžete tedy s jistotou tento vzor nájemní smlouvy stáhnout a okamžitě použít na řešení svého právního jednání. Nájemní smlouva - vzor je, stejně jako další vzory smluv, například kupní smlouva auto, kupní smlouva na nemovitost, smlouva o dílo, smlouva o nájmu bytu, pracovní smlouva nebo plná moc, připravena ve spolupráci s odborníky, kteří garantují její obsahovou správnost. Spolehněte se na VzoroveDokumenty.cz, garantujeme Vám, že vzor smlouvy nebo dokumentu je správný.

Návrh na zvýšení nájmu bytu pronajímatelem ve smyslu § 2249 NOZ - vzor s výkladem 199 Kč
199 Kč
rtf15.6.2018, Verlag Dashöfer
Počet stran: 3
Typ: Nájemní smlouva - vzor, dohoda
Pokud neexistuje dohoda nájemce a pronajímatele ohledně zvyšování nájemného, pak může dojít k jednostrannému zvýšení nájemného ze strany pronajímatele.

Smlouva o nájmu bytu - kratší varianta - Nájemní smlouva ke stažení - Vzor 199 Kč
199 Kč
rtf20.11.2014, Mgr. Adriana Kvítková
Počet stran: 3
Typ: Nájemní smlouva - vzor, smlouva
Smlouva o nájmu bytu - nájemní smlouva ke stažení - ve zkrácené variantě je platná dle aktuální legislativy, tedy podle nového občanského zákoníku od 1.1.2015. Vzor smlouvy o nájmu bytu - nájemní smlouva jsou Vám k dispozici k zakoupení i bez registrace stejně jako další vzorové smlouvy například smlouva o dílo, kupní smlouva auto, kupní smlouva na nemovitost, generální plná moc, plná moc k přepisu vozidla nebo pracovní smlouva. Každý vzor smlouvy je aktuální a upraven dle platné legislativy. Nájemní smlouva - smlouva o nájmu bytu je ke stažení po platbě pomocí sms, bankovním převodem nebo platební bránou PayPal. Vzor nájemní smlouvy máte okamžitě k použití pro Vaši konkrétní situaci.

Smlouva o nájmu bytu - podle NOZ - Nájemní smlouva - Vzor 299 Kč
299 Kč
rtf3.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí
Počet stran: 8
Typ: Nájemní smlouva - vzor, smlouva
Smlouva o nájmu bytu uzavřená dle ustanovení § 2235 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, účinného od 1. 1. 2014. Vzor smlouvy o nájmu bytu si můžete zakoupit i bez registrace stejně jako další vzorové smlouvy například smlouva o dílo, generální plná moc nebo pracovní smlouva. Každý vzor smlouvy je aktuální a upraven dle platné legislativy.

Smlouva o nájmu nebytových prostor - nájemní smlouva vzor - podle NOZ 199 Kč
199 Kč
rtf30.4.2014, Verlag Dashöfer
Počet stran: 3
Typ: Nájemní smlouva - vzor, smlouva
Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená dle ustanovení § 2201 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, účinného od 1. 1. 2014. Vzor smlouvy je připraven odborníky a dle aktuální platné legislativy. Můžete tedy s jistotou tento vzor nájemní smlouvy stáhnout a okamžitě použít na řešení svého právního jednání. Vzor smlouvy můžete stáhnout i bez registrace, stačí zvolit jen platební metodu a po platbě Vám vybraný vzor smlouvy zašleme emailem ke stažení. Vzor smlouvy pak stačí jen upravit dle Vašich potřeb. Spolehněte se na VzoroveDokumenty.cz, garantujeme Vám, že vzor smlouvy nebo dokumentu je správný.

Smlouva o nájmu nebytových prostor - pronajímatelem je SVJ 299 Kč
299 Kč
rtf13.5.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Kalandarišvili
Počet stran: 4
Typ: Nájemní smlouva - vzor, smlouva
Z § 10 odst. 1 písm. d) nařízení o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím vyplývá, že osoba odpovědná za správu domu a pozemku je pro účely správy domu a pozemku oprávněna sjednávat mj. smlouvy o nájmu společných částí domu.

Smlouva o pachtu penzionu - pachtovní smlouva podle NOZ - vzor ke stažení 299 Kč
299 Kč
rtf1.7.2019, Mgr. Pavla Krejčí
Počet stran: 6
Typ: Nájemní smlouva - vzor, smlouva
Vzor smlouvy o pachtu penzionu je dokument připravený odborníky, s garancí správnosti, jistoty a aktuálnosti. Je v souladu s aktuální legislativou. Spolehněte se na vzor smlouvy o pachtu penzionu s garancí od nakladatelství Verlag Dashöfer. Vzorovým smlouvám a dokumentům na portále VzoroveDokumenty.cz můžete důvěřovat, jsou vypracovány odborníky a v souladu s aktuálními zákony.

Smlouva o podnájmu bytu - vzor s výkladem 299 Kč
299 Kč
rtf1.11.2017, Mgr. Pavla Krejčí
Počet stran: 7
Typ: Nájemní smlouva - vzor, smlouva
Podnájem je akcesorický právní vztah vznikající mezi nájemcem určité věci a třetí osobou, které nájemce zřídí užívací právo k nájemcem najaté věci. Základní znaky podnájmu jsou téměř totožné se základními znaky nájmu, a to s výjimkou úplatnosti, kdy podnájem může být zřízen i bezúplatně. Většinou však bývá výše podnájemného a jeho splatnost ve smlouvě stanovena.

Výpověď nájmu bytu pronajímatelem z důvodu nesplnění oznamovací povinnosti 199 Kč
199 Kč
rtf15.7.2019, Mgr. Adriana Kvítková
Počet stran: 3
Typ: Nájemní smlouva - vzor, smlouva
Výpověď nájmu bytu podle § 2288 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kdy nájemce poruší hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu.

Výpověď z nájmu bytu - vzor - výpověď nájemní smlouvy vzor ke stažení 199 Kč
199 Kč
rtf6.12.2016, Mgr. Adriana Kvítková
Počet stran: 2
Typ: Nájemní smlouva - vzor, oznámení
Důvodem výpovědi nájmu je skutečnost, že nájemce hrubě porušil své povinnosti vyplývající z nájmu, a to tím, že nesplnil oznamovací povinnost dle ust. § 2272 občanského zákoníku, a neoznámil změnu v počtu osob, které v bytě žijí. Vzor- výpověď nájemní smlouvy - výpověď z nájmu bytu pronajímatelem z důvodu hrubého porušení povinností je platný vzor dle aktuální legislativy a ke stažení a okamžitému použití v praxi. Výpověd z nájmu bytu vzor pronajímatelem z důvodu hrubého porušení povinností je Vám k dispozici k zakoupení i bez registrace, stejně jako další vzorové smlouvy, například smlouva o dílo, nájemní smlouva, kupní smlouva auto nebo kupní smlouva na nemovitost, plná moc k přepisu vozidla, generální plná moc nebo pracovní smlouva. Každý vzor smlouvy je aktuální a upraven dle platné legislativy. Můžete se spolehnout, že tato výpověď nájemní smlouvy vzor je správná a platná. Nestahujte neprověřené vzory výpovědi z nájmu bytu, spolehněte se na garantovanou jistotu od Verlag Dashöfer.

Další stránky: 1 2