Nájemní smlouva - vzor

Nový občanský zákoník (NOZ) zásadně zúžil výčet povinných náležitostí nájemní smlouvy, která musí v podstatě obsahovat pouze dohodu o předmětu nájmu (co bude pronajato) a dohodu o úplatě za užívání předmětu nájmu. Další povinné náležitosti nájemní smlouvy NOZ již nestanoví, není tedy nutné nadále sjednávat pod sankcí neplatnosti nájemní smlouvy označení bytu, jeho příslušenství, rozsah jejich užívání a způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo jejich výši.

I nadále NOZ stanoví povinnou písemnou formu smlouvy o nájmu bytu, nicméně pokud by byla sjednána pouze ústní nájemní smlouva, nemůže nedostatek písemné formy jako důvod pro  neplatnost nájemní smlouvy namítat pronajímatel. NOZ tímto chrání poctivého nájemce.

Více o tématu nájemní smlouva...

Nalezeno 21 dokumentů.

Výsledky hledání řadit podle: sipka Abeceda | sipka Datum
Dodatek k nájemní smlouvě - prodloužení smlouvy o nájmu 149 Kč
149 Kč
rtf10.8.2020, JUDr. Michal Kalenský
Počet stran: 2
Typ: Nájemní smlouva - vzor, Dohoda
Dodatek, kterým se doba trvání nájmu sjednaná v nájemní smlouvě prodlužuje o další rok.

Nájemní smlouva - pronájem movité věci - vzor ke stažení 239 Kč
239 Kč
rtf22.11.2016, JUDr. Vladimíra Knoblochová
Počet stran: 2
Typ: Nájemní smlouva - vzor, Dohoda
Pronajímatel touto nájemní smlouvou pronajímá nájemci na dobu sjednanou v této nájemní smlouvě jeden pár sjezdových lyží značky Elán a nájemce se zavazuje za to platit pronajímateli sjednané nájemné. Vzor smlouvy o pronájmu movité věci podle NOZ je připraven odborníky a dle aktuální platné legislativy. Můžete tedy s jistotou tento vzor nájemní smlouvy stáhnout a okamžitě použít na řešení svého právního jednání. Nájemní smlouva - vzor je, stejně jako další vzory smluv, například kupní smlouva auto, kupní smlouva na nemovitost, smlouva o dílo, smlouva o nájmu bytu, pracovní smlouva nebo plná moc, připravena ve spolupráci s odborníky, kteří garantují její obsahovou správnost. Spolehněte se na VzoroveDokumenty.cz, garantujeme Vám, že vzor smlouvy nebo dokumentu je správný.

Návrh na zvýšení nájmu bytu pronajímatelem ve smyslu § 2249 NOZ - vzor s výkladem 239 Kč
239 Kč
rtf15.6.2018, Verlag Dashöfer
Počet stran: 3
Typ: Nájemní smlouva - vzor, Dohoda
Pokud neexistuje dohoda nájemce a pronajímatele ohledně zvyšování nájemného, pak může dojít k jednostrannému zvýšení nájemného ze strany pronajímatele.

Pachtovní smlouva - zemědělský pacht podle § 2332 NOZ - vzor s výkladem 349 Kč
349 Kč
rtf15.11.2019, JUDr. Petra Kejvalová
Počet stran: 4
Typ: Nájemní smlouva - vzor, Smlouva
Užijí se obecná ustanovení pachtu podle § 2332 a násl. NOZ, ale i nájmu podle § 2201 NOZ, zejména pak zvláštní ustanovení o zemědělském pachtu podle § 2345 NOZ.

Smlouva o nájmu bytu - podle NOZ - Nájemní smlouva - Vzor 349 Kč
349 Kč
rtf16.6.2020, Mgr. Adriana Kvítková, JUDr. Michal Zeman
Počet stran: 4
Typ: Nájemní smlouva - vzor, Smlouva
Zákon č 89/2012 Sb., občanský zákoník, upravuje obecnou úpravu nájemní smlouvy v ustanoveních § 2201 až 2234 NOZ, kdy v § 2235 až 2315 je upraveno zvláštní ustanovení o nájmu bytu a nájmu domu.

Smlouva o nájmu dopravního prostředku uzavřená podle § 2321 a násl. NOZ - vzor s výkladem 349 Kč
349 Kč
rtf1.4.2015, JUDr. Vladimíra Knoblochová
Počet stran: 4
Typ: Nájemní smlouva - vzor, Dohoda
Nájem dopravního prostředku je upraven v § 2321 až § 2325 NOZ. Jde o zvláštní ustanovení nájmu pro případ, kdy předmětem nájmu je dopravní prostředek. Kde zákon neobsahuje zvláštní úpravu, použije se obecná úprava o nájmu.

Smlouva o nájmu nebytových prostor - nájemní smlouva vzor - podle NOZ 349 Kč
349 Kč
rtf15.6.2020, Mgr. Adriana Kvítková
Počet stran: 4
Typ: Nájemní smlouva - vzor, Smlouva
Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená dle ustanovení § 2201 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, účinného od 1. 1. 2014. Vzor smlouvy je připraven odborníky a dle aktuální platné legislativy. Můžete tedy s jistotou tento vzor nájemní smlouvy stáhnout a okamžitě použít na řešení svého právního jednání. Vzor smlouvy můžete stáhnout i bez registrace, stačí zvolit jen platební metodu a po platbě Vám vybraný vzor smlouvy zašleme emailem ke stažení. Vzor smlouvy pak stačí jen upravit dle Vašich potřeb. Spolehněte se na VzoroveDokumenty.cz, garantujeme Vám, že vzor smlouvy nebo dokumentu je správný.

Smlouva o nájmu nebytových prostor - pronajímatelem je SVJ 349 Kč
349 Kč
rtf13.5.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Kalandarišvili
Počet stran: 4
Typ: Nájemní smlouva - vzor, Smlouva
Z § 10 odst. 1 písm. d) nařízení o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím vyplývá, že osoba odpovědná za správu domu a pozemku je pro účely správy domu a pozemku oprávněna sjednávat mj. smlouvy o nájmu společných částí domu.

Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání dle § 2201 NOZ a § 2302 NOZ - vzor s výkladem 349 Kč
349 Kč
rtf1.12.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová
Počet stran: 7
Typ: Nájemní smlouva - vzor, Smlouva
Obecná ustanovení o nájmu jsou obsažena v § 2201 a násl. NOZ. Zvláštní úprava týkající se nájmu prostoru sloužícího k podnikání je obsažena v § 2302 a násl. NOZ. Tato ustanovení se použijí na nájem prostoru nebo místnosti, pokud je účelem nájmu provozování podnikatelské činnosti v tomto prostoru nebo místnosti nebo pokud prostor nebo místnost slouží alespoň převážně podnikání, bez ohledu na to, zda je účel nájmu v nájemní smlouvě výslovně vyjádřen.

Smlouva o pachtu penzionu - pachtovní smlouva podle NOZ - vzor ke stažení 349 Kč
349 Kč
rtf1.7.2019, Mgr. Pavla Krejčí
Počet stran: 6
Typ: Nájemní smlouva - vzor, Smlouva
Vzor smlouvy o pachtu penzionu je dokument připravený odborníky, s garancí správnosti, jistoty a aktuálnosti. Je v souladu s aktuální legislativou. Spolehněte se na vzor smlouvy o pachtu penzionu s garancí od nakladatelství Verlag Dashöfer. Vzorovým smlouvám a dokumentům na portále VzoroveDokumenty.cz můžete důvěřovat, jsou vypracovány odborníky a v souladu s aktuálními zákony.

Další stránky: 1 2 3